Ostatni moment na dopisanie się do spisu wyborców

Jeszcze tylko dziś można dopisać się do spisu wyborców, by oddać głos w wybranym lokalu wyborczym w kraju. To rozwiązanie np. dla wyborców, którzy chcą zagłosować w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla osób bez meldunku, a także dla przebywających czasowo poza miejscem zamieszkania.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania (stałego i czasowego) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. We wniosku należy podać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania.

Jeśli do spisu wyborców dopisaliśmy się przed pierwszą turą głosowania, nie musimy tego robić przed drugą turą. Natomiast, jeśli dopisaliśmy się do spisu wyborców na własny wniosek przed pierwszą turą, a w drugiej turze chcielibyśmy głosować w jeszcze innym miejscu, jedynym rozwiązaniem jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania, tam gdzie jesteśmy w spisie wyborców.

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, w tym przy pomocy aplikacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W zgłoszeniu, oprócz danych personalnych podaje się: adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców – w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą oraz numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj