Powstanie Rada Służby Zagranicznej?

Sejmowa podkomisja chce utworzenia Rady Służby Zagranicznej. Miałaby ona działać przy szefie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i opiniować m.in. nawiązanie i rozwiązanie stosunków pracy z dyplomatami oraz urzędnikami zatrudnianymi w centrali resortu czy placówkach dyplomatycznych.

Takie rozwiązanie zakłada zaproponowana i przyjęta przez podkomisję poprawka do rządowego projektu zmian w ustawie o służbie zagranicznej.

Przewodnicząca podkomisji Małgorzata Gosiewska prezentując poprawkę mówiła, że Rada byłaby ciałem opiniodawczym dla ministra w różnych zagadnieniach, także tych drażliwych dot. nawiązywania stosunków pracy z pracownikami MSZ.

– Do zadań Rady należy w szczególności: opiniowanie projektów aktów odnoszących się do kierunków polskiej polityki zagranicznej; opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących działalność służby zagranicznej; przygotowywanie na wniosek ministra właściwego ds. zagranicznych strategii polskiej polityki zagranicznej; wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych jej przez ministra właściwego ds.. zagranicznych: opiniowanie nawiązania rozwiązania stosunków zatrudnienia z osobami wchodzącymi w skład służby zagranicznej, w tym z osobami, których stosunek zatrudnienia ma wygasnąć w związku z wejściem w życie niniejszej ustawy – zaznaczyła Małgorzata Gosiewska.

Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak negatywnie odniósł się do propozycji utworzenia Rady Służby Zagranicznej. Taka opinia – jak mówił – wynika przede wszystkim z tego, że resort został zaskoczony propozycjami posłów.

Projekt, do którego dołączono poprawkę, zakłada, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pełnić służby w dyplomacji. Chodzi o zatrudnionych w okresie od 22 lipca 44 r. do 31 lipca 90 r.

Zmiany przewidują też wygaśnięcie – pół roku po wejściu w życie ustawy – stosunków pracy nawiązanych z członkami służby zagranicznej, chyba, że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

RIRM

drukuj