Rada Miejska w Radlinie

UCHWAŁA NR BRM.0007.021.2012
RADY MIEJSKIFJ W RADLINIE

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami),
oraz § 19 ust. 1, 2 i 5 Statutu Miasta Radlin, na wniosek mieszkańców mających prawo wybierania Rady Miejskiej w Radlinie

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§1. Przyjąć stanowisko w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam w brzmieniu:
Rada Miejska w Radlinie, wyrażając wolę wielu obywateli miasta, dotyczącą ich praw w kwestii ładu medialnego w Polsce, zwraca się do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie pozytywnej decyzji, zgodnie z obowiązującym prawem w sprawie przyznania Telewizji
Trwam transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Wielu Radlinian jest przekonanych, że KRRiT zastosowała wobec
Telewizji Trwam niesprawiedliwe i dyskryminacyjne kryteria, podejmując negatywną decyzję w sprawie przyznania irans pond era. Są to
niejednokrotnie ludzie starsi lub chorzy o silnej wierze katolickiej, którzy poprzez niezrozumiale decyzje administracyjne KRRiT
ograniczające im dostęp do telewizji, czują się dyskryminowani. Jest to o tyle ważne w dzisiejszej dobie, gdy tyle mówi się o walce z tzw.
„wykluczeniem społecznym”. Rada Miejska w Radlinie, solidaryzując się ze swoimi mieszkańcami, zwraca się do KRRiT o uszanowanie praw
widzów Telewizji Trwam.

§ 2. Zobowiązać Burmistrza Radlina do przesłania niniejszej uchwały do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W RADLINIE
mgr inż. Jacek Sobik

drukuj