By Marcin Białek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16823300

Na dziś planowane jest posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Społecznych

Zaopiniowaniem rządowego programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a także monitorowaniem prac zespołów zadaniowych zajmie się dziś prezydencka Rada ds. Społecznych – powiedział kierujący Radą ds. Społecznych, doradca prezydenta, Marek Rymsza.

Podczas posiedzenia – poinformował Marek Rymsza – Rada ds. Społecznych dyskutować będzie na temat skierowanego na początku czerwca do konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. [czytaj więcej]

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to program mający na celu usprawnienie funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integrację społecznej, rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Budżet FERS to ponad 4 miliardy euro.

„To jest dokument programujący, który w nowej perspektywie finansowej zastąpi POWER – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” – wskazał Marek Rymsza. POWER był realizowany w perspektywie 2014-2020.

„Przymierzamy się do tego, żeby przygotować opinię, będziemy zapoznawać się z tym dokumentem, dyskutować na jego temat. Będziemy chcieli przeanalizować także, w jakim zakresie w tym nowym obszarze programowania będzie przestrzeń dla wspierania Centrów Usług Społecznych ze środków unijnych” – mówił przewodniczący Rady ds. Społecznych.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia członkowie Rady ds. Społecznych będą także monitorować prace powołanych niedawno trzech zespołów zadaniowych, odpowiadających za przygotowanie inicjatyw dotyczących asystencji osobistej osób niepełnosprawnych, przedłużenia aktywności zawodowej osób starszych oraz monitorowania działalności Centrów Usług Społecznych.

Doradca prezydenta przekazał ponadto, że w planach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na ten rok jest przygotowanie programu grantowego dla organizacji pozarządowych świadczących usługi poradnicze.

„Rozpoczęcie prac nad tym programem było odpowiedzią na apel prezydenta w tej sprawie. Rada interesuje się postępami prac, dlatego na poniedziałkowe posiedzenie zaprosiliśmy dyrektora NIW, by dowiedzieć się, na jakim to etapie urzeczywistnienia się znajduje” – powiedział Marek Rymsza.

Rada ds. Społecznych przy prezydencie RP to gremium konsultacyjno-doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, które zajmuje się analizowaniem aktualnej sytuacji w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych, prowadzeniem debaty strategicznej i dialogu w tym obszarze oraz opracowywaniem propozycji konkretnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i monitorowaniem ich realizacji.

Prace Rady ds. Społecznych obejmują w szczególności przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieranie działań prezydenta związanych z realizacją podejmowanych inicjatyw, a także formułowanie generalnych wniosków w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych.

Radę ds. Społecznych prezydent Andrzej Duda powołał na początku maja tego roku.

PAP

drukuj