W ramach katechezy przemówienie bł. Jana Pawła II do Rodziny Radia Maryja – IV Pielgrzymka RRM do Ojca Świętego – 16.10.1997


Pobierz Pobierz

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Cieszę się, iż słuchacze Radia Maryja przybyli z pielgrzymką do Wiecznego Miasta, aby nawiedzić groby apostołów i spotkać się z Papieżem, tym razem w rocznicę jego wyboru na stolicę św. Piotra. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Witam także ks. bpa Andrzeja Suskiego, który jako przedstawiciel Konferencji Episkopatu towarzyszy wam w tej pielgrzymce. To właśnie w Toruniu, a więc na terenie jego diecezji, redakcja Radia Maryja ma swoją siedzibę. Obecność Księdza Biskupa w dniu dzi-siejszym jest wyrazem troski Episkopatu o katolickie środki społecznego przekazu w Polsce.
Pozdrawiam Ojca Dyrektora Radia Maryja, oraz jego współpracowników. Dziękuję za trud tej pielgrzymki, dziękuję za to spotkanie, za Wasze modlitwy, a zwłaszcza za duchowe dary, które są skutecznym wsparciem dla Papieża w jego posłudze Piotrowej – ministerium petrinum. Dziękuję zwłaszcza tym naszym siostrom i braciom, którzy swe cierpienia ofiarują za Kościół. Wszystkim Bóg zapłać! To moje podziękowanie zechciejcie zanieść tym, którzy dzi-siaj nie mogli tu przybyć. Pozdrówcie wasze rodziny, bliskich a także ludzi chorych i starszych. Pozdrówcie wszystkich słuchaczy Radia Maryja w Polsce i za granicą.
Sobór Watykański II w dekrecie o środkach społecznego przekazu naucza: „ponieważ Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom nieść zbawienie i wobec tego przynaglany jest koniecznością przepowiadania Ewangelii, przeto uważa (…) za swój obowiązek głosić orędzie zbawienia również przy pomocy środków przekazu społecznego oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich” (n. 3). Kościół nie lęka się środków społecznego przekazu, przeciwnie, potrzebuje ich do swojej zbawczej misji, czyli ewangelizacji. Czymże jest ewangelizacja? Jest głoszeniem ludzkości Dobrej Nowiny o Chrystusie, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupił każdego człowieka.
Środki przekazu właściwie wykorzystane oddają ludziom wielką przysług. Muszą jednak podawać im rzetelną informację, zgodnie z prawdą, a także ubogacać ducha, troszcząc się o formację religijną i morale swoich słuchaczy. Udoskonalając ludzkie sumienie przyczyniają się do wspólnego dobra i do rozwoju całego społeczeństwa i narodu. Do bardzo rozpowszechnionych środków przekazu należy radio. Cieszy więc fakt, że w Polsce w ostatnich la-tach powstało tak wiele rozgłośni katolickich prowadzonych przez diecezje, parafie, zakony i stowarzyszenia.
Pragnę wyrazić wielkie uznanie dla ludzi świeckich i duchownych, którzy wiele talentów, wysiłku i czasu wkładają w tworzenie pro-gramów radiowych oraz ich transmitowanie. Wśród tych rozgłośni bardzo popularne jest w Polsce Radio Maryja. Wielki jest wkład waszego radia w dzieło ewangelizacyjne. Dzięki waszym transmisjom myśl o Bogu dociera do wielu ludzi i środowisk w Polsce, a także poza jej granice oraz na inne kontynenty. Modlitwa i katecheza, to dwa istotne elementy, które wyróżniają radio katolickie spośród innych rozgłośni. Cieszę się, że są one obecne właśnie w Radiu Maryja. W sposób szczególny chciałbym dzisiaj podkreślić i zwrócić uwagę na modlitwę. Modlitwa bowiem stoi u początków ewangelizacji. Jest cichym, ale jakże skutecznym źródłem, z którego wypływa siła do dawania świadectwa. Wasza tak liczna obecność na placu św. Piotra jest między innymi owocem tego apostolstwa. Na falach Radia Maryja jest transmitowana Msza św., a także wiele modlitw tak głęboko wrośniętych w naszą Polską pobożność. Wystarczy wspomnieć modlitwę różańcową, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę „Anioł Pański”, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, czy też modlitwę brewiarzową.
