Rada Miasta Lubań

Lubań 27.03.2012

RADA MIASTA LUBAŃ

 

Sz. P. Jan Dworak

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Stanowisko Radnych Rady Miasta Lubań z dnia 27marca 2012 sprawie nie przyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym

Radni Rady Miasta Lubań wyrażają stanowczy sprzeciw w związku z odrzuceniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wniosku Fundacji Lux Veritatis dotyczącego przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym, uprawniającym do nadawania programów w technologii cyfrowej i jej odbioru bez dodatkowych opłat.

Zdaniem Radnych Rady Miasta Lubań, działania KRRiT mają znamiona dyskryminowania niezależnych mediów, jakim jest Telewizja Trwam, a działania te zmierzają do całkowitego ich wyeliminowania z polskiego rynku medialnego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamiast stać na straży Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej postępuje wbrew jej zapisom, które między innymi w rozdziale I artykule 1 mówią iż: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.” a art.32 pkt.l przypomina iż „wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Odmienne od głoszonych w mediach komercyjnych, poglądy i osądy TV Trwam nie mogą być powodem do prób jej dyskryminowania w wolnej Polsce. Jest to bardziej smutne i budzące głęboki niepokój, że dla wielu członków KRRiT postulat wolnych mediów był jednym z najważniejszych w latach walki z totalitarnym systemem .

Paradoksem jest również . że w ojczystym kraju wielkiego Polaka Jana Pawła II . odbiorcy kierujący się katolickim systemem wartości mogą być pozbawieni swoich mediów

Solidaryzujemy się ze stanowiskiem innych samorządów, organizacji, instytucji i środowisk w Polsce w tej kwestii, jak również ze stanowiskiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wyrażonej w oświadczeniu z dnia 16 stycznia 2012 r. która domaga się zmiany stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w trwającym procesie koncesyjnym

Radni Rady Miasta Lubań apelują do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zmianę swojego stanowiska i umożliwienie Fundacji Lux Veritatis nadawania na multipleksie cyfrowym, a tym samym zagwarantowanie telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji Trwam.

 

Uzasadnienie

Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa i jest sprzecznie z art. 1 i art. 32 pkt. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Pozbawia znaczącą cześć mieszkańców Lubania swobodnego dostępu do programów TV Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej Odbiorcy TV Trwam to głównie osoby starsze, często schorowane – dla nich ta telewizja jest rozrywką i namiastką życia kulturalnego jak również daje możliwość wyciszenia, modlitwy.

Ponadto dyskryminowanie przez instytucje Państwa Polskiego jakichkolwiek mediów działających zgodnie z polskim prawodawstwem, jest sprzeczne zasadami demokracji i ideałami wolnej, demokratycznej Polski Może prowadzić do wypaczeń ze strony władz państwowych i ograniczania praw obywateli zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

drukuj