fot. E. Sądej/Nasz Dziennik

Rząd chce przywrócenia lekarskiego stażu podyplomowego

Przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – to główny cel projektu nowelizacji przyjętej dziś przez rząd. Stażyści będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu, czyli – pod nadzorem opiekuna – otrzymają m.in. uprawnienia do wystawiania recept.

Ze stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów zrezygnowano w 2011 r. Pierwsi absolwenci, którzy nie odbyli stażu, mieli opuścić uczelnie medyczne w 2018 r. Celem tej zmiany było zwiększenie liczby lekarzy dzięki wprowadzeniu kształcenia praktycznego na ostatnim roku studiów, co w praktyce miało skutkować wcześniejszym dopuszczeniem do zawodu.

Jak podkreśla Centrum Informacyjne Rządu, przywrócenie stażu podyplomowego postulowali eksperci z dziedziny ochrony zdrowia, którzy od lat wskazywali na konieczność rocznego kształcenia praktycznego absolwentów studiów medycznych.

„Staż podyplomowy pozwala na bezpieczną, praktyczną naukę zawodu, zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej oraz zdobycie doświadczenia w pracy z pacjentem” – ocenia CIR.

Zgodnie z projektem, młodzi lekarze będą odbywać staż podyplomowy pod kierunkiem opiekuna (lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód co najmniej przez 5 lat). Stażyści będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu, czyli będą mogli m.in. wystawiać recepty, wydawać opinie i orzeczenia lekarskie.

„Oznacza to, że na rynek trafią dodatkowi pracownicy realizujący część świadczeń zdrowotnych” – wskazuje Centrum Informacyjne Rządu.

Lekarz stażysta, który nie ukończył lub nie odbył stażu podyplomowego w ciągu 5 lat od uzyskania prawa wykonywania zawodu, będzie mógł go odbyć na podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem prowadzącym staż. Czas trwania stażu nie zostanie przedłużony, jeśli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat.

„Trzeba go będzie ponownie odbyć w całości ze względu na dynamiczny rozwój wiedzy medycznej, wymagający jej aktualizowania i konieczność zdobywania nowych umiejętności” – wyjaśnia CIR.

Zgodnie z projektem noweli, cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej, ubiegający się o odbycie stażu podyplomowego w Polsce będą go 5realizowali na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z jednostką uprawnioną do jego prowadzenia.

Przewidziano też, że obywatele polscy i państw członkowskich UE studiujący medycynę w języku obcym (również za granicą) będą mogli ubiegać się o prawo wykonywania zawodu w Polsce bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego, jeżeli przedstawią dokument potwierdzający jego znajomość.

Projekt zmienia także zasady przystępowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) – będą mogli do nich przystąpić wyłącznie lekarze po ukończeniu studiów.

Ponadto, minister obrony narodowej będzie mógł dofinansować ze swojego budżetu szkolenie specjalizacyjne lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub pełniących służbę w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

Wprowadzono także przepisy, które umożliwią podejmowanie wspólnych działań ratunkowych na obszarze przygranicznym przez polskie i niemieckie służby ratownictwa medycznego.

„W praktyce usprawni to ratowanie osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia po stronie polskiej i niemieckiej granicy” – ocenia Centrum Informacyjne Rządu.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

PAP/RIRM

drukuj