Wpisy

Kasacja ws. grudnia ’70

Sąd Naj­wyż­szy roz­pa­trzy dziś ka­sa­cję w sprawie uniewinnienia byłego wi­ce­pre­mie­ra PRL Sta­ni­sła­wa Ko­cioł­ka za Grud­zień’70. O uchy­le­nie wy­ro­ku wnio­sła gdań­ska