fot. WSKSiM

Wchodzi w życie ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Utworzenie Rady Mediów Narodowych, która ma powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP, zakłada ustawa, która w czwartek wchodzi w życie. Prezydent ma teraz 30 dni na wyznaczenie klubom opozycyjnym 14-dniowego terminu na zgłaszanie kandydatów do Rady.

Według ustawy zadaniem Rady ma być powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Ustawa – od momentu powołania RMN – znosi podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r.

W skład Rady ma wchodzić pięć osób, z których trzy wybiera Sejm, a dwie powołuje prezydent. Prezydent powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne, czyli w tej kadencji Platformy Obywatelskiej i Kukiz’15.

Jak powiedział PAP szef PO Grzegorz Schetyna, Platforma zgłosi swojego kandydata do RMN. Także rzecznik klubu Kukiz’15 Jakub Kulesza powiedział PAP, że „na dziś” jego klub jest zdecydowany zgłosić prezydentowi swoich kandydatów, ale jeszcze nie zapadła decyzja, kto to będzie.

Jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia dwóch kandydatów, nie korzysta z tego prawa, przechodzi ono na najliczniejszy z klubów opozycyjnych, pominięty przy zastosowaniu tego przepisu. Oznacza to, że gdyby np. PO nie zdecydowała się na zgłoszenie kandydata, mógłby to zrobić klub Nowoczesnej. Jeśli natomiast żaden z klubów opozycyjnych nie skorzysta z prawa zgłoszenia kandydatów na członka Rady, prezydent powołuje członka Rady spośród osób spełniających wymagania określone w ustawie.

Kwestię wyboru członków Rady przez Sejm będzie określał Regulamin Sejmu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wystąpili z inicjatywą stosownej jego zmiany.

Po zmianie Regulaminu Sejmu, najpewniej jeszcze w czwartek, wnioski ws. wyboru przez izbę członków RMN będą mogli zgłaszać: marszałek Sejmu albo co najmniej 35 posłów.

Zgodnie z ustawą o RMN marszałek Sejmu ma zwołać pierwsze posiedzenie Rady w terminie 14 dni od dnia wyboru albo powołania ostatniego członka Rady.

Kadencja członka Rady trwa 6 lat. W Radzie mogą zasiadać posłowie i senatorowie. Warunkiem zasiadania w RMN jest: posiadanie obywatelstwa polskiego, wyróżnianie się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Członkowie Rady są zobowiązani do składania marszałkowi Sejmu oświadczeń majątkowych.

Ustawa przewiduje, że pracami Rady kieruje przewodniczący RMN. Wybierają go ze swojego grona i odwołują członkowie Rady.

RMN ma podejmować uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Rady. W sprawach niecierpiących zwłoki przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie korespondencyjne.

Rada ma przedstawiać corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, premierowi oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także podawać do wiadomości publicznej, pisemną informację o swojej działalności w poprzednim roku. Sejm i Senat mają rozpatrywać tę informację łącznie z corocznym sprawozdaniem składanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Członkowi Rady będzie przysługiwać miesięczne wynagrodzenie na poziomie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku przewodniczącego Rady – półtorakrotności przeciętnego wynagrodzenia.

PAP/RIRM

drukuj