Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja

ZESPÓŁ WSPIERANIA RADIA MARYJA
w służbie Bogu, Kościołowi,
Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu

wyróżniony Złotą Odznaką
Radia Maryja z Diamentem

30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 56

KOMUNIKAT

 

Rozpoczęła się niedawno kolejna faza starań Fundacji Lux Veritatis o udostępnienie miejsca na pierwszym multipleksie dla Telewizji Trwam. Jest więc dobra okazja ku temu, aby przypomnieć przebieg wcześniejszych starań i na tej podstawie jeszcze raz wyrazić nasze oczekiwania. Warto zauważyć, że przed dziesięcioma laty w koncesji na nadawanie satelitarne programu Telewizji Trwam zapisano między innymi, że „program będzie (…) edukował w zakresie historii i współczesności chrześcijaństwa, pogłębiał życie wewnętrzne jego odbiorców, wspierał kształtowanie współczesnej świadomości chrześcijańskiej w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski, promował postawy ekumeniczne i działania w duchu dialogu międzyreligijnego, ukazywał dorobek kultury i sztuki sakralnej oraz świeckiej, przekazywał pełne, aktualne informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie”.

W 2011 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatrywała wnioski o przydzielenie czterech miejsc na multipleksie. Pierwsze informacje o wyeliminowaniu Telewizji Trwam z grona starających się o te miejsca wywoływały początkowo zdziwienie: jedyny wśród starających się nadawca programu o charakterze katolickim został pozbawiony dostępu do multipleksu. Zdziwienie przeradzało się w sprzeciw. Narastał obywatelski protest wobec działań KRRiT. Wyeliminowanie wniosku Fundacji Lux Veritatis odebraliśmy jako działanie niesprawiedliwe,  świadczące o dyskryminowaniu katolików w Polsce. Prawie 2,5 miliona protestów indywidualnych przesłanych do KRRiT, blisko 150 marszów, wiele uchwał władz samorządowych i organizacji społecznych, wystąpienia grup posłów, wnioski zgłaszane na wielu posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, jednoznaczny wynik tzw. konsultacji przeprowadzonych przez KRRiT, a nade wszystko wielokrotnie przedstawiane stanowisko Konferencji Episkopatu Polski – wszystko to wyraźnie dowodziło, ze decyzja KRRiT o odrzuceniu wniosku Telewizji Trwam w sprawie dostępu do multipleksu nie jest akceptowana przez społeczeństwo i odbierana jest jako dyskryminująca katolików.

Zespół Wspierania Radia Maryja występował w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, który jednak na wykazaną przez nas dyskryminację nie zareagował w sposób odpowiedni do swych możliwości ustawowych. Nie skierował do Sejmu wniosku o przeprowadzenie badania przebiegu procedury koncesyjnej przez organ niezależny tzn. Najwyższą Izbę Kontroli.

KRRiT od 2013 r. legitymuje się certyfikatem jakości nadanym przez firmę Dekra z Wrocławia. W certyfikacie tym przywoływano jako podstawę wydania dokumentu odpowiedni protokół z audytu.  Zespół nasz zwrócił się do kierownictwa Dekry o udostępnienie tego protokołu w celu rozpoznania, czy w trakcie audytu uwzględniano działalność KRRiT przy przyznawaniu koncesji na rozpowszechnianie programu za pomocą multipleksu. Zaznaczyliśmy, że taka weryfikacja jest niezbędna ze względu na fakt, iż podjęte decyzje KRRiT w tej sprawie wzbudziły niepokoje społeczne. W odpowiedzi prezes Zarządu poinformował, że umowa zawarta z KRRiT zobowiązuje ich firmę „do ściśle poufnego traktowania oraz wykorzystywania informacji na temat Zleceniodawcy” i protokołu nie udostępnił. W miesiąc później w otrzymanym piśmie od przewodniczącego KRRiT znaleźliśmy jednak stwierdzenia odebrane przez nas jako zapowiedź zrozumienia koniecznej wręcz obecności Telewizji Trwam na multipleksie. W piśmie tym bowiem, na zgłoszone przez nas uwagi odnośnie do sformułowań zawartych w nowym ogłoszeniu o możliwości przydzieleniu miejsca na multipleksie dla nadawcy programu o charakterze społeczno-religijnym, przewodniczący KRRiT podał zapis przywołany przez nas na początku niniejszego Komunikatu i przypomniał, że jest on umieszczony w koncesji, jaką utrzymała dziesięć lat temu Fundacja Lux Veritatis na nadawanie satelitarne. Zapis ten – jak łatwo zauważyć – jest zbieżny z zapisem ujętym w niedawno opublikowanym ogłoszeniu o możliwości uzyskania koncesji na program telewizyjny o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym. W zakończeniu zaś wspomnianego listu przewodniczący KRRiT stwierdził, iż warunki koncesyjne Telewizji Trwam „pozostawały niezmienione i przez wszystkie lata obowiązywania tej koncesji nie były poddawane krytyce”.

