fot. pixabay.com

URE: NIK pozytywnie o działaniach regulatora energetyki w zwalczaniu barier w rozwoju OZE

NIK w swoich wnioskach z kontroli dotyczącej barier rozwoju odnawialnych źródeł energii ocenił, że regulator energetyki rzetelnie identyfikował te przeszkody i sugerował zmiany przepisów – napisano w komunikacie URE.

We wnioskach z kontroli dotyczącej barier rozwoju OZE NIK oceniła, że prezes URE rzetelnie identyfikował przeszkody w rozwoju tych źródeł energii oraz rekomendował ministrowi właściwemu ds. energii zmiany przepisów mające eliminować te bariery – poinformował Urząd Regulacji Energetyki w komunikacie.

URE przypomniał, że kontrola NIK objęła okres od początku 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

„Wnioski z kontroli wskazują, że prezes URE wywiązywał się z obowiązków określonych w ustawie o OZE i skutecznie realizował swoje zadania umożliwiając wytwórcom energii elektrycznej z OZE korzystanie z systemów wsparcia. Regulator rzetelnie sprawował również kontrolę nad wywiązywaniem się tych podmiotów z obowiązków informacyjno-sprawozdawczych, natomiast na podmioty niewywiązujące się z tych obowiązków nakładał i egzekwował kary pieniężne przewidziane w ustawie o OZE” – stwierdził URE w komunikacie prasowym.

URE wskazał także, że prezes tego urzędu o zidentyfikowanych barierach rozwoju OZE informował w sporządzanych co dwa lata raportach, kierowanych do ministra ds. energii, co zauważyła NIK.

„NIK pozytywnie oceniła działania URE w kontrolowanych obszarach. W wyniku działań kontrolnych we wszystkich obszarach dotyczących celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. NIK nie sformułowała tym samym uwag i wniosków pokontrolnych dla Urzędu” – napisano w komunikacie URE.

PAP

drukuj