fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze dostało ponad 125,8 mln zł pomocy

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, zarządzające m.in. Lotniskiem Chopina, otrzymało ok.125,8 mln zł pomocy rządowej; to m.in. pieniądze dla Lotniska Chopina w związku z zakazem lotów oraz ze zwolnienia z wpłaty z zysku za 2019 r. – mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.

Część pomocy, czyli 59,4 mln zł, to wsparcie dla Lotniska Chopina w związku z zakazem w ruchu lotniczym, a 54,5 mln zł to pieniądze z tytułu zwolnienia z obowiązkowej wpłaty 15 proc. z zysku przedsiębiorstwa za rok 2019 na rzecz budżetu państwa; 11,6 mln zł to pomoc na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

„Od stycznia do września br. PPL zanotowało spadek przychodów na poziomie 54 proc. w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r. W związku z trudną sytuacją PPL skorzystał z możliwości pomocy oferowanych przez polski rząd” – przekazał rzecznik Lotniska Chopina.

Dodał, że uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie części kosztów operacyjnych ponoszonych przez PPL.

Rzecznik przyznał jednocześnie, że lotnictwo od samego początku było jedną z najbardziej poszkodowanych branż w kryzysie spowodowanym przez epidemię koronawirusa.

Jak przekazał, PPL skorzystało ze zwolnienia z obowiązkowej wpłaty 15 proc. z zysku przedsiębiorstwa za rok 2019 na rzecz budżetu państwa.

„Wysokość wsparcia z tego tytułu to kwota 54 568 788,00 zł. Zwolnienie to będzie przysługiwać również za rok 2020” – wskazał.

Poinformował, że wsparcie to przedsiębiorstwo uzyskało na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2020 r. tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0, która w ustawie z 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych wprowadziła odpowiedni zapis. Jak tłumaczy Piotr Rudzki, zgodnie z nim z wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa zwolnione są także przedsiębiorstwa za okres roku obrotowego, w którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, oraz za okres roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych stanów.

Ponadto, PPL wystąpiło 30 lipca 2020 r. z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wsparcie zostało przyznane na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. tzw. Tarczy 4.0.

„PPL otrzymał dofinansowanie w łącznej, wnioskowanej wysokości 11 686 961,07 zł w trzech transzach: 26.08.2020 r., 7.10.2020 r. oraz 27.10.2020 r. Środki przyznawane zostały w formie bezzwrotnej pomocy i przysługiwały za okres: lipiec-wrzesień 2020 r. Wsparciem zostało objętych 1574 pracowników według stanu na 30 czerwca 2020 r.” – przekazał.

Z kolei 22 października 2020 r. PPL złożyło do Ministra Infrastruktury wniosek o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym określonych w przepisach, w okresie od 15 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. dla Chopina w Warszawie. Analogiczny wniosek złożono także w imieniu Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost. Środki były przyznawane na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

„Zgodnie z powyższymi przepisami, Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie otrzymał w dniu 2 listopada 2020 r. kwotę 59 439 600,00 zł, natomiast Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost – 199 080,00 zł” – zaznaczył Piotr Rudzki.

PPL uzyskało 356 mln zł zysku netto za 2019 r.; wobec starty netto na poziomie 66 mln zł w 2018 r.

Przedsiębiorstwo ma również udziały lub akcje spółek m.in. zarządzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu.

W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą także wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS – działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.

PAP

drukuj