Przyjmujemy te stwierdzenia z przekonaniem, że jest to jako zapowiedź zmiany stanowiska  KRRiT w sprawie Telewizji Trwam w kierunku oczekiwanego naprawienia krzywd wyrządzonych Telewizji Trwam i odbiorcom emitowanego przez nią programu. Widać wyraźnie, jak bardzo potrzebny był ten powszechny i niespotykany wcześniej w takim wymiarze sprzeciw społeczny wobec decyzji KRRiT podjętych w pierwszym procesie przydzielania koncesji.

*

Oczekując pozytywnych dla Telewizji Trwam i dla nas wszystkich decyzji KRRiT, Zespół Wspierania Radia Maryja w niniejszym Komunikacie wyraża wdzięczność naszym Pasterzom stanowiącym Konferencję Episkopatu Polski za stałe i jednoznaczne poparcie starań Fundacji Lux Veritatis o należne Telewizji Trwam miejsce na multipleksie. Oświadczenie z dnia 6 marca 2013 r. podpisane przez Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce jest wyraźnym potwierdzeniem spełnienia przez Telewizję Trwam wymagania zapisanego w ogłoszeniu o zasadach przydzielenia miejsca na pierwszym multipleksie dla nadawcy programu społecznego-religijnego. Pamiętamy również wyraźne potwierdzenie przez Stolicę Apostolską uznania dla działalności ewangelizacyjnej Telewizji Trwam i jej wyraźnego wkładu „w przybliżanie Misji Piotrowej” Polakom w kraju i za granicą. Tylko Telewizja Trwam legitymuje się wyraźnym i jednoznacznym potwierdzeniem przez Stolicę Apostolską i Konferencję Episkopatu Polski, że uczestniczy w dziele „pogłębiania wiary w Ojczyźnie i poza jej granicami, pełniąc swą posługę ewangelizacyjną”, oraz że „odrzucenie przez KRRiT kolejnego wniosku Telewizji Trwam o uzyskanie koncesji na multipleksie oznaczałoby wyraźną dyskryminację wiernych Kościoła katolickiego w Polsce”.

*

Przywołane tu działania w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie jak na razie nie doprowadziły do zrealizowania naszych oczekiwań, ale nie możemy się zniechęcać. Papież Franciszek na początku swego pontyfikatu powiedział zwracając się do Kolegium Kardynalskiego: „Drodzy bracia, nigdy nie ulegajmy pesymizmowi i temu zgorzknieniu, jakie każdego dnia proponuje nam diabeł.” Przyjmijmy te słowa Ojca Świętego jako wskazówkę również dla nas i nadal działajmy w sprawie przyznania dla Telewizji Trwam miejsca na multipleksie oraz wspierajmy wniosek złożony przez Fundację Lux Veritatis naszą modlitwą i roztropnym działaniem.

W imieniu  Zespołu Wspierania Radia Maryja

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Warszawa – Kraków, dnia 22 marca 2013 r.
Do wiadomości:

* J. E. Ks. Abp Wacław Depo – przewodniczący Rady KEP ds. środków społecznego przekazu,
* J. E. Ks. Abp Leszek Sławoj Głódź – delegat KEP ds. Telewizji Trwam,
* Przewielebny Ojciec dr Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja,
* Agencje informacyjne i redakcje.

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski- Warszawa
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (przewodniczący) – Kraków
prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Warszawa
prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński – Warszawa
prof. dr hab. Janina Marciak –Kozłowska – Warszawa
prof. dr hab. Wacław Leszczyński dr h. c. – Wrocław
prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Monachium
prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk – Białystok
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – Poznań
prof. dr hab. Ludwika Sadowska – Wrocław
prof. dr hab. Jerzy Wojtczak – Szyszkowski – Warszawa
dr inż. Antoni Zięba- Kraków

Z Zespołem stale współpracuje Grupa Wspomagająca licząca ponad 1200 osób i organizacji.

drukuj