fot.twitter.com

ARiMR: Można składać wnioski o premię dla młodych rolników

100 tys. zł wsparcia może dostać młody rolnik na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Można je wykorzystać na zakup maszyn rolniczych. Wnioski o bezzwrotną pomoc od 29 czerwca przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski będą przyjmowane do 31 lipca 2018 r. Pieniądze na „Premie dla młodych rolników” są finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W obecnej perspektywie finansowej zostały przeprowadzone trzy nabory wniosków o taką pomoc.

Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.: w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat; jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; posiada kwalifikacje rolnicze bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia.

Premia przysługuje osobie, która przed dniem złożenia wniosku (lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy) rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha. Do wniosku musi być dołączony biznesplan, który powinien być zrealizowany nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Rolnik, któremu zostanie przyznana pomoc, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji musi rozpocząć działalność jako kierujący prowadzenie gospodarstwa: o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (obecnie jest to 10,65 ha), a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie.

Wielkość gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna musi mieścić się w granicach od 13 tys. euro do 150 tys. euro.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 8 punktów.

Pomoc dla młodych rolników wypłacana jest w dwóch ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.

 

PAP/RIRM

drukuj