Nadzór nad procesem koncesyjnym w KRRiT – konieczny!

ABW i CBA powinny objąć szczególnym nadzorem proces przyznawania koncesji na nadawanie telewizyjne na pierwszym multipleksie cyfrowym – mówią politycy Klubu Parlamentarnego PiS.

Posłowie Marcin Mastalerek i Przemysław Wipler wystosowali w tej sprawie interpelację, w której wzywają premiera, by zapewnił ochronę procesowi koncesyjnemu.

Ma to związek z ogłoszonym wczoraj przez KRRiT konkursem na cztery ostatnie miejsca na pierwszym multipleksie cyfrowym.

W piśmie posłowie zwracają uwagę na reguły procesu koncesyjnego, które mogą doprowadzić do tego, że koncesje otrzymają tzw. firmy „krzaki”, nie posiadające żadnego doświadczenia w prowadzeniu działalności telewizyjnej, powstałe tylko na użytek procesu koncesyjnego przy pominięciu nadawców z długoletnim doświadczeniem.

Tym bardziej, że nieoficjalnie toczą się rozmowy, aby w konkursie zamiast TV  Trwam miejsce na multipleksie otrzymała inna stacja o charakterze społeczno-religijnym. Ponadto posłowie wskazują szereg wątpliwości, które towarzyszyły poprzedniemu konkursowi, kiedy KRRiT odmówiła TV Trwam miejsca na multipleksie.

To wystarczające przesłanki do tego, by podległe premierowi służby objęły nadzorem proces koncesyjny, by został on należycie przeprowadzony –powiedział poseł Marcin Mastalerek.

Tak wiele było wątpliwości dotyczących poprzedniego konkursu, że dziś nadzór CBA i ABW jest niezbędny. Mam nadzieję, że Donald Tusk nie będzie się uchylał w tej sprawie, dlatego, że nadzoruje CBA i ABW. Mam nadzieję, że taka kontrola dla procesu koncesyjnego będzie zapewniona. Tam gdzie są wielkie pieniądze, gdzie chodzi o kilkadziesiąt mln zł, które jedna firma może uzyskać, a inna może stracić jest podejrzenie, że pewne osoby będą chciały to wykorzystywać. Jest czymś naturalnym, że powinno być zapewnienie przez służby państwowe bezpieczeństwa, tym bardziej, że tak wiele było wątpliwości w poprzednim konkursie – powiedział poseł Marcin Mastalerek.

Wypowiedź posła Marcina Mastalerka:


Pobierz Pobierz

RIRM


 

Interpelacja w sprawie objęcia przez służby specjalne podległe Prezesowi Rady Ministrów szczegółowego nadzoru nad procesem przyznawania koncesji do nadawania sygnału telewizyjnego na czterech dodatkowych kanałach w ramach MUX – 1

Łódź, 28 grudnia 2012r.

Marcin Mastalerek

Poseł na Sejm RP

Klub Parlamentarny

Prawo i Sprawiedliwość

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu RP

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz.350 ze zm.) w zw. z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej (M.P. z 2002r. Nr 23, poz. 298), niniejszym zgłaszam interpelację poselską do Prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska:

– w sprawie objęcia przez służby specjalne podległe Prezesowi Rady Ministrów szczegółowego nadzoru nad procesem przyznawania koncesji do nadawania sygnału telewizyjnego na czterech dodatkowych kanałach w ramach MUX – 1, czyli tzw. pierwszego multipleksu 

Z poważaniem,

Marcin Mastalerek

Poseł na Sejm RP


Marcin Mastalerek

Poseł na Sejm RP

Klub Parlamentarny

Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996r. Nr 73, poz.350 ze zm.) w zw. z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej (M.P. z 2002r. Nr 23, poz. 298), niniejszym zgłaszam interpelację poselską w sprawie objęcia przez służby specjalne podległe Prezesowi Rady Ministrów szczegółowego nadzoru nad procesem przyznawania koncesji do nadawania sygnału telewizyjnego na czterech dodatkowych kanałach w ramach MUX – 1, czyli tzw. pierwszego multipleksu. 

W najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty konkurs, rozpisany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, na zagospodarowanie czterech kolejnych miejsc na pierwszym multipleksie cyfrowym (MUX – 1). Konkurs dotyczy kanałów: społeczno-religijnego, filmowego, edukacyjno-poznawczego oraz dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

Według informacji przekazywanych przez media, w środowiskach odpowiedzialnych za proces decyzyjny trwają rozmowy, aby w zaplanowanym konkursie o miejsce na cyfrowym multipleksie, zamiast Telewizji Trwam, koncesję otrzymała inna stacja o charakterze społeczno-religijnym. Stacji tej jeszcze nie ma, a jej powstanie jest dopiero planowane. Jednocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że podmiot ubiegający się w rozpisanym konkursie na częstotliwość w cyfrowym systemie naziemnym nie musi nadawać swojego programu, co więcej – nie musi nawet posiadać jakiegokolwiek dorobku i zaplecza technicznego. Takie określenie reguł przyznawania koncesji, doprowadzi do tego, że koncesje mogą być przyznane tzw. firmom „krzak”, nie posiadającym żadnego doświadczenia w prowadzeniu działalności telewizyjnej, powstałym tylko na użytek procesu koncesyjnego, przy pominięciu nadawców z długoletnim doświadczeniem w nadawaniu programu telewizyjnego. Takie określenie reguł przyznawania koncesji nosi znamiona przemyślanej manipulacji urzędników KRRiT wypaczającej prawidłowość procesu koncesyjnego.

Prezes Rady Ministrów dysponuje całym wachlarzem instrumentów umożliwiających zapewnienie prawidłowego procesu decyzyjnego w toku konkursu o przyznanie koncesji. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. – Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.), „Szef ABW […] podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów”. Zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozostaje zaś „uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego” (por. art. art. 5 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy). Co więcej, podobna zależność występuję w regulacjach dotyczących funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W myśl bowiem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia

9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 ze zm.) „Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem administracji rządowej”. Na organie zaś tym spoczywa obowiązek „zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa” (por. art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy) oraz „ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych” (por. art. 2 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy).

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, również wprost (w odniesieniu do CBA), że służby specjalne, a więc Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne powołane są do zapewnienia należytej ochrony procesu decyzyjnego w państwie. Dotyczy to w szczególności procesu koncesyjnego, prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Prezes Rady Ministrów dysponuje w związku z tym prawem zwrócenia się do wymienionych służb specjalnych, z poleceniem monitorowania właściwego przebiegu omawianego w niniejszej interpelacji konkursu. Premier ma prawo, a zarazem publiczny obowiązek zapewnienia, aby odbył się on zgodnie z najwyższymi standardami prawnymi, w sposób rzetelny i transparentny.

Zwracam się do Pana, aby korzystając z uprawnień przysługujących z mocy przepisów szczególnych, zwrócił się Pan do Szefów ABW oraz CBA z poleceniem objęcia przez te służby szczegółowym nadzorem nad procesem przyznawania koncesji do nadawania sygnału telewizyjnego na czterech dodatkowych kanałach w ramach MUX – 1, czyli tzw. pierwszego multipleksu.

Poprzednie procesy koncesyjne wzbudziły liczne wątpliwości w odniesieniu do działania urzędników KRRiT, co do ich bezstronności i rzetelności w przyznawaniu koncesji.

Ponad 10 lat temu Polską wstrząsnęła afera Rywina, której ważny wątek rozegrał się z udziałem urzędników KRRiT.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmuje bardzo ważne decyzje, jej urzędnicy narażeni są na różnego rodzaju naciski. Przy przyznawaniu koncesji istnieje także ryzyko korupcji. Dlatego konieczne jest, aby proces koncesyjny był odpowiednio zabezpieczony przez stosowne służby państwowe, objęty stałą ochroną służb specjalnych.

Mając powyższe na uwadze, kieruję do Pana Prezesa Rady Ministrów  następujące pytania, prosząc o udzielenie rzetelnych oraz rzeczowych odpowiedzi:

1. Jakie działania podjął Pan dotychczas, aby zapewnić rzetelność konkursu na  przyznanie koncesji do nadawania sygnału telewizyjnego na czterech dodatkowych kanałach w ramach MUX – 1, czyli tzw. pierwszego multipleksu?

2.Jakie działania podejmie Pan w najbliższym czasie, aby zapewnić rzetelność konkursu na  przyznanie koncesji do nadawania sygnału telewizyjnego na czterech dodatkowych kanałach w ramach MUX – 1, czyli tzw. pierwszego multipleksu? Jeżeli nie, to dlaczego?


3. Czy korzystając ze swoich ustawowych uprawnień zwróci się Pan do Szefów ABW oraz CBA z poleceniem objęcia przez te służby szczegółowym nadzorem nad procesem przyznawania koncesji do nadawania sygnału telewizyjnego na czterech dodatkowych kanałach w ramach MUX – 1, czyli tzw. pierwszego multipleksu? Jeżeli nie, to dlaczego?

Z poważaniem,

Marcin Mastalerek

Poseł na Sejm RP

drukuj
Tagi: , , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl