Senat m.in. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej i ochronie miejsc pracy

Senat na rozpoczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu zajmie się przepisami, które pozwalają na przyznanie samorządom pieniędzy jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Konieczność nowelizacji ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej wynika z potrzeby umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania środków na wyprzedzające finansowanie niektórych działań realizowanych w ramach PROW na lata 2014–2020. Dotyczy to działań w zakresie scaleń gruntów rolnych. Są one wykonywane przez starostwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Uzyskanie tych środków jest niezbędne do sfinansowania prac przygotowawczych, w tym na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014–2020 przez starostów.

Zmiany ujednolicają zasady, dotyczące przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Ustawa zmienia zasady dotyczące obowiązku zwrotu niezrefundowanych środków. Obecnie jedynie środki niezrefundowane przez agencję płatniczą, z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego, podlegają zwrotowi. Nowe przepisy regulują, iż zwrot niezrefundowanych środków z pomocy technicznej będzie dochodem budżetu państwa.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy dotyczącej rejestracji i ochrony nazw oraz oznaczeń produktów rolnych. Wdraża ona unijne regulacje do polskiego prawa. Nowela ma poprawić funkcjonowanie oraz zwiększyć przejrzystość systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i spożywczych. W praktyce chodzi o skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych.

W porządku obrad izby jest też nowelizacja ustawy o wyścigach konnych. Ma ona na celu zmianę organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania prezesa klubu. Proponuje zmniejszenie liczby członków Rady PKWK do 9 osób, z dotychczasowej, która mieściła się w zakresie od 15 do 25. Według PiS zmniejszenie to ma na celu poprawę zdolności rady do podejmowania decyzji i wypracowywania konsensusu.

Kolejnym punktem obrad izby będzie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz o roszczeniach pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Chodzi o dostosowanie tych ustaw do przepisów obowiązującego od początku roku Prawa restrukturyzacyjnego.

Senat zajmie się też ustawą o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Ma ona umożliwić powołanie spółki odpowiedzialnej za opracowanie systemu informatycznego, mającego pomóc w walce z wyłudzeniami VAT.

PAP/RIRM

drukuj