fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Na próbnej maturze: „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Ludzie bezdomni” S. Żeromskiego i B. Leśmian

Jak wybory człowieka wpływają na jego życie, na podstawie „Pana Tadeusza”, czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką, na podstawie „Ludzi bezdomnych”, interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana – takie tematy do wyboru mają uczniowie na próbnej maturze z polskiego.

Dziś rozpoczęły się próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które potrwają do 16 marca. Przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych maturach jest dobrowolny.

CKE zaproponowała, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00. Próbne egzaminy obejmą wszystkie przedmioty maturalne.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE dziś rano był próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu będą próbne egzaminy z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

Aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w próbnych maturach w szkole, arkusze egzaminacyjne będą codziennie zamieszczone na stronie internetowej CKE.

Dziś rano na stronie CKE opublikowano arkusz na egzamin próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Arkusz zawiera 12 zadań, wśród nich są zadania zamknięte, w których uczeń musi wybrać jedną z podanych odpowiedzi oraz zadania otwarte, w których uczeń musi udzielić odpowiedzi pisemnej. Część z nich odnosi się do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów Walerego Pisarka „Sztuka słuchania” z książki „Słowa między ludźmi” i Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej „Mickiewiczem inspirowanie” na podstawie „To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom. Mickiewicz w <<Lalce>> Prusa”. Zacytowano też fragment utworu literackiego, nie podając autora tytułu. Zadaniem uczniów było napisać co to za utwór i kto go napisał.

Uczniowie musieli też m.in. na podstawie tekstu Walerego Pisarka podać dwie umiejętności właściwe dla krytycznego słuchacza, wyjaśnić sens sformułowania: „z retorycznej łupiny wyłuskać ziarno rzeczowej informacji”, napisać jego streszczenie, a także na podstawie tekstu Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej sformułować dwa argumenty potwierdzające tezę o wpływie dorobku artystycznego Adama Mickiewicza na twórczość autora „Lalki” oraz wyjaśnić, na czym polega „emigracja wewnętrzna” Stanisława Wokulskiego, a na czym – Ignacego Rzeckiego.

Uczniowie piszący próbną maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym muszą też napisać wypracowanie na jeden trzech tematów do wyboru.

Pierwszy z tematów do wyboru brzmi: „Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu <<Pana Tadeusza>>, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury”. Zacytowany w arkuszu fragment to wyznanie rannego księdza Robaka, na temat swojej przeszłości.

Drugi temat brzmi: „Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu <<Ludzi bezdomnych>> Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury”. Zacytowany w arkuszu fragment powieści to rozmowa o obrazie „Rybak” Puvis de Chavannes’a.

Trzeci temat brzmi: „Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij”. Chodzi o zamieszczony w arkuszu wiersz Bolesława Leśmiana „Z lat dziecięcych”.

Niezależnie od tego, który temat wybiorą uczniowie, w arkuszu wskazano, że napisana przez nich tekst ma liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania uczniowie mają 170 minut.

Rozwiązane przez uczniów arkusze sprawdzą nauczyciele uczący ich w szkołach na podstawie zasady oceniania opracowanych przez CKE.

Dyrektor CKE, Marcin Smolik, wskazał, że próbne egzaminy maturalne powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

„Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów” – podkreślił Marcin Smolik.

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy maturalne zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na maturze w maju tego roku.

PAP

drukuj