Ks. abp Depo: Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii

Homilia JE ks. abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego wygłoszona do Pielgrzymów Rodziny Radia Maryja 

Eminencjo, Księże Kardynale; Bracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej;

Osoby życia konsekrowanego, na czele z Ojcem Prowincjałem Zgromadzenia Redemptorystów, oraz Ojcem Tadeuszem Dyrektorem dzieł ewangelizacyjnych;

Drodzy Pielgrzymi, Rodziny Radia Maryja, Rodacy z Polski i spoza  granic Ojczyzny.

Przeżywamy jeszcze w całym Kościele oktawę modlitwy poświęconej tym, którzy uprzedzili nas w pielgrzymce wiary do Domu Ojca. A jednocześnie – dzisiaj gromadząc się na sprawowanie Eucharystycznej Ofiary, wieńczącej Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Grobów Apostolskich i na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI – potwierdzamy prawdę o nas samych, że od naszego chrztu sami staliśmy się ludźmi Chrystusowej drogi. To On jest naszą Drogą do życia wiecznego.

Pielgrzymujemy drogą wiary przez życie doczesne nie tylko z Chrystusem, ale i przez Niego: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). I w tym spotkaniu zaświadczamy, że mamy jeszcze jedną Drogę, a mianowicie „Drogę do Jezusa”, a jest nią Maryja, Matka Boża. Sobór Watykański II określił Maryję „Matką w porządku łaski”. Ona jest też „Łaską Drogi” dla Kościoła i świata, choć jest to droga macierzyńskiego orędownictwa. Bez daru łaski Chrystusa Odkupiciela i bez daru Bożego macierzyństwa Maryi, ludzkość do tej pory nie miałaby właściwej i prawdziwej historii, nie miałaby „motywów życia i nadziei”…

Odczytywane dzisiaj modlitwy liturgii eucharystycznej pouczają nas o tym, że za macierzyńskim wstawiennictwem Maryi wzrastamy w łasce i zostajemy uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi. Jednocześnie przypominają nam, że każda życiowa ciemność może być rozświetlona słowem Bożym i jego mocą.

We fragmencie Listu do Rzymian św. Paweł Apostoł wyraża swoją wiarę i nadzieję, że Bóg w Jezusie Chrystusie dał nam „łaskę nowego stworzenia”. I dlatego już nic nie będzie mogło nas od Niego oddzielić: „ani utrapienie, ani ucisk, prześladowania czy miecz; ani śmierć, ani życie, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe… Bo we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Chrystusowi, który nas umiłował”… (8,35.38.37). I tak misterium Chrystusa zostało ujęte w sposób syntetyczny i kompletny. A sam św. Paweł pozostał dla wszystkich pokoleń chrześcijan nie tylko ewangelizatorem prawdy o Jezusie-Odkupicielu, ale Jego świadkiem.

W Ewangelii św. Jana, który przekazał nam – jako jedyny z Ewangelistów – opis pierwszego cudu JEZUSA w Kanie Galilejskiej, znajdujemy bardzo ważne zdanie: „Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (2,11). A więc nie przemiana wody w wino jest najważniejsza, o wiele głębszym cudem Kany jest wiara uczniów, którzy ponad tym znakiem, zaczynają rozpoznawać świętą obecność Boga pośród nas. Również w tym samym duchu wiary trzeba nam zrozumieć misję Maryi. Jak zaznaczył w swojej homilii w Fatimie, w dniu 13 października 1996 roku, kardynał Józef Ratzinger: „Maryja nie domaga się cudu od Syna… Przedkłada tak po prostu Panu trudność, w jakiej znaleźli się Jej przyjaciele. Maryja oddaje wszystko w ręce Jezusa, zdaje się na Niego i na Jego działanie. Nawet Jego pozorna odmowa, Jej nie zniechęca. Zaufanie Maryi do Jezusa i Jej zjednoczenie z wolą Syna pozostają nienaruszone. W ten oto sposób poucza także nas, że powinniśmy w naszym odniesieniu do Boga, zdawać się wciąż na próbę i iść naprzód, pomimo odmowy. „Myśli moje nie są waszymi myślami”…

Drodzy Bracia i Siostry!

Jak bardzo te słowa obecnego Papieża Benedykta XVI i Maryjne przesłanie jest dzisiaj aktualne na polskiej ziemi i w naszym pielgrzymim trudzie Rodziny Radia Maryja. Niezmiernie ważne jest więc to, abyśmy nie ulegali zwątpieniu, które podpowiada, że nie jesteśmy wysłuchani przez Jezusa w realizacji naszych dzieł ewangelizacyjnych. Albowiem, jak zaznaczy Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium: „Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie – poczynając od zgody w Zwiastowaniu, z wiarą heroiczną pod Krzyżem – aż do wiekuistego wypełnienia się zbawienia wszystkich wybranych” (nr 62).

Jako wspólnota wiary w Chrystusa Odkupiciela i prowadzeni przez Maryję, wierzymy, że w samym centrum zmagań o prawdę i wolność znajduje się ludzkie sumienie i jego wrażliwość na dobro i zło. Również jako Polacy, mamy na to dowód w dziejach naszej własnej Ojczyzny. Drogi, którymi przedziera się prawda są różne… I nieraz tam, gdzie zamykano jej – po ludzku sądząc – wszelkie wejścia, ona właśnie toruje sobie drogę, nazywając kłamstwo i zło po imieniu.

Jest więc rzeczą naturalną i zrozumiałą, że jako chrześcijanie i jako Polacy, obywatele ziemskiej ojczyzny, powinniśmy mieć prawo do kształtowania życia społecznego i politycznego w świetle swojej wiary i przekonań. Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu. W imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej. Tendencja, aby wiarę zepchnąć do sfery prywatności, sprzeciwia się samej naturze wiary i jest dyskryminująca. Chrystus i Jego Ewangelia głoszona w Kościele i przez Kościół nie przestanie być znakiem budowania przyszłości dla ludzi, albo „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą”…

Eminencjo, Księże Kardynale!

W zakończeniu naszego zamyślenia pragnę w duchu wdzięczności, przywołać słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, które skierował w języku polskim do pielgrzymów Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze, w lipcu tego roku: „Włączam się duchowo w modlitwę za Ojczyznę, za rodziny i o wolność słowa”. Pragnę przypomnieć, że również za Twoim pośrednictwem, Eminencjo, na Jubileusz 20-lecia Radia Maryja, w dniu 1 grudnia 2011 roku odczytane zostały słowa: „Wyrażam radość z faktu, że Radio Maryja i związana z nim Telewizja TRWAM przekazują apostolskie posługiwanie zawarte w pielgrzymkach i audiencjach w języku polskim. Jest to wyraźny wkład w przybliżanie Misji Piotrowej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie”.

Niech Rok Wiary, który przeżywamy wraz z całym Kościołem, odnowi naszą więź z Chrystusem za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła. Dlatego w duchu modlitwy św. Klemensa Aleksandryjskiego wołajmy: „O kontemplację prawdziwego Boga objawionego w Chrystusie, abyśmy usunęli niepamięć o prawdzie i usunęli wszelkie ciemności, które nam przeszkadzają widzieć, jak mgła dla oczu… I niech zajaśnieje Chrystus-Światło z nieba dla wszystkich pogrążonych w mroku”(por. Protreptyk 113, z – 114,1).

Maryjo! Gwiazdo „nowej ewangelizacji” – prowadź! Amen.

Homilia J.E. ks. abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego wygłoszona do Pielgrzymów Rodziny Radia Maryja :

Pobierz Pobierz

drukuj