fot. PAP/Jacek Turczyk

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu

Rząd przyjął dzisiaj sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r., który zamknął się deficytem w wysokości 25,4 mld zł, o 34 mld zł, czyli o 57,3 proc. niższym od dopuszczonego w zeszłorocznej ustawie budżetowej deficytu w kwocie 59,3 mld zł.

„Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ten okres – oba dokumenty przedłożył minister finansów” – poinformowało w dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu.

Służby informacyjne rządu podały, że dochody budżetu państwa zrealizowano w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł. Były one wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc.

„Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyższa wpłata z zysku z Narodowego Banku Polskiego” – napisano.

Wydatki budżetu państwa wykonano w 2017 r. w wysokości 375,8 mld zł; były one niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3 proc.

„Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących” – tłumaczy Centrum Informacyjne Rządu.

„Deficyt budżetu państwa zrealizowano w wysokości 25,4 mld zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2017 r. poziomu 59,3 mld zł był on niższy o 34 mld zł, tj. o 57,3 proc.” – napisano.

Zgodnie z konstytucją rząd w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego musi przesłać do Sejmu sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa.

„Sejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie i po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi sprawozdania, uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium” – głosi ustawa zasadnicza.

PAP/RIRM

drukuj