NIK: nieprawidłowości w dowozie dzieci do szkół

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała sześć z wielkopolskich gmin, które organizowały dowóz dzieci do szkół. Na pochwałę w tej kwestii zasługuje niestety tylko jedna z nich. Pozostałe – według kontrolerów – budzą wiele zastrzeżeń.

Obowiązek zapewnienia dowozu dzieci do przedszkola lub szkoły w określonych sytuacjach spoczywa na urzędzie gminy. Bezpłatny transport i opieka przysługują wszystkim dzieciom uczęszczającym do „zerówek”, a także niepełnosprawnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Z sześciu skontrolowanych przez NIK gmin w woj. wielkopolskim najlepiej jest w Kwilczu, który dobrze realizował wszystkie zadania związane z dowożeniem dzieci do szkół.

W ocenie NIK szczególnie warto podkreślić, że gmina zagwarantowała sobie w umowach z przewoźnikiem prawo do kontroli sposobu realizacji przewozów: przede wszystkim do kontroli terminowości i punktualności przejazdów, a także prawo do sprawdzania dokumentów, związanych z wykonywaniem umowy, w tym oczywiście także wymaganych pozwoleń.

Pięć pozostałych samorządów, co prawda zapewniło dzieciom i uczniom dowożonym do przedszkoli i szkół bezpłatne gimbusy, jednak kontrolerzy NIK, przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, stwierdzili rażące nieprawidłowości i zaniedbania w organizacji tych przewozów.

– Ujawniliśmy zły stan niektórych pojazdów, albo brak właściwej opieki nad dziećmi podczas przejazdów. Niektóre gminy powierzyły przewóz dzieci firmom, które nie posiadały wymaganych ustawowych pozwoleń na prowadzenie takich usług. To sytuacje, które bezwzględnie piętnujemy, bo są związane wprost z bezpieczeństwem dzieci. Warto, aby niekiedy rodzice również dociekliwie zwracali uwagę na warunki, w jakich podróżują ich pociechy, aby uniknąć w przyszłości różnych nieszczęść – powiedział Andrzej Aleksandrowicz, dyrektor Delegatury NIK w Poznaniu.

Delegatura NIK w Poznaniu zwróciła się do gmin o jak najszybsze – przede wszystkim ze względu na dbałość o dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Jak wynika z korespondencji pokontrolnej, wszystkie samorządy podjęły już działania naprawcze.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj