Dodatkowe posiedzenie Sejmu 31 lipca; w porządku m.in. zmiany w Kodeksie wyborczym i wybór szefa NIK

Sejm na dodatkowym posiedzeniu zaplanowanym na środę 31 lipca, ma się zająć m.in. projektem zmian w Kodeksie wyborczym i wyborem szefa NIK – wynika ze wstępnego harmonogramu obrad izby, do którego dotarła PAP.

Wcześniej we wtorek wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak (PO-KO) poinformowała PAP, że na środę 24 lipca zaplanowano Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, które zdecyduje, czy w przyszłym tygodniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie Izby.

Według wstępnego harmonogramu obrad, Sejm 31 lipca zajmie się sprawozdaniem komisji nad projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa PiS. Zakłada on, że o ważności wyborów, m.in. prezydenckich i do Sejmu, rozstrzygać będzie Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Obecnie Kodeks wyborczy przewiduje, że o ważności wyborów do Sejmu i o ważności wyboru posła przeciwko, któremu wniesiono protest, rozstrzyga Sąd Najwyższy; przepis ten stosuje się także w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, a z przepisów wynika, że również ma on zastosowanie w wyborach do Senatu.

Projekt nowelizacji wprowadza do Kodeksu wyborczego zapis, że o ważności tych wszystkich wyborów i ważności wyboru posła (europosła, senatora) przeciwko któremu wniesiono protest, rozstrzygać ma SN w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Tak samo rozstrzygana ma być sprawa ważności wyboru prezydenta RP. Obecnie w Kodeksie wyborczym zapisane jest, że o ważności tego wyboru rozstrzyga SN w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że w przepisie Kodeksu wyborczego dotyczącym stwierdzania ważności wyborów prezydenta należy zapisać nazwę właściwej izby SN, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. wprowadziła m.in. dwie nowe izby SN – Dyscyplinarną oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wśród kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zapisano m.in. rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendum.

W uzasadnieniu zaznaczono też, że obecnie w przepisie Kodeksu wyborczego, który odnosi się do stwierdzania ważności wyborów do Sejmu, Senatu, PE nie określa się składu, w jakim SN rozpoznaje te sprawy, zatem SN winien czynić to w składzie 3 sędziów, gdyż zgodnie z przepisem ustawy o SN, sąd ten orzeka w składzie 3 sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Według uzasadnienia zmiany mają na celu usprawnienie procedur oraz doprecyzowanie regulacji, które mogą budzić wątpliwości.

Sejm ma zająć się także rządowym projektem ustawy, który zakłada przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 r powszechnego spisu rolnego. Celem spisu rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi; analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Informacje takie są także potrzebne organizacjom międzynarodowym innym niż EUROSTAT (np. FAO i OECD), do których Polska zobowiązała się je dostarczać.

Z harmonogramu wynika też, że Sejm ma wybrać nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli; termin na składanie marszałkowi Sejmu kandydatur na nowego prezesa NIK upływa 28 lipca. Obecny prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, rozpoczął sześcioletnią kadencję 27 sierpnia 2013 r. Swoje obowiązku pełni do czasu objęcia stanowiska przez nowego szefa Izby.

Sejm ma zająć się też rządowym projektem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Projekt wprowadza ułatwienia proceduralne usprawniające budowę portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W ocenie CIR, dalszy rozwój tych portów wymaga zwiększenia ich możliwości przeładunkowych przez budowę: Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

Przygotowana specustawa portowa zawiera rozwiązania przyspieszające budowę portów zewnętrznych w portach: Szczecin – Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Chodzi przede wszystkim o ułatwienia w nabywaniu nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych. Projekt zawiera również przepisy szczegółowo regulujące kwestie odszkodowań za wywłaszczone grunty (przede wszystkim wskazuje sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości) oraz odszkodowań za ograniczenie praw do nieruchomości.

Ponadto Sejm ma zająć się rządowym projektem dot. udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego.

PAP/RIRM

drukuj