fot. flickr.com

Pisemne matury od 4 do 22 maja 

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 22 maja. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 4 do 29 maja; ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. 

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe tylko na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Zdający maturę w nowej formule muszą obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze czterech egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Zdający maturę w starej formule nie mają obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą zdawać do sześciu egzaminów na wybranym przez siebie poziomie. Mogą je zdawać na wybranym poziomie – podstawowym lub rozszerzonym.

Aby uzyskać świadectwo maturalne wszyscy maturzyści (niezależnie czy zdają w nowej, czy starej formule) muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano – początek o godz. 9 – i po południu, początek o godz. 14. Po południu przeprowadzane będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego po południu – o godz. 14 – przeprowadzony będzie egzamin z wiedzy o tańcu.

5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Na 6 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano będzie egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z języka rosyjskiego – 14 maja, z języka francuskiego – 18 maja, z języka hiszpańskiego – 20 maja, z języka włoskiego – 21 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) – 22 maja.

7 maja rano będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu – z biologii; 8 maja: rano – z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z wiedzy o społeczeństwie; 11 maja: rano – z fizyki i astronomii, po południu – z filozofii; 13 maja: rano – z geografii, po południu – z historii muzyki; 15 maja: rano – z chemii, po południu z historii sztuki, 19 maja: rano – z informatyki, po południu – z historii.

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 22 maja.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 4 do 29 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych (zdawane w starej formule), z języków obcych nowożytnych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 11 do 23 maja mają być przeprowadzone egzaminy z polskiego i języków mniejszości narodowych (w nowej formule).

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni 1-17 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 25 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-28 sierpnia.

PAP/RIRM

drukuj