fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Sejm obraduje nad sprawozdaniem komisji finansów publicznych ws. wykonania budżetu państwa za 2016 r.

Sejm obraduje nad sprawozdaniem komisji finansów publicznych w sprawie wykonania budżetu państwa za 2016 r. Komisja rekomenduje przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Radzie Ministrów.

Poseł Jacek Sasin, sprawozdawca komisji, zwrócił uwagę, że ubiegłoroczny  budżet realizowany był w stosunkowo korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych.

Nie spełniły się groźne scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej, dodatkowo – jak dodał – zaczęły się pojawiać pozytywne efekty prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej.

Polityk poinformował, że wzrost PKB w 2016 r., liczony w cenach stałych, wyniósł 2,7 proc.

– W 2016 r. wzrost PKB w cenach stałych wyniósł 2,7 proc. i był niższy od zakładanego 1,1 proc., ale zarazem był o 0,8 proc. wyższy niż w Unii Europejskiej, gdzie wynosił 1,9 proc. Utrzymywała się równowaga zewnętrzna, miała miejsce nadwyżka eksportu nad importem, osłabienie kursu złotego w stosunku do poprzednich lat sprzyjało wzrostowi eksportu. Z drugiej jednak strony nie służyło obniżaniu kosztów obsługi długu Skarbu Państwa – dodał poseł Jacek Sasin.

Szef sejmowej komisji finansów poinformował, że deficyt sektora finansów publicznych wzrósł z 2,4 proc. PKB w 2015 r. do 2,5 proc. PKB w 2016 r.

Dochody wyniosły blisko 314,7 mld zł. To oznacza, że były wyższe o 776 mln zł w stosunku do pierwotnych założeń. Licząc rok do roku dochody wzrosły o 25,5 mld zł.

NIK pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej za 2016 rok.

RIRM

drukuj