Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau


Pobierz Pobierz

Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko
Bogu i człowiekowi, nie mających sobie równych w historii, jest rzeczą prawie
niemożliwą – a
szczególnie trudną i przygnębiającą dla chrześcijanina, dla papieża, który
pochodzi z Niemiec. W miejscu takim jak to, brakuje słów, a w przerażającej
ciszy serce woła do Boga: Panie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to przyzwoliłeś?
W tej ciszy chylimy czoło przed niezliczoną rzeszą ludzi, którzy tu cierpieli
i zostali zamordowani. Cisza ta jest jednak głośnym wołaniem o przebaczenie
i pojednanie, modlitwą do żyjącego Boga, aby na to nie pozwolił nigdy więcej.

Dwadzieścia siedem lat temu, 7 czerwca 1979 roku, był tutaj Jan Paweł II.
Powiedział wówczas: "Przybywam tu dzisiaj jako pielgrzym. Wiadomo, że nieraz
tutaj bywałem… bardzo wiele razy! Wiele razy schodzilem do celi śmierci Maksymiliana
Kolbe, wiele razy klękałem pod murem zagłady i przechodziłem wśród rozwalonych
krematoriów Brzezinki. Nie mogłem tutaj nie przybyć jako papież". Papież Jan
Paweł II pielgrzymował tu jako syn narodu, który obok narodu żydowskiego najwięcej
wycierpiał w tym miejscu i ogólnie podczas wojny: "Polaków zginęło czasu ostatniej
wojny sześć milionów: jedna piąta część narodu" – przypomniał wtedy Papież.
Potem skierował do całego świata apel o poszanowanie praw człowieka i narodów,
do czego wcześniej wzywali jego poprzednicy Jan XXIII i Paweł VI, i dodał:
"Wypowiada te słowa syn narodu, który doznał w swych dziejach, dalszych i bliższych,
wielorakiej udręki (…). Nie powiedziałem tego, żeby kogokolwiek oskarżać
– powiedziałem po to, żeby przypomnieć. (…) Mówię w imieniu wszystkich narodów,
których prawa są zapoznawane i gwałcone".

Jan Paweł II był tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzę tutaj jako syn
narodu niemieckiego i dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim poprzednikiem:
Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek
wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowiązek wobec Boga: jestem
tu jako następca Jana Pawła II i jako syn narodu niemieckiego – syn tego narodu,
nad którym grupa zbrodniarzy zdobyła władzę przez zwodnicze obietnice wielkości,
przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczając perspektywy dobrobytu,
ale też stosując terror i zastraszenie, by posłużyć się narodem jako narzędziem
swojej żądzy zniszczenia i panowania. Tak, nie mogłem tu nie przybyć. 7 czerwca
1979 roku jako Arcybiskup Monachium-Fryzyngi byłem tu wśród wielu biskupów,
którzy towarzyszyli Janowi Pawłowi II, słuchali go i modlili się z nim. W 1980
roku powróciłem raz jeszcze na to miejsce zbrodni z delegacją biskupów niemieckich,
poruszony ogromem zła i wdzięczny za to, że nad tymi ciemnościami zabłysła
gwiazda pojednania. Dlatego też jestem tu dziś: aby prosić o łaskę pojednania
– aby prosić przede wszystkim Boga, bo tylko On może otworzyć i oczyścić ludzkie
serca; ale również ludzi, którzy tu cierpieli. Modlę się o dar pojednania wszystkich,
którzy w tej godzinie naszych dziejów wciąż cierpią pod panowaniem nienawiści
i przemocy zrodzonej przez nienawiść.

Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu! Ciagle powraca jedno: Gdzie był Bóg w
tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie,
na ten tryumf zła? Przychodzą na myśl słowa Psalmu 44, zawierające skargę cierpiącego
Izraela: "…starłeś nas na proch w miejscu szakali i okryłeś nas mrokiem.
Lecz to z Twego powodu ciągle nas morduja, mają nas za owce na rzeź przeznaczone.
Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! Dlaczego
ukrywasz Twoje oblicze, zapominasz o nędzy i ucisku naszym? Albowiem dusza
nasza pogrążyła się w prochu, a ciało przywarło do ziemi. Powstań, przyjdź
nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość!" (Ps 44,20.23?27). Ten krzyk
trwogi cierpiącego Izraela , który wzywa Boga w godzinie ogromnej udręki, jest
równocześnie wołaniem o pomoc wszystkich ludzi, którzy w historii – wczoraj,
dziś i jutro – płacą cierpieniem za umiłowanie Boga, prawdy i dobra; a jest
ich wielu, również dziś.

Nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga – widzimy tylko jej fragmenty i błądzimy,
gdy chcemy stać się sędziami Boga i historii. Nie obronimy w ten sposób człowieka,
przeciwnie, przyczynimy się do jego zniszczenia. Nie – ostatecznie powinniśmy
wytrwale, pokornie, ale i natarczywie wołać do Boga: Przebudź się! Nie zapominaj
o człowieku, którego stworzyłeś! To nasze wołanie do Boga winno jednocześnie
przenikać i przemieniać nasze serca, aby obudzić ukrytą w nas obecność Boga
– by Jego moc, którą złożył w naszych sercach, nie została stłumiona i zagrzebana
w nas przez muł egoizmu, strachu przed ludźmi, obojętności i oportunizmu. Zanośmy
to wołanie do Boga, skierujmy je również do naszych serc właśnie teraz, gdy
pojawiają się nowe zagrożenia, gdy w ludzkich sercach zdają się panować na
nowo moce ciemności: z jednej strony nadużywanie imienia Bożego dla usprawiedliwienia
ślepej przemocy wobec niewinnych osób; z drugiej cynizm, który nie uznaje Boga
i szydzi z wiary w Niego. Wołamy do Boga, aby pomógł ludziom opamiętać się
i zrozumieć, że przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalszą przemoc –
potęgujące się zniszczenie, które sprawia, że w ostatecznym rozrachunku przegrywają
wszyscy. Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem rozumu – takiego jednak rozumu,
który na pewno nie jest tylko naturalną matematyką wszechświata, ale który
stanowi jedność z miłością i dobrem. Prosimy Boga i wołamy do ludzi, aby ten
rozum – rozum miłości i afirmacji mocy pojednania i pokoju – przeważył nad
grożącym nam irracjonalizmem czy rozumem fałszywym, oderwanym od Boga.

