Kontynuacja dialogu w sprawie Dublin II

Pracownicy Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom oraz Caritas Polska będą prezentowali działania Caritas podczas konferencji „Ochrona uchodźców w Polsce i w Niemczech. Wymiana doświadczeń oraz pogłębienie tematyki”, która rozpoczyna się dziś we Frankfurcie i potrwa do 14 kwietnia.

Konferencja jest kontynuacją dialogu zapoczątkowanego w Berlinie w trakcie konferencji pt. „Ochrona uchodźców a Dublin II: Wyzwania dla Kościoła, instytucji, organizacji pozarządowych i społeczeństwa”, w której uczestniczyło ponad 100 osób,  w tym 42 osoby z Polski: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, UNHCR, Urzędu ds. Cudzoziemców, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży Granicznej, Policji, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas.

W obecnym kształcie regulacja Dublin II nie pozwala na odpowiednią ochronę praw uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy. Rewizji wymagają nie tylko same przepisy Dublin II, ale także sposób ich realizacji. Regulacja Dublin II weszła w życie we wrześniu 2003 roku. Polskę zaczęła obowiązywać w dniu jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Jej celem jest ustalenie, które z państw Wspólnoty jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o status uchodźcy. Dublin II stworzono po to, aby każdy wniosek został sprawiedliwie rozpatrzony w jednym z krajów UE, a także – aby zapobiec sytuacji, w której cudzoziemiec ubiega się o status w wielu krajach.

Już w roku 2009 Caritas Europa wspólnie z innymi organizacjami apelowały o wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu regulacji  Dublin II. Pracownicy Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w Zgorzelcu i Słubicach na co dzień pracują z osobami readmitowanymi do Polski w ramach regulacji Dublin II zapewniając im artykuły pierwszej potrzeby oraz bilety na podróż do Warszawy.

Caritas/ RIRM 

drukuj