fot. twitter.com/PolskiSenat

W Senacie m.in. nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Senat zbierze się we wtorek na jednodniowym posiedzeniu. Zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która zakłada rozszerzenie kompetencji premiera w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa.

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych w styczniu 2017 r.

Wprowadzane zmiany mają pozwolić na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie niektórych jej przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, co – według autorów noweli – pozwoli na uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy zarządzania mieniem państwowym oraz uelastyczni stosowanie przepisów ustawy.

Nowelizacja rozszerza – na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa – zakres kompetencji premiera dotyczących koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Uprawnienie to nie będzie jednak obejmowało wykonywania przez Pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (PSE) i operatora systemu przesyłowego gazowego (Gaz-Systemu) i operatora paliw płynnych – PERN.

Nowelizacja rozszerza zakres spraw, w których premier zatwierdza – w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną.

Przed nowelizacją instrukcje obejmowały wyłącznie sprawy, o których mowa w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, czyli wyrażanie zgody przez walne zgromadzenie na rozporządzanie, zbywanie i nabywanie określonych kategorii aktywów trwałych przez spółkę oraz wprowadzanie stosownych postanowień do statutów lub umów spółek, sprawy dotyczące ustalania zasad wynagradzania i powoływania członków zarządów i rad nadzorczych.

Po nowelizacji instrukcja ma obejmować także kwestie związane z: podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego spółki, łączenia – fuzji spółek, podziału, przekształcania, rozwiązania spółki, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Nowelizacja przewiduje też utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych – który ma zapewnić źródła finansowania na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów spółek.

Senatorowie zajmą się również nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego. Wprowadza ona nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Wprowadzone zmiany m.in.: rozszerzają katalog przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, usprawniają postępowanie związane z rezerwacją częstotliwości, modyfikują zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres oraz przyznają nowe kompetencje Prezesowi UKE.

Senat omówi też nowelizację Prawa ochrony środowiska, która zakłada, że właściciele nieruchomości będą mieli 3 lata na wystąpienie o odszkodowanie z powodu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości. Nowe przepisy zostały przygotowane w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Nowela dotyczy przede wszystkim odszkodowań od lotnisk, np. żądania wykupu nieruchomości lub ich części w związku ze zmniejszeniem ich wartości wskutek działalności portów lotniczych.

Dotychczasowe przepisy zostały w marcu 2018 roku uznane przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z ustawą zasadniczą. TK odroczył utratę mocy niekonstytucyjnej regulacji o 12 miesięcy. Zakwestionowany przepis przewiduje dwuletni termin na dochodzenie roszczeń m.in. dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych na obszarze ograniczonego użytkowania lotnisk. Trybunał uznał, że ten okres był za krótki.

Izba zajmie się też nowelizacją ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Nowe przepisy uzupełniają listę rodzajów paliwa, od którego można odliczyć akcyzę.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustaw: o żegludze śródlądowej, o organizacji rynku rybnego oraz o rybołówstwie morskim. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej ustanawiającej wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich oraz klasyfikację śródlądowych dróg wodnych. Celem ustawy jest podniesienie poziomu polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej oraz doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie.

Senat zajmie się ponadto dwiema ustawami o ratyfikacji: umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim oraz Decyzji Rady UE, zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich.

PAP/RIRM

drukuj