fot. PAP/Tomasz Gzell

Trwa posiedzenie rządu

Po godz. 10 rozpoczęło się dziś posiedzenie rządu. Ministrowie zajmują się m.in. Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r. oraz projektem noweli ustaw o ewidencji ludności i Prawa o aktach stanu cywilnego.

Przygotowany w resorcie energii Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r. to dokument zawierający m.in. prognozy krajowego zapotrzebowania na węgiel oraz wyznaczający kierunki działania górnictwa i strategiczne dla tej branży projekty.

Rozpisany na najbliższe kilkanaście lat Program zastąpi poprzedni tego typu dokument, który wygasł z końcem 2015 roku. Docelowo realizację programu ma wesprzeć nowa ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która – jak zakłada program – będzie przyjęta do 2020 roku i zastąpi obecnie obowiązującą tzw. ustawę górniczą.

Zawarta w Programie prognoza polskiego zapotrzebowania na węgiel kamienny w 2030 r. zakłada w tzw. scenariuszu referencyjnym zużycie podobne do obecnego, rzędu 70-71 mln ton rocznie (w tym 57-58 mln ton to węgiel energetyczny, a 13 mln ton koksowy). W scenariuszu niskim, przy zaniechaniu prac rozwojowych w tym sektorze, roczne minimalne zapotrzebowanie oszacowano na 56,5 mln ton, a w rozwojowym scenariuszu wysokim nawet na 86,1 mln ton w 2030 r.

Ministrowie zajmują się też – na wniosek ministra energii – projektem uchwały ws. przyjęcia Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej. Obowiązek przyjęcia takiego planu nakłada unijna dyrektywa, która stanowi, że wszystkie państwa członkowskie muszą takie plany przedkładać Komisji Europejskiej. Plany sporządzane są cyklicznie, co 3 lata. Obecny jest aktualizacją dokumentu przyjętego przez rząd w 2014 r.

Plan, którym zajmuje się Rada Ministrów, zawiera aktualny opis środków poprawy efektywności energetycznej określających działania, które poprawią efektywność energetyczną w poszczególnych sektorach gospodarki, przyjęte w związku z realizacją krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 rok. Oprócz tego są tam opisane środki, które posłużą osiągnięciu ogólnego celu efektywności energetycznej rozumianego, jako uzyskanie 20 proc. oszczędności w zużyciu tzw. energii pierwotnej w UE do 2020 r. Plan określa też krajowy cel efektywności energetycznej. W planie znajdą się też informacje o osiągniętej oraz prognozowanej oszczędności energii oraz strategia wspierania inwestycji w renowację budynków.

Ministrowie mają omówić też projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. Projekt noweli zakłada dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka. Dzięki temu – jak podkreślono w ocenie skutków regulacji – zostaną wprowadzone jednoznaczne relacje pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia. Według autorów projektu umożliwi on łatwiejsze i szybsze wnioskowanie obywatelom korzystającym z programów pomocowych.

Nowe przepisy umożliwią także zgłaszanie urodzenia dziecka drogą elektroniczną. Zgłoszenie będzie zawierało jednocześnie oświadczenie o wyborze imienia. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesłany odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu.

Rada Ministrów zajmie się też, przygotowanym przez resort finansów, projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której zadaniem jest dostosowanie polskich przepisów do europejskich regulacji i rekomendacji międzynarodowych.

PAP/RIRM

drukuj