fot. flickr.com

Przedszkole dla dzieci z wadami mowy

W Toruniu powstaną dwa oddziały przedszkolne dla dzieci z wadami mowy. Wszystko dzięki przystąpieniu miasta do unijnego projektu „Mówię, więc jestem”. 

W czerwcu 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. W odpowiedzi Zespół Szkół Nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Mówię, więc jestem”. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną Komisji Oceny Projektów i skierowane został do negocjacji. Obecnie negocjacje zostały zakończone i kompletowane są niezbędne załączniki do umowy o dofinansowanie projektu. Po ich zebraniu możliwe będzie podpisanie umowy z urzędem marszałkowskim.

W ramach projektu w Zespole Szkół Nr  16 w Toruniu zostaną utworzone dwa oddziały przedszkolne dla 30 dzieci w wieku 4 lat z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z prostymi lub złożonymi wadami mowy. Dla nich i ich rodziców od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r. będą prowadzone specjalistyczne zajęcia.

Budżet projektu to łącznie prawie 834 tys. zł, z czego 85% wyniesie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny to 15% (125 tys. zł), z czego 116,3 tys. zł to niepieniężny wkład gminy, a 8,7 tys. zł to opłacone rzez rodziców czesne.  Niepieniężny wkład gminy będzie polegał na nieodpłatnym udostępnieniu sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 16 w Toruniu oraz organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych i warsztatów dla rodziców  dzieci włączonych do projektu.

Bezpośrednie skutki realizacji projektu to m.in. podniesienie poziomu rozwoju ogólnego, rozwój umiejętności komunikowania werbalnego i stosowanie alternatywnych form komunikacji wśród dzieci objętych wsparciem, wzrost wiedzy i kompetencji u ich rodziców w zakresie metod wspomagających rozwój maluchów z zaburzeniami mowy, a także rozwinięcie oferty Zespołu Szkół Nr 16 dla dzieci niepełnosprawnych.

Aleksandra Iżycka – rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Torunia

drukuj