Dobrze, że Radio Maryja modli się, że uczy swych słuchaczy mod-litwy, ukazując jak bardzo jest ona potrzebna człowiekowi współczesnemu, rodzinie, Kościołowi i światu. W życiu religijnym, moralnym i apostolstwie modlitwa jest niezbędna. Św. Paweł pisze: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17), „trwajcie gorliwie na modlit-wie”(Kol. 4, 2).
Kilka dni po wyborze na Stolicę św. Piotra udałem się do sanktuarium Maryjnego na Mentorelli za Rzymem i mówiłem tam do pielgrzymów o konieczności modlitwy w życiu chrześcijańskim. Powiedziałem wtedy, że „Kościół modli się, Kościół chce się modlić, pragnie pozostawać w służbie najprostszego i równocześnie najwspanialszego daru ducha ludzkiego, który się urzeczywistnia w modlitwie. Modlitwa jest istotnie pierwszym wyrazem prawdy wewnętrznej o człowieku, pierwszym warunkiem prawdziwej wolności ducha (…). Modlitwa daje sens całemu życiu, w każdej jego chwili, w każdej okoliczności” (29 października 1978 r.).
Raduję się, że dziś po dziwiętnastu latach posługi Piotrowej Kościołowi i światu, mogę podzielić się z wami tym wspomnieniem, zachęcając was do wytrwałości w modlitwie i do apostołowania przez modlitwę. Tego apostolstwa dzisiaj potrzeba w sposób szczególny w życiu religijnym i społecznym, w życiu osób i narodów. Modlitwa uwrażliwia sumienie człowieka na istotne wartości prawdy, sprawiedliwości, miłości i w pokoju. Te wartości są w życiu narodu jak sól i światło i tylko one mogą zaprawić glebę serc i oświecić umysł, czyniąc świat bardziej ludzkim i bardziej Bożym. Dziękuję Radiu Maryja za to apostolstwo modlitwy, a także za modlitwę w intencjach Papieża. Proszę równocześnie – podtrzymujcie tego ducha modlitwy. Dziękuję za to również wszystkim innym katolickim rozgłośniom radiowym w Polsce, o których już wspominałem. Wypełniacie wielką misję przepowiadania Ewangelii „wszelkiemu stworzeniu”. Podobni jesteście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę, inne na miejsce skaliste, inne jeszcze między ciernie, a w końcu inne na ziemię żyzną i wzeszło w tej ziemi, wyrosło i wydało plon (por. Mk 4, 3-8). Ziarnem tym jest słowo Boże głoszone także na falach radiowych tym wszystkim, którzy chcą go słuchać i czerpać z niego moc.
Katecheza, którą prowadzicie, to także służba Kosciołowi i społeczeństwu. Tak, moi drodzy, wasza działalność jest służbą Kościołowi. Nakłada to na was wielką odpowiedzialność wiernej współpracy z biskupami w duchu kościelnej komunii i chrześcijańskiej miłości dla wzrostu Ciała Chrystusa, którym jest Kościół.
Niech Ewangelia będzie przekazywana w Polsce jednym głosem – głosem Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów. Niech ta jedność działania będzie również świadectwem Waszego oddania i wierności Chrystusowi.
Proszę Ducha Świętego, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, o łaski potrzebne w tym wielkim dziele ewangelizacji. Całym sercem błogosławię wam tu obecnym, waszym rodzinom i bliskim, współpracownikom duchownym i świeckim Radia Maryja, wolonta-riuszom i wszystkim, którzy głoszą ewangeliczne orędzie prawdy i miłości na falach radiowych „aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Zostańcie z Bogiem! Zostańcie z Bogiem! – Rodzino Radia Maryja!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, matka Jego.

drukuj