Apel Stowarzyszenia „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” w obronie TV Trwam

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”
ul. Czwartaków 10/4
20-045 Lublin

Pan
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01- 015 Warszawa

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

w liście adresowanym do Episkopatu Polski jesienią 2012 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zadeklarowała wolę przeznaczenia jednego miejsca na multipleksie cyfrowym MUX-1 dla kanału o profilu społeczno-religijnym. Ufamy, że jest to wyraz dobrej woli, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom milionów wierzących w Polsce. Jak wszystkim wiadomo, w ich imieniu Księża Biskupi już czterokrotnie wyraźnie opowiedzieli się za przyznaniem tego miejsca dla Telewizji Trwam.

Ogólnopolskie stowarzyszenie „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” w pełni przyłącza się do stanowiska Pasterzy Kościoła w Polsce. Telewizja Trwam bowiem prowadzi dzieło nowej ewangelizacji, służąc sprawie otwartego dialogu społecznego i będąc przestrzenią wolnej wymiany myśli między ludźmi różnych nurtów ideowych, religijnych i kulturowych. We wszystkich tych obszarach ma wymierne osiągnięcia.

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” od chwili powstania w roku 2005 korzysta gościnnie z czasu antenowego „Telewizji Trwam”, włączając się głównie w dzieło nowej ewangelizacji, dialog ekumeniczny oraz interreligijny. Bibliści z różnych ośrodków akademickich, a także moderatorzy z 40 diecezji prowadzą cotygodniowy program „W namiocie Słowa”. Metodą lectio continua komentowana jest w nim Biblia, którą wraz z Synodem Biskupów uważamy za kod kulturowy Europy (por. Adhortacja apostolska Benedykta XVI Verbum Domini, n. 110). Prezentowana w tym programie dziesięciotomowa „Biblia dla każdego” (wyd. Jedność) oraz podawane w nim komentarze otwarte są na inspiracje płynące z egzegezy prawosławnej i protestanckiej, na teologię judaizmu, a także na światło Prawdy i Dobra obecne w innych religiach i w wielkich dziełach sztuki.

W regularnie prowadzonych przez biblistów na antenie Telewizji Trwam „Rozmowach niedokończonych” podejmowane są takie tematy z zakresu historii oraz egzegezy Starego i Nowego Testamentu, które w publikacjach i programach ośrodków laickich są przedstawiane z czysto materialistycznego punktu widzenia, z radykalnym wykluczeniem jakichkolwiek odniesień do Objawienia Bożego w Chrystusie, do Boga i Jego działania w świecie, a ostatecznie wpisują się w systematyczną polemikę z orędziem Ewangelii, głoszonym przez Kościół katolicki w Polsce od ponad 1000 lat. To na antenie Telewizji Trwam przeprowadzone zostały kilkugodzinne debaty nad każdym tomem książki „Jezus z Nazaretu”, papieża Benedykta XVI. Są one ważną formą dialogu z ludźmi niewierzącymi, ale szczerze szukającymi Prawdy.

W dniu 29 września 2012 roku przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury – ks. kard. Gianfranco Ravasi – otworzył na antenie Telewizji Trwam działalność Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Jako jego Wielki Kanclerz wygłosił wykład inauguracyjny. Ten światowej klasy biblista odniósł się z wielkim uznaniem do tej nowatorskiej formy głoszenia Ewangelii, jaką są wykłady prowadzone na żywo w kilku, różnych grupach problemowych (katedrach), z wykorzystaniem nowoczesnego studia i technik realizacji. W poruszającym wykładzie Ksiądz Kardynał życzył Uniwersytetowi Biblijnemu prowadzonemu regularnie na antenie Telewizji Trwam odwagi w poszukiwaniu Prawdy i w przybliżaniu jej zwłaszcza tym współczesnym mieszkańcom Polski i Europy, którzy przeżywają osamotnienie i izolację z powodu braku własnej tożsamości religijnej, społecznej i kulturowej.

Ogłoszone w dn. 27 grudnia 2012 roku przez KRRiT nowe warunki uzyskania miejsca na multipleksie cyfrowym dla kanału społeczno-religijnego budzą nasz głęboki niepokój. Nie chcemy sądzić, że mają one na celu wykluczenie Telewizji Trwam poprzez przyznanie prawa do nadawania na MUX-1 podmiotowi, który dopiero może powstać i może mieć bardziej charakter religioznawczy niż religijno-społeczny.

Jako stowarzyszenie noszące imię błogosławionego Jana Pawła II oraz skupiające blisko stu biblistów i kilka tysięcy osób świeckich mamy prawo kontynuowania apostolatu biblijnego z wykorzystaniem najnowszej techniki przekazu cyfrowego i we współpracy z Telewizją, która cieszy się błogosławieństwem Ojca Świętego Benedykta XVI, o czym najdobitniej świadczy audiencja w dn. 7 listopada 2012.

Jako teologowie Kościoła w Polsce jesteśmy pewni, że wierni świeccy oraz odpowiednie instytucje kościelne są w stanie solidarnie ponieść koszty związane z działalnością Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Fakt tak masowego i zróżnicowanego społecznie poparcia dla Telewizji Trwam w jej staraniach o miejsce na multipleksie jest tym bardziej wymowny, że decyzja o zakończeniu własnej produkcji przez kanał Religia tv nie skłoniła żadnej instytucji ani organizacji do wsparcia jego dotychczasowej działalności.

Wiemy, że naszą argumentację podzielają liczne stowarzyszenia i środowiska teologiczne w Polsce i w świecie. Dzielimy się nią teraz, aby KRRiT mogła podjąć sprawiedliwą decyzję, a wierzący obywatele i organizacje społeczno-religijne nie musiały upominać się o swoje prawa w marszach i demonstracjach.

Żywimy głęboką nadzieję, że rozpoczynający się rok 2013 będzie dla nas wszystkich czasem większej sprawiedliwości, miłości braterskiej i pokoju.

Z wyrazami szacunku –
w imieniu zarządu,
moderatorów diecezjalnych
i członków „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”
ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, prof. zwyczajny KUL
przewodniczący
oraz
ks. dr hab. Artur Malina, prof. Uniwersytetu Śląskiego
sekretarz zarządu

Lublin, dn. 2 stycznia 2013 r.

drukuj