Rząd m.in. o sprawozdaniu finansowym NBP za 2015 r.

Rząd ma dziś zatwierdzić sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za ubiegły rok. Zajmie się też projektem zakładającym centralizację rozliczeń VAT w samorządach oraz propozycją zgodnie z którą za używanie zwrotu typu „polski obóz” groziłaby kara do 3 lat więzienia.

Rząd wysłucha sprawozdania prezesa NBP za ubiegły rok, a następnie ma podjąć decyzję ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego banku centralnego.

Jak podaje NBP w tym dokumencie, jego ubiegłoroczny wynik finansowy zamknął się kwotą 8 mld 275 mln 780,8 tys. zł. Zgodnie z informacją banku centralnego sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał o nim opinię bez zastrzeżeń (tzw. opinię czystą).

W dokumencie napisano, że w tym roku odpis na fundusz rezerwowy NBP ma wynieść 413 mln 789 tys. zł, a wpłata z zysku NBP do budżetu państwa – 7 mld 861 mln 991,8 tys. zł. Zysk za ubiegły rok był rezultatem wypracowania nadwyżki finansowej w kwocie 10,8 mld zł. Jednocześnie 2,5 mld zł wyniosły koszty rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych.

Wypracowana w 2015 r. nadwyżka finansowa była głównie efektem dodatniego wyniku różnic kursowych oraz dodatniego wyniku z zarządzania rezerwami dewizowymi, pomniejszonych o koszty prowadzonej polityki pieniężnej oraz koszty działania i amortyzacji.

Ministrowie mają też zająć się przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem nowelizacji ustaw o IPN i grobach oraz cmentarzach wojennych, zgodnie z którym za użycie zwrotu typu „polski obóz” ma grozić kara do 3 lat więzienia; pojawi się też możliwość pozywania za takie słowa.

W lutym resort sprawiedliwości przedstawił projekt wprowadzający do polskiego prawa nowe przestępstwo – „publicznego i wbrew faktom przypisywania Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu udziału, organizowania lub współodpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy”, za co groziłoby do 5 lat więzienia (w wersji przedłożonej rządowi, po konsultacjach z MSZ i Rządowym Centrum Legislacji sankcję obniżono do 3 lat). Za nieumyślne prezentowanie takich treści groziłaby grzywna lub kara ograniczenia wolności. Śledztwo wszczynałby prokurator IPN; wyrok byłby podawany do publicznej wiadomości.

MS informowało wtedy, że chce ponadto umożliwić wytaczanie procesów cywilnych, m.in. przez IPN czy organizacje pozarządowe, za używanie słów typu „polski obóz” oraz zapisać w konstytucji, że „dobre imię RP i narodu polskiego podlega ochronie prawnej”. „Dość robienia z Polski sprawców Holokaustu. Ta ustawa jest właśnie po to, aby w mediach zagranicznych nie szkalowano Polski, nie przypisywano nam współodpowiedzialności za Holokaust” – mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że karalność takich stwierdzeń jest obecna w dorobku prawnym Unii Europejskiej – decyzji ramowej z 2008 r. ws. zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych. Zgodnie z nią, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia karalności umyślnych czynów polegających na publicznym aprobowaniu, negowaniu lub rażącym pomniejszaniu zbrodni określonych w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego.

W uzasadnieniu napisano też, że nowy przepis jest zgodny z konstytucją, a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego potwierdza, że wolność wyrażania poglądów nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom.

Rząd zajmie się ponadto projektem ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z projektem jednostki samorządu terytorialnego będą musiały od 1 stycznia 2017 r. rozliczać podatek VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Oznacza to, że jednostki organizacyjne nie będą mogły rozliczać się odrębnie.

We wrześniu ub. r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT. Unijni sędziowie uznali, że „podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”. Zdaniem ekspertów było to rewolucyjne orzeczenie – wynika m.in. z niego, że gminy muszą przejąć rozliczenia VAT swoich zakładów budżetowych, ale też same będą mogły odliczać podatek.

Na środowym posiedzeniu rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jego celem jest zapewnienie przejrzystego procesu wydawania opinii o celowości inwestycji, które będą miały kluczowe znaczenia dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt przewiduje, iż opinia o celowości inwestycji będzie wydawana na podstawie informacji przedstawionych we wniosku przez podmiot oraz na podstawie map potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej i danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Ministrowie omówią również projekt noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy (staż podyplomowy zlikwidowano w 2011 r.). Zgodnie z projektem absolwent studiów medycznych otrzymywałby prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl