Rząd m.in. o służbie zagranicznej i izbach obrachunkowych

Rząd ma się dzisiaj zająć projektem zmian w ustawie o służbie zagranicznej zakładającym wygaśnięcie stosunku pracy byłych pracowników służb PRL. Ministrowie omówią też m.in. propozycje zmian dotyczące regionalnych izb obrachunkowych, zatrudniania cudzoziemców i związków sportowych.

Projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak wynika z opublikowanego na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opisu, zaproponowane zmiany zakładają m.in. wygaśnięcie stosunku pracy b. pracowników i współpracowników służb PRL, uelastycznienie zasad zatrudniania w służbie zagranicznej dla ekspertów i umożliwienie MSZ nawiązywania krótszych kontraktów, przy jednoczesnej profesjonalizacji i bardziej precyzyjnym uregulowaniu zasad awansu i wymogów kompetencyjnych dla dyplomatów.

Zaprojektowane przez resort dyplomacji przepisy obejmują wprowadzenie sześciomiesięcznego „okresu przejściowego”, w którym to czasie „dokonany zostanie kompleksowy przegląd kadr służby zagranicznej oraz zaproponowane zostaną nowe warunki pracy i płacy bądź nastąpi rozwiązanie stosunku pracy z mocy prawa”.

W znowelizowanej ustawie o służbie zagranicznej uregulowane zostać mają ponadto zasady wykonywania zadań służby zagranicznej przez funkcjonariuszy służb (Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SW i Państwowej Straży Pożarnej). Wprowadzony ma zostać wymóg uzyskania w takich przypadkach zgody ministra spraw zagranicznych. Minister ma ponadto uzyskać kompetencję do ustalania – „w porozumieniu z ministrem, kierownikiem urzędu centralnego bądź szefem właściwej służby” – warunków wykonywania zadań w służbie zagranicznej przez funkcjonariuszy i żołnierzy wymienionych służb, w tym zwłaszcza sposobu i terminów dokonywania związanych z tym rozliczeń budżetowych.

Projekt wprowadza ponadto nowe prawa socjalne dla pracowników służby zagranicznej.

Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Celem projektowanych zmian jest uszczelnienie i wzmocnienie nadzoru nad gospodarką finansową samorządu terytorialnego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ma to pozwolić m.in. na skuteczniejsze przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom związanym z nadmiernym zadłużaniem się jednostek samorządu terytorialnego, a przez to spowoduje wzmocnienie pozycji gospodarczej samorządu.

Według autorów projektu zmiany pozwolą na szybszą i proporcjonalną reakcję w coraz częstszych sytuacjach pogarszającego się stanu finansów poszczególnych samorządów.

„Jaskrawym przykładem pogłębiającego się niebezpiecznego dla finansów zadłużania jest Gmina Ostrowice w woj. zachodniopomorskim, w której zadłużenie w ostatnim czasie wyniosło blisko 400 proc. wysokości rocznego budżetu. Dlatego też niezbędna jest modyfikacja zarówno kompetencji, jak i rozwiązań ustrojowych dotyczących izb przez między innymi uporządkowanie i uszczelnienie uprawnień kontrolnych” – podkreślono w uzasadnieniu.

„Planowane jest także wprowadzenie rozwiązań dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych podejmowanych w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego) oraz wydawanych w sytuacji powtarzającego się naruszania prawa przez organ wykonawczy (rozwiązanie lub jego odwołanie)” – wskazano w uzasadnieniu.

Izby są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a także ich związków i stowarzyszeń.

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów m.in. ws. zatrudniania cudzoziemców. Dyrektywa UE wprowadza warunek posiadania przez cudzoziemca dowodu ubezpieczenia zdrowotnego od wszystkich ryzyk, od których zazwyczaj ubezpieczeni są obywatele państwa przyjmującego.

Zgodnie z projektowaną nowelą obok zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane przez wojewodę na okres do trzech lat, wprowadzone zostanie m.in. zezwolenie na pracę sezonową, które wydawane będzie przez starostę (przez okres ośmiu miesięcy w roku kalendarzowym).

W projekcie przewiduje się także 30 zł opłatę za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.

„Celem tego rozwiązania jest zmniejszenie nadużyć oraz zapewnienie środków finansowych, które będą wykorzystane przez starostów do wykonywania tego zadania. Pozwoli to na sprawniejszą obsługę interesantów przez powiatowe urzędy pracy. Planuje się, że wpłata określona w rozporządzeniu będzie niewygórowana, w wysokości 30 zł” – czytamy w uzasadnieniu.

Według projektu ustawy oświadczenie może nie zostać wpisane do ewidencji, jeżeli urząd uzna, że zostało ono złożone dla pozoru lub będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Praca na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Nowe przepisy zakładają stworzenie rejestru pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z 2015 r. wykazała nielegalne zatrudnienie i wykonywanie pracy przez 5,3 proc. objętych kontrolą cudzoziemców – 1,1 tys. osób. Największą grupę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy – 989 osób, a dalej Serbii – 31 osoby, Białorusi i Rosji – po 17 osób oraz Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej – 10 osób.

Z ustaleń PIP wynika, że ponad 30 proc. cudzoziemców nie podjęło pracy u tego pracodawcy, który wystawił oświadczenie, że ich zatrudni. PIP sprawdziła w 2015 r. blisko 20 tys. takich zarejestrowanych oświadczeń pracodawców. Zarówno szef PIP, jak i przedstawiciele MRPiPS opowiadali się za uszczelnieniem przepisów, które są niewłaściwie wykorzystywane.

W porządku obrad posiedzenia rządu znalazł się także projekt ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990.

„Projekt ma na celu zwiększenie przejrzystości związków sportowych i zwalczanie patologii takich jak korupcja czy nepotyzm” – mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Proponowane w projekcie są ograniczenia dotyczące członków zarządów związków. Wśród nich m.in. zakaz łączenia funkcji w związku i ministerstwie właściwym dla kultury fizycznej, sędziego w tym samym sporcie, bycia członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem spółki kapitałowej prowadzącej ligę zawodową.

Zgodnie z projektem członkiem zarządu nie będą mogły być osoby, które były pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, w których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Propozycja nowelizacji ustawy obejmuje także zwiększenie kompetencji kontrolnych resortu w zakresie przepisów wewnętrznych uchwalanych w związkach. Muszą one być zgodne z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi. Z nadzoru resortu wyłączone będą jednak regulacje bezpośrednio dotyczące rywalizacji sportowej.

Rząd zajmie się także nowelizacją ustawy Prawo pocztowe, który zawiera nowe rozwiązanie, zgodnie z którym doręczanie przesyłek poleconych w postępowaniach sądowych i administracyjnych powierzone będzie operatorowi wyznaczonemu, czyli Poczcie Polskiej.

Według Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które jest autorem projektu, celem zmiany jest zapewnienie skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych i administracyjnych na zliberalizowanym rynku pocztowym, a tym samym zapewnienie sprawnego prowadzenia procedur sądowych i administracyjnych przez sądy, prokuratury i organy administracji państwowej.

Resort uzasadnia, że zasady zliberalizowanego rynku pocztowego nie sprawdziły się w pełni w odniesieniu do doręczania pism sądowych i prokuratorskich, gdyż odnotowano szereg nieprawidłowości w doręczaniu tego rodzaju korespondencji przez operatora prywatnego realizującego zamówienie na te usługi w latach 2014 – 2015, na podstawie wygranego przetargu.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl