fot. flickr.com

Senacka komisja za działaniami promującymi wychowanie prorodzinne szanujące prawa rodziców

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej postuluje zainicjowanie kampanii promującej szanujące prawa rodziców wychowanie prorodzinne w szkołach. Stanowisko w tej sprawie komisja przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu.

Posiedzenie to było poświęcone zajęciom z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, z okazji 21. rocznicy wprowadzenia go do szkół.

„Komisja pragnie podkreślić, że zajęcia Wychowania do życia w rodzinie służą osobistemu rozwojowi młodego człowieka, akceptacji przemian okresu dojrzewania, przyjęcia integralnej wizji ludzkiej seksualności oraz kształceniu umiejętności obrony własnej sfery intymnej. Istotnym elementem nauczania tego przedmiotu jest także przygotowanie uczniów do przyszłego życia małżeńskiego i odpowiedzialnego rodzicielstwa” – napisano w stanowisku przyjętym przez komisję.

„Mając na uwadze 21 lat realizacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w polskiej szkole komisja pragnie podkreślić, że nauczanie go wspiera rodziny w ich funkcji wychowawczej i profilaktycznej. Jednocześnie komisja dostrzega potrzebę po pierwsze: wzmocnienia współpracy nauczyciela WDŻ z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i rodzicami; po drugie: skutecznego nadzoru pedagogicznego ze strony kuratoriów oświaty w realizacji lekcji WDŻ w placówkach oświatowych; po trzecie: zainicjowania kampanii promującej szanujące prawa rodziców wychowanie prorodzinne w szkołach z uwagi na jego pozytywny wpływ na postawy i zachowania uczniów” – stwierdziła komisja senacka.

Wiceminister edukacji Iwona Michałek podziękowała senackiej komisji za podjęcie tematu zajęć z WDŻ.

„W momencie, kiedy objęłam stanowisko pełnomocnika rządu ds. wychowania zaczęłam się temu dokładnie przyglądać (…). Wychowanie do życia w rodzinie funkcjonuje od wielu lat. Działamy w szkołach, pracujemy w szkołach. Chcę zdementować informacje medialne, jakoby tego tematu w szkołach nie było” – powiedziała.

Przypomniała, że na mocy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży minister edukacji ustala sposób nauczania szkolnego i zakres treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym. Z kolei na mocy rozporządzenia ministra treści te są realizowane w ramach zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie.

„Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi – chcę to bardzo mocno zaakcentować – wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, a w szczególności wspierać wychowawczą role rodziny, promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne” – mówiła wiceminister Iwona Michałek.

Przypomniała też, że zajęcia WDŻ realizowane są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, a także w szkołach średnich: liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. Na ich realizację przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym po 14 godzin, w tym po pięć godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Organizacja zajęć z WDŻ jest obowiązkowa dla szkoły, ale uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe dla ucznia. Zajęcia te nie podlegają ocenie, nie mają wpływu na promocję ucznia do następnej klasy, ani na ukończenie szkoły. W każdym roku szkolnym przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia z WDŻ wraz z wychowawcą klasy ma przeprowadzić co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich i uczniami pełnoletnimi, gdyż jego obowiązkiem jest przedstawienie pełnej informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, o podręcznikach szkolnych oraz o środkach dydaktycznych.

Jeżeli po zaznajomieniu się z tym rodzice złożą dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w zajęciach z WDŻ uczeń może na nie nie chodzić. Uczeń pełnoletni, jeśli zdecyduje, że nie chce uczestniczyć w zajęciach pisemną rezygnację składa sam.

PAP

drukuj