fot. twitter.com/PolskiSenat

W Senacie ustawa o świadczeniu „Emerytura plus” oraz wybór ławników SN

Dziś na dwudniowe posiedzenie zbiera się Senat, który zajmie się ustawą o świadczeniu „Emerytura plus”. Senatorowie mają wybrać ławników SN oraz wyrazić zgodę na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka, którego na to stanowisko powołał Sejm.

Ustawa o świadczeniu „Emerytura plus” przewiduje, iż emeryci i renciści otrzymają w maju jednorazowo świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł brutto (ok.888 zł netto). Ustawę w środę bez poprawek poparła senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

„Trzynastą emeryturę” otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia). Ustawa jest realizacją jednego z punktów tzw. nowej piątki PiS.

Senatorowie mają też wybrać ławników Sądu Najwyższego. We wtorek senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji zarekomendowała 21 kandydatów na ławników; pięć kandydatur nie otrzymało rekomendacji komisji.

Wybór ławników przez Senat wynika z ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia ub.r. Na jej podstawie I prezes SN zarządzeniem ustaliła, że ma być 36 ławników pierwszej kadencji. Wcześniejszy nabór ławników SN odbył się w maju 2018 r., a poprzedni wybór został dokonany przez Senat w końcu czerwca ub.r. Wówczas wybrano 13 ławników (później dwóch złożyło rezygnację), dlatego konieczny był nabór uzupełniający, który zainicjowano w końcu stycznia br. Ławnicy wybrani w czerwcu ub.r. czekają na złożenie ślubowania przed I prezes SN, które prawdopodobnie nastąpi po wyborze uzupełniającym.

W porządku obrad Senatu jest też wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka, którego na to stanowisko powołał Sejm. Nowy prezes UODO karierę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Ośrodku Badawczo Rozwojowym „PREDOM”; pracował też w Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji, w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w Spółce ELEWARR, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2002 roku, czyli od pięciu kadencji, jest radnym Dzielnicy Warszawa Wola m.st. Warszawy.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która rozszerza uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym. Celem zmian jest zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 r. ws. ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji.

Senatorowie rozpatrzą także nowelę Prawa o ruchu drogowym, której celem zmian jest przeciwdziałanie procederowi polegającemu na fałszowaniu wskazań liczników przebiegu pojazdu (drogomierzy). Nowelizacja ma też na celu likwidację procederu polegającego na oferowaniu usług zaniżania wskazań drogomierza w pojeździe.

W porządku obrad izby jest też nowela Prawa farmaceutycznego, której przepisy mają przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Polega on na pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego (np. z aptek) przez hurtownie farmaceutyczne, które odsprzedają je za granicę za cenę wielokrotnie wyższą od dopuszczalnej ceny krajowej (dotyczy to leków refundowanych).

Senat zajmie się też ustawą o przekładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE. Nowe przepisy mają uprościć i skrócić proces realizacji procedur wzajemnego uznawania dokumentów przez urzędy w UE.

Senat zajmie się też w drugim czytaniem projektem noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Projekt ten ma na celu realizację postulatów zawartych w petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”, której celem jest wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnimi oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie.

Izba ma zająć się też ustawą o ratyfikacji przez Polskę Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

Zaplanowane jest także drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej marszałka Senatu I kadencji, profesora Andrzeja Stelmachowskiego, w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu.

PAP/RIRM

drukuj