fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

Głos Ewangelii w naszym domu

Już przez 23 lata wielokrotnie w ciągu dnia wita nas zwiastun radiowy: „Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu”. Głos katolicki, czyli sięgający prawdy Ewangelii, a więc budzący zaufanie. A jednocześnie ten głos dociera do „naszego domu”, czyli do rodziny.

Z czym przychodzi ten zwiastun radiowy? W 23. rocznicę powstania Radia Maryja mamy okazję zebrać w najogólniejszym opisie dorobek medialny wszystkich inicjatyw toruńskich, a także za ten dorobek podziękować.

W sposób szczególny słuchamy głosu św. Jana Pawła II, nauczyciela rodziny, kierowanego wprost do środowiska Radia Maryja, do wszystkich twórców tej medialnej Bożej ewangelizacji. Ojciec Święty widział wyraźnie wszystkie ataki na rodzinę, negatywny, nieżyczliwy czy wręcz wrogi stosunek wielu bogatych centrów, które próbują niszczyć rodzinę. One nie pojechały na urlop, ale się aktywizują. Dlatego Jan Paweł II był głęboko przekonany, że posługa medialna, czyli dotarcie do każdego domu, do każdego serca z prawdą o rodzinie to wielkie zadanie i równocześnie przez łaskę Bożą wielki dorobek. Stąd też jego żarliwa prośba kierowana do Radia Maryja, by nauczać Ewangelii, modlić się z rodzinami i za rodziny, a szczególnie stanąć w obronie najmniejszych, czyli dzieci nienarodzonych, i tych, którzy są na marginesie, zwłaszcza osób ciężko chorych. Podczas I pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego 23 marca 1994 r. Jan Paweł II stwierdził: „Już dzisiaj można to powiedzieć, że cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę ’Bogiem silną’, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do ’cywilizacji miłości’. Radio Maryja wskrzesza tradycję Godzinek – w tej tradycyjnej formie kultu Matki Bożej, Jej Niepokalanego Poczęcia. Wieczorem zaś gromadzi rodziców i dzieci na wspólnej modlitwie różańcowej, przy Apelu Jasnogórskim. W Liście do Rodzin zachęciłem do modlitwy za rodziny i z rodzinami. Właśnie Radio Maryja pomaga rodzinom włączać się w ten ożywczy nurt troski całego Kościoła o każdą rodzinę, o całą rodzinę ludzką. ’Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, posiada moc jednoczącą je w miłości i prawdzie’ (por. n. 4). Niech tej modlitwy będzie jak najwięcej. Niech ona nie ustaje także na falach eteru”.

To nauczanie powraca w konkretnych zaleceniach kierowanych do nas wszystkich przez Papieża Benedykta XVI i współcześnie przez Ojca Świętego Franciszka, który widząc najrozmaitsze, ciągle niegasnące zasadzki na rodzinę, podkreśla mocno, że rodzina jest faktem antropologicznym, a nie ideologicznym. To nie jest umowa społeczna, tylko dzieło Boże. I stąd też służba Radia Maryja, o jaką prosił Jan Paweł II, jest w centrum Kościoła, jest niezwykle żywym reagowaniem na natchnienia Ducha Świętego. Radio Maryja odpowiada – w kontakcie z rodziną – na dwa pytania: jak żyć w rodzinie, by panował w niej ład i szczęście; i dlaczego regułą życia ma być Ewangelia. Jak żyć w rodzinie? Tu z pomocą przychodzi nauka Kościoła, zwłaszcza nauczanie św. Jana Pawła II, wszelkiego rodzaju poradnictwo. W ten sposób Kościół przez Radio Maryja pełni swoją misję, bo Chrystus zlecił Kościołowi zadanie, by głosić człowiekowi zamiar Boży wobec rodziny i ukazywać, czym rodzina jest i czym być powinna. Stąd też modelowe, sięgające do Ewangelii przedstawienie zadań rodziny jest częścią pracy Kościoła, który w swoim zbawczym zadaniu prowadzi rodziny do świętości. Ale niezwykle ważna jest też odpowiedź na drugie pytanie: dlaczego regułą życia ma być Ewangelia. Odpowiedź dociera w formie aktywnego dialogu, telefonicznej rozmowy do domowników, do rodziny. To nie są tylko wykłady specjalistów, to jest niezwykle żywy kontakt, który przedstawia prawdę Ewangelii w relacji do pytań stawianych nieraz w dosyć specyficznych, trudnych warunkach życiowych. W ten sposób Radio przejmuje szczególną rolę – niesie Ewangelię do domów rodzinnych, i to bezpośrednio, z udziałem słuchaczy, co sprawia, że Słowo Boże trafia wprost do serca. Żyjemy według Ewangelii, bo sięgamy do samego Boga Stwórcy, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi, bo Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, i jak On miłuje Kościół, tak mąż żonę, a żona męża. Ta nauka sięgająca wprost do dzieła stworzenia i odkupienia, nawiązująca do sakramentalnej prawdy o małżeństwie, staje się fundamentem programu wychowawczego, daje szansę rozwoju wewnętrznego, wręcz buduje podstawy teologii duchowości małżeństwa i rodziny.

Dotychczasowe zaangażowanie Radia Maryja, za które bardzo dziękujemy, budzi nadzieję na poszerzenie – w ramach możliwości programowych – obecności głosu Ewangelii w naszych domach. W tym kierunku biegną też nasze pragnienia. Głoszone katechezy, audycje na tematy rodzinne można by zorganizować w formie studium medialnego, tak jak to owocnie czynią specjaliści z zakresu tekstów natchnionych. Największą szkodę ponosi dziś współczesna rodzina przez utratę tożsamości, przez utratę świadomości własnego dobra. I dlatego taka akademia życia, podawanie elementarza rodziny byłoby łatwo dostępną szansą dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą opuszczać domu. Z czasem stworzyłaby się jeszcze jedna sekcja Rodziny Radia Maryja – ta studiująca prawdę o małżeństwie i rodzinie.

Dziękujmy Panu Bogu za głos Ewangelii w naszych domach, zwłaszcza gdy ten głos ukazuje nam Kościół – Chrystusowe Ciało, Kościół, który nigdy nie ogłasza bankructwa ani nigdy nie wycofuje się z głoszonej prawdy. Ten radosny obraz Kościoła jest jednocześnie radosnym patrzeniem w przyszłość naszej rodziny.

Ks. bp Stanisław Stefanek

drukuj