Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy Bracia i siostry!W dzisiejszej siódmej niedzieli okresu zwykłego czytania biblijne mówią nam o pragnieniu Boga uczynienia ludzi uczestnikami jego życia: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” – czytamy w Księdze Kapłańskiej (19, 1). Tymi słowami, i przykazaniami po nich następującymi, Pan zapraszał lud, który sobie wybrał, do bycia wiernym przymierzu z Nim zawartym idąc Jego drogami i nadał prawo społeczne oparte na przykazaniu: „będziesz kochał bliźniego jak siebie samego” (Kapł. 19,18). Jeżeli później słyszymy Jezusa, w którym Bóg przyjął śmiertelne ciało, aby stać się bliski każdemu człowiekowi i objawić swoją nieskończoną miłość do nas, to odnajdujemy to samo wezwanie, ten sam odważny cel. Mówi, bowiem Pan: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Ale kto może stać się doskonałym? Nasza doskonałość polega na tym, by żyć jak dzieci Boże wypełniając w konkrecie Jego wolę. Św. Cyprian pisze, że „Ojcostwu Boga musi odpowiadać postawa dzieci Bożych, gdyż Bóg będzie uwielbiony i wysławiony dobrym postępowaniem człowieka (De zelo et livore, 15: CCL 3a, 83).

 

 

W jaki sposób możemy naśladować Jezusa? On sam mówi: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,44-45). Kto przyjmuje Pana do własnego życia i kocha Go całym sercem, ten jest zdolny rozpocząć wszystko na nowo. Taki jest w stanie wypełnić wolę Pana Boga i realizować nowy sposób życia ożywiony miłością i przeznaczony ku życiu wiecznemu. Apostoł Paweł dodaje: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16). Jeśli jesteśmy naprawdę świadomi tej rzeczywistości i nasze życie jest przez nią głęboko kształtowane, wtedy nasze świadectwo staje się jasne, wymowne i skuteczne. Średniowieczny autor napisał: „Kiedy cały byt człowieka – jeśli można tak powiedzieć – zmieszał się z miłością Bożą, to wówczas blask jego duszy odbija się także w wyglądzie zewnętrznym” (GIOVANNI CLIMACO, Scala Paradisi, XXX: PG 88, 1157 B), w całym jego życiu. „Wielka to rzecz – miłość – czytamy w książce o Naśladowaniu Jezusa Chrystusa – Wielkie to zgoła dobro. Ona tylko czyni lekkim wszystko to, co jest ciężkie i spokojnie znosi wszelkie niepokoje. Miłość chce szybować wysoko, a nie być zatrzymywana jakimiś najniższymi rzeczami. Miłość bowiem zrodzona jest z Boga i tylko w Bogu może spocząć” (III, V, 3).

Drodzy przyjaciele, pojutrze, 22 lutego, będziemy obchodzić święto Katedry Świętego Piotra. Jemu, pierwszemu z Apostołów, Chrystus powierzył zadanie nauczyciela i pasterza, aby był duchowym przewodnikiem Ludu Bożego, aby ten mógł wznosić się aż do nieba. Zachęcam więc, wszystkich pasterzy, aby „przyswajali sobie ten nowy styl życia”, zapoczątkowany przez Pana Jezusa i przyjęty, jako własny przez Apostołów” (List na Rok Kapłański). Wzywajmy Dziewicę Maryję, Matkę Boga i Kościoła, aby uczyła nas miłości wzajemnej i przyjmowania się nawzajem jako bracia, jako dzieci Ojca Niebieskiego.

Po polsku:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, uczestników modlitwy „Anioł Pański”. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przypomina: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5, 44). W obliczu zła, prześladowań, niesprawiedliwości, strzeżmy się chęci odwetu, zemsty i nienawiści, módlmy się za prześladowców. Zło dobrem zwyciężajmy (por. Rz 12, 21). Wszystkie przeciwności zawierzmy Bogu, by zyskać wolność i duchowy pokój. Niech Bóg wam błogosławi

Po angielsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszym Anioł Pański. Szczególnie serdecznie pozdrawiam młodych śpiewaków ze Szkoły im. Kardynała Vaughan w Londynie. Motto Kardynała Amare et Servire jest pięknym wyrazem chrześcijańskiego sposobu życia. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby kochać bezwarunkowo jak przypomina nam dzisiejsza Ewangelia i aby oddawać wielkodusznie się na służbie naszym bliźnim. Proszę Boga o obfite błogosławieństwo dla was, waszych bliskich i waszych rodzin.

Po niemiecku:

Z radością pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i turystów j. niemieckiego. W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje do uczniów następujące słowa: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. W ten sposób staną się oni synami Ojca niebieskiego i uczynią go widocznym: przez swą wielkoduszność, która przekracza dotychczas znane i praktykowane normy, oraz przez taką uczciwość, która pozwala dostrzec Boga. On sam dał nam przykład, gdyż zechciał miłować swoich miłością bezgraniczną aż do końca. Niech On umacnia was i wasze rodziny w takiej właśnie miłości.

Tłumaczenia Radio Maryja

drukuj