Wiceszef MON: Jesteśmy zdeterminowani, by przywrócić rolę i pozycję Sztabu Generalnego

Jesteśmy zdeterminowani, by przywrócić rolę i pozycję Sztabu Generalnego – powiedział wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, który wziął dzisiaj udział w międzynarodowym sympozjum z okazji stulecia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

„Jesteśmy dziś zdeterminowani, aby przywrócić rolę i pozycję Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, aby to właśnie szef SGWP był osobą, podmiotem szczególnie ważnym w systemie dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP” – powiedział Wojciech Skurkiewicz.

Podkreślił, że stulecie SGWP wpisuje się w stulecie niepodległości Polski. Wyraził przekonanie, że – odbywające się na Zamku Królewskim – sympozjum to okazja nie tylko, by przedstawić historię SGWP i jego znaczenie dla państwa, ale także zarysować wizje przyszłości sztabu.

„To ważne, abyśmy wspólnie podejmowali decyzje, które będą z korzyścią dla Polski, Polaków, dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej” – dodał.

Według szefa SGWP gen. Leszka Surawskiego historia sztabu dowodzi, że podlegał on ciągłej transformacji pod względem roli w systemie obronnym państwa, jak i swej wewnętrznej struktury. Gen. Leszek Surawski dodał, że celem reform i wewnętrznych korekt zawsze było dostosowanie sztabu „do wyzwań, potrzeb, przyszłych zadań i potencjalnych zagrożeń”.

„Rok stulecia zbiega się z decyzjami o usankcjonowaniu nowej struktury kierowania i dowodzenia, ranga wydarzenia obliguje nas nie tylko do rozmów o historii, ale i położenia akcentów na teraźniejszość i przyszłość” – powiedział generał.

„Mam nadzieję, że zainicjujemy proces redefiniowania znaczenia Sztabu Generalnego w nowych uwarunkowaniach strukturalnych, wnioski będą rozwijane w ramach dodatkowych analiz” – dodał.

Gen. Leszek Surawski zapewnił, że sztab jako naczelny organ planistyczny i doradczy najwyższych władz, poprzedza wszystkie decyzje profesjonalnymi analizami.

Dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski podkreślił rolę wojska dla odzyskania i utrzymania niepodległości.

„Sto lat temu, kiedy państwo polskie się odradzało, trzeba było działać nie tylko szybko, ale i skutecznie: ustalić granice, odbudować administrację, scalić trzy różne części zaborów. Rola Sztabu Generalnego w tym dziele jest nie do przecenienia, bo granice trzeba było nie tylko ustanowić, ale i ich bronić” – podkreślił.

Wśród tematów sympozjum znalazły się m.in. działania SG w wojnie 1920 r., jego rola w okresie międzywojennym, przygotowaniach do wojny i w działaniach 1939 r.; funkcjonowanie sztabu w warunkach PRL i Układu Warszawskiego oraz po 1990 r., w tym w okresie przygotowań do członkostwa w NATO i już po akcesji. Prof. Grzegorz Nowik z Polskiej Akademii Nauk przypomniał, że Sztab Generalny początkowo nie był najwyższym organem dowodzenia – było nim Naczelne Dowództwo, w którego skład wchodził sztab.

W najbliższym czasie ma zostać przedstawiony projekt zmian systemu kierowania i dowodzenia, przygotowany przez MON we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Projekt ma zmierzać do przywrócenia Sztabowi Generalnego roli głównego ośrodka dowodzenia. Innym z zapowiadanych rozwiązań jest przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, podporządkowanych obecnie dwóm głównym dowództwom – generalnemu i operacyjnemu.

Wspólny zespół pracujący nad propozycjami zmian rozpoczął działania w lutym br. Wcześniej rozbieżności między MON i ośrodkiem prezydenckim w sprawie przyszłej struktury dowódczej były powodem odłożenia nominacji generalskich w sierpniu i listopadzie 2017 r.

W obowiązującym od 2014 r. systemie SGWP jest organem pomocniczym ministra obrony w kierowaniu siłami zbrojnymi. Zajmuje się m. in. strategicznym planowaniem użycia wojsk, planami mobilizacyjnymi i wieloletnimi programami rozwoju armii i budowaniem zdolności WP.

Sztab Generalny został powołany 25 października 1918 r. rozporządzeniem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Organizował armię – jej struktury, systemy dowodzenia i szkolenia oraz wyposażenia.

PAP/RIRM

drukuj