fot. twitter.com

Raporty o regulacjach dot. przewozów samochodami osobowymi i wpływ zakazu handlu w niedzielę na gospodarkę – tematami posiedzenia rządu

Rząd wysłucha dziś raportu o wpływie zakazu handlu w niedzielę na gospodarkę. Ministrowie zajmą się też m.in. projektem noweli ustawy o transporcie drogowym, który przewiduje obowiązek rejestracji działalności oraz wprowadza definicję pośrednika przy przewozie osób samochodem osobowym.

Raport dotyczący wpływu zakazu handlu w niedzielę na gospodarkę ma przedstawić minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Wczoraj minister mówiła dziennikarzom, że raporty prezentowane w ostatnich miesiącach opinii publicznej w sprawie wpływu zakazu handlu w niedzielę są „mało wiarygodne bądź bazują na niewielkiej liczbie danych”.

„Nasz raport też jeszcze nie jest kompletny” – zastrzegała Jadwiga Emilewicz.

Jednym z jego podstawowych wniosków – dodała minister – „jest to, że powinniśmy do jesieni dalej badać zachowania konsumenckie”.

Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że badane były trendy w handlu detalicznym od 2014 r., czyli jeszcze przed wprowadzeniem zakazu i dzięki temu uzyskane dane są bardziej wiarygodne. W raporcie uwzględnione zostały dane dotyczące m.in. liczby podmiotów prowadzących handel detaliczny, zachowań konsumentów w czasie wolnym w niedzielę i „ruchu” na indywidualnych kontach bankowych w piątki, soboty i poniedziałki.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią handel jest dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. Od 2020 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą.

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Podczas dzisiejszego posiedzenia ministrowie omówią ponadto projekt noweli ustawy o transporcie drogowym, który przewiduje obowiązek rejestracji działalności oraz wprowadza definicję pośrednika przy przewozie osób samochodem osobowym oraz przewozie osób taksówką.

Jak podkreślił szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk, projekt noweli obejmie przewozy samochodami osobowymi do 9 osób.

„(Projekt) reguluje rynek na tyle, że każdy świadczący te usługi będzie je realizował na takich samych warunkach, chodzi o obowiązek rejestracji działalności gospodarczej i posiadania kasy fiskalnej” – powiedział Andrzej Adamczyk.

Dodał, że w projekcie założono, że „pośrednicy usług taksówkarskich, którzy dzisiaj używają aplikacji mobilnych, będą musieli być zarejestrowani w kraju wykonywania usług i posiadać konto bankowe w Polsce, a nie za granicą”.

„To powoduje, że podatek od tej usługi (pośrednictwa – PAP) będzie odprowadzany do budżetu państwa” – wyjaśnił minister.

Na podstawie nowych przepisów zostaną zmodyfikowane ponadto wymagania, których spełnienie będzie konieczne dla otrzymania licencji, zasad wydawania licencji oraz przesłanek cofnięcia.

Ponadto na dzisiejszym posiedzeniu minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ma przedstawić informację w sprawie rozliczenia programów krajowych i regionalnych z perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Jak mówił na początku marca szef MIiR Polska nie straciła „nawet jednego euro z perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013”.

Według szefa MIiR rozliczanie w ramach drugiej perspektywy UE trwało niespełna dwa lata, podczas gdy w przypadku pierwszej perspektywy – osiem lat.

Rząd zajmie się dziś również projektem ustawy, który zakłada powołanie Polskiej Agencji Geologicznej. PAG miałaby podlegać szefowi resortu środowiska, który powoływałby szefa Agencji oraz jego zastępców, nadawał statut, zatwierdzał sprawozdania finansowe.

Jak wynika z projektu, w Agencji miałoby pracować ok. 520 osób – głównie dotychczasowych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego.

„Zakłada się utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń, a mianowicie, że szacunkowy koszt roczny zatrudnienia 520 pracowników wyniesie ok. 46,1 mln zł (z uwzględnieniem ZUS). W celu minimalizacji kosztów zakłada się, że struktura PAG będzie oparta na istniejącej strukturze PIG-PIB, a jego pracownicy, którzy wykonują zadania podlegające przekazaniu staną się pracownikami PAG, jeżeli wyrażą zgodę na zaproponowane im nowe warunki pracy” – wskazano w uzasadnieniu.

PAG – według projektu – poza zadaniami państwowej służby geologicznej będzie m.in. realizowała strategie i programy związane z polityką surowcową państwa; weryfikowała zasoby złóż kopalin; monitorowała rozwój nowych technologii w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin; zajmowała się rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego, przekształconych w wyniku robót geologicznych lub górniczych; tworzyła spółki kapitałowe w celu poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin ze złóż lub w celu rekultywacji lub zagospodarowania zrekultywowanego gruntu; nabywała lub obejmowała akcję lub udziały w spółkach kapitałowych, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin ze złóż.

Ministrowie omówią też projekt noweli ustawy o Karcie Polaka i ustawy prawo konsularne. Jak powiedział PAP szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zasadniczą zmianą będzie rozszerzenie zakresu działania Karty Polaka na wszystkie kraje świata.

Jak dodał, pierwotnie Karta Polaka była przygotowywana z myślą o Polakach mieszkających na Wschodzie.

„Wówczas szereg resortów było zaniepokojonych, jak ta ustawa i jej działanie wpłyną na stan finansów państwa. Dzisiaj takich obaw już nie ma – jesteśmy zadowoleni, kiedy nasi rodacy chcą przyjeżdżać do kraju, niezależnie od tego, w jakim państwie do tej pory mieszkali” – podkreślił.

„Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka i poszerzenie działania tego aktu prawnego na cały świat, ma właśnie temu służyć” – dodał.

Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością – w tym przynajmniej bierną znajomość polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

Rząd zajmie się także projektem MRPiPS ws. zniesienia obowiązku ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego. Na podstawie ustalanego przez urząd profilu określa się formę pomocy przysługującej bezrobotnemu.

„Oczeki­wanym efektem wprowadzenia zmiany proponowanej w projekcie ustawy będzie skrócenie okresu, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej oraz możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” – wskazali autorzy projektu.

Projekt reguluje też kwestię indywidualnych planów działania (IPD), których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Zaproponowano, by mogły one zostać zmodyfikowane w zakresie zaplanowanych działań oraz terminów ich realizacji. Ponadto urząd pracy będzie mógł dostosować IPD do sytuacji i potrzeb bezrobotnego, uwzględniając także te formy pomocy, które nie były możliwe do zastosowania ze względu na ustalony dla bezrobotnego profil pomocy.

Rząd omówić ma również projekt noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który zakłada wprowadzenie nowego systemu naliczania, poboru i rozliczania kosztów egzekucyjnych obciążających zobowiązanego lub wierzyciela.

Określone mają być m.in. dwie kwotowe stawki opłaty manipulacyjnej, bez względu na wysokość należności objętej tytułem wykonawczym, pobieranych oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego: 40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego, która jest podwyższona do wysokości 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Projekt przewiduje też wprowadzenie, w miejsce opłaty za czynności egzekucyjne, ujednoliconej stawki opłaty egzekucyjnej pobieranej proporcjonalnie do wyegzekwowanej należności (10 proc. kwoty wyegzekwowanej należności pieniężnej) ale nie więcej niż 40 000 zł. Proponuje się też obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku dobrowolnej zapłaty egzekwowanej należności (5 proc. kwoty uzyskanej należności pieniężnej nie więcej niż 20 000 zł).

PAP/RIRM

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl