fot. flickr.com

Sejm skierował do dalszych prac nowelę ustawy o transporcie kolejowym

Przedstawiciele wszystkich klubów opowiedzieli się nad dalszymi pracami nad projektem noweli ustawy o transporcie kolejowym, który ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych przepisów dotyczących utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Kluby zgodziły się, aby pracować nad nim w komisji infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za sprawy kolejowe, Andrzej Bittel poinformował posłów, że celem projektowanej nowelizacji jest dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do zmiany prawa Unii Europejskiej wprowadzonej postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Unijne przepisy zakładają m.in. zmiany w zakresie określenia składników infrastruktury kolejowej, procesu ustalenia zdolności przepustowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wyodrębnienia tzw. obiektów infrastruktury usługowej.

W związku ze zmianą znaczenia podstawowych pojęć, takich jak infrastruktura kolejowa, linia kolejowa czy bocznica kolejowa, ustawa będzie stanowić największa zmianę przepisów od 2003 roku, w którym weszła w życie ustawa o transporcie kolejowym.

W projekcie zapisano, że w przypadku obiektów infrastruktury usługowej, stosowane mają być szczególne zasady udostępniania i pobierania opłat za ich korzystanie. Wprowadzono poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym umożliwiono szerszej grupie podmiotów (np. organizatorom publicznego transportu zbiorowego) zamawianie przejazdu pociągów.

W projekcie wprowadzono definicję stacji pasażerskiej i zmodyfikowano definicję dworca kolejowego – usunięto odniesienie do obszaru kolejowego (dworzec kolejowy nie musi znajdować się na obszarze kolejowym). Dookreślono, że w dworcu kolejowym muszą znajdować się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych oraz że dworzec musi znajdować się przy linii kolejowej.

Stacja pasażerska ma być udostępniana nieodpłatnie podróżnym, natomiast odpłatnie przewoźnikom, ale wyłącznie w zakresie udostępniania powierzchni przeznaczonych do obsługi podróżnych oraz powierzchni do umieszczania informacji handlowych.

W projekcie określono zasady udostępniania infrastruktury kolejowej.

„Dotychczas rozdział 6 ustawy dotyczył wyłącznie udostępniania infrastruktury kolejowej dla potrzeb przejazdu pociągów. W związku z koniecznością uregulowania zasad udostępniania torów dojazdowych do obiektów infrastruktury usługowej, po których zwykle wykonywane są manewry, rozróżniono udostępnianie infrastruktury dla potrzeb przejazdu pociągu i manewrów” – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Dodał, że dla przejazdu pociągów zarządca infrastruktury będzie opracowywał rozkład jazdy, a manewry realizowane będą bez rozkładu jazdy, niemniej zarządca dla ich realizacji rezerwować będzie zdolność przepustową infrastruktury kolejowej.

Projekt przewiduje wzmocnienie niezależności i kompetencji prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jak powiedział wiceminister Bittel, zakładane zmiany przewidują zachowanie dotychczasowego sposobu wyłaniania kandydata na prezesa UTK, który zostanie następnie wskazany we wniosku o powołanie, kierowanym do Prezesa Rady Ministrów. W uzasadnieniu projektu napisano, że dyrektywa wymaga, aby selekcja kandydatów odbywała się w drodze przejrzystej procedury w oparciu o odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe osób ubiegających się o powołanie na prezesa UTK.

„Obecny tryb powoływania prezesa UTK oraz wiceprezesów UTK zapewnia wyżej wymienione wymogi, niemniej z uwagi na uchylenie nadzoru ministra właściwego do spraw transportu jego rolę w procesie naboru przejmie Prezes Rady Ministrów. Stosowanie zasad przewidzianych przy wyborze kandydata na prezesa UTK zostanie utrzymane w odniesieniu do trybu wyłonienia wiceprezesów UTK. Wiceprezesi UTK będą jednak powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek prezesa UTK, co również związane jest z uchyleniem nadzoru ministra właściwego do spraw transportu” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Ponadto, na prezesa UTK nakłada się także zakaz przynależności do partii politycznej, związku zawodowego oraz ogólny zakaz prowadzenia działalności publicznej niedającej pogodzić się z bezstronnością i niezależnością sprawowanego stanowiska.

W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej przewidziano w projekcie opracowanie wieloletniego programu, który będzie określać zadania dla zarządców infrastruktury (np. standardy jakościowe) oraz wynikającą z tych zadań wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację.

PAP/RIRM

drukuj