Stoimy dziś w miejscu pamięci. Czas miniony nie jest tylko przeszłością. W
jakiś sposób dotyczy nas wszystkich i wskazuje drogi, którymi nie należy iść,
jak też drogi, którymi pójść można. Tak jak Jan Paweł II przeszedłem przed
rzędem tablic, które w różnych językach upamiętniają zamordowanych: są tu płyty
z napisami w języku białoruskim, czeskim, niemieckim, francuskim, greckim,
hebrajskim, chorwackim, włoskim, jidysz, węgierskim, niderlandzkim, norweskim,
polskim, rosyjskim, romskim, rumuńskim, słowackim, serbskim, ukraińskim, judeo-hiszpańskim,
angielskim. Wszystkie te pamiątkowe tablice mówią o ludzkim cierpieniu, wskazują
na cynizm władzy, która traktowała ludzi jak przedmioty, nie dostrzegając w
nich Bożego obrazu. Niektóre z tablic należy wspominać w sposób szczególny.
Jedną z nich jest tablica z napisem w języku hebrajskim. Władze Trzeciej Rzeszy
chciały całkowicie zmiażdżyć naród żydowski; wyeliminować go z grona narodów
ziemi. Słowa Psalmu: "Przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za
owce na rzeź przeznaczone" w okrutny sposób się spełniają. W istocie, bezwzględni
zbrodniarze, unicestwiając ten naród, zamierzali zabić Boga, który powołał
Abrahama, a przemawiając na Górze Synaj, ustanowił zasadnicze kryteria postępowania
ludzkości, obowiązujące na wieki. Skoro ten naród, przez sam fakt swojego istnienia
stanowi świadectwo Boga, który przemówił do człowieka i wziął go pod swoją
opiekę, to trzeba było, aby Bóg umarł, a cała władza spoczęła w rękach ludzi
– w rękach tych, którzy uważali się za mocnych i chcieli zawładnąć światem.
Wyniszczając Izrael, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzenie wiary chrześcijańskiej
i zastąpić ją przez siebie stworzoną wiarą w panowanie człowieka – człowieka
mocnego. Jest tu także tablica z napisem w języku polskim. W pierwszej fazie
starano się wyeliminować przede wszystkim inteligencję, by w ten sposób zlikwidować
naród jako samodzielny podmiot historyczny, aby sprowadzić go, o ile wciąż
będzie istniał, do poziomu niewolników. Do szczególnej refleksji pobudza też
tablica w języku Sinti i Romów. Również ten lud, wędrujący pośród innych narodów,
został skazany na zagładę. W ideologii, w której liczył się tylko zysk wymierny,
a wszystko inne, według niej, uważane było za lebensunwertes Leben – życie
bezwartościowe, naród ten uważany był za niepotrzebny element historii powszechnej.
Jest też tablica w języku rosyjskim, upamiętniająca ogromną liczbę żołnierzy
rosyjskich, którzy polegli w walce z reżimem narodowosocjalistycznym. Rodzi
się tu równocześnie refleksja nad tragizmem ich misji: wyzwalając narody spod
jednej dyktatury, musieli służyć nowej dyktaturze – dyktaturze Stalina i ideologii
komunistycznej, która narzucała tym narodom swoją władzę. Wszystkie inne tablice
w różnych językach europejskich mówią o cierpieniu ludzkim na całym kontynencie;
poruszyłyby się nasze serca jeszcze bardziej, gdybyśmy przywoływali na pamięć
ofiary nie zbiorowo, ale mogli zobaczyć twarze poszczególnych osób, które zginęły
w mrokach terroru. Odczuwałem wewnętrzną potrzebę, by zatrzymać się zwłaszcza
przed tablicą z napisem w języku niemieckim. Tu staje nam przed oczami oblicze
Edyty Stein, siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Żydówki i Niemki, która wraz
z siostrą zginęła w ciemnościach osnuwających obóz koncentracyjny. Jako chrześcijanka
i Żydówka zgodziła się umrzeć razem ze swym narodem i za niego. Niemcy, którzy
wówczas byli zesłani do Auschwitz-Birkenau i tu zostali zamordowani, uważani
byli za Abschaum der Nation – wyrzutków społeczeństwa. Dziś wspominamy ich
z wdzięcznością jako świadków prawdy i dobra, które przetrwało również w naszym
narodzie. Jesteśmy im wdzięczni za to, że nie podporządkowali się władzy zła
i dziś są niczym światło w ciemnościach nocy. Z głębokim szacunkiem i wdzięcznością
chylimy czoło przed wszystkimi, którzy podobnie jak trzej młodzieńcy, zagrożeni
śmiercią w rozpalonym piecu odpowiedzieli: "Tylko Bóg nasz może nas wybawić,
ale nawet gdyby nas nie wybawił, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego
boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś" (por. Dn 3, 17
nn).

Tak, te tablice upamiętniają losy nieprzeliczonych rzesz ludzi. Ci ludzie
wstrząsają naszą pamięcią, wstrząsają naszym sercem. Nie chcą wywoływać w nas
nienawiści, ale raczej pokazują, jak straszne jest dzieło nienawiści. Chcą,
aby rozum uznał zło za zło i je odrzucił; chcą budzić w nas odwagę dobra i
opór wobec zła. Chcą wzbudzić w nas uczucia, które wyrażają słowa włożone przez
Sofoklesa w usta Antygony: "Nie jestem tu, aby razem nienawidzić, lecz by razem
miłować".

Bogu niech będą dzięki, że oczyszczanie pamięci, do którego wzywa nas to miejsce,
rodzi tu także wiele inicjatyw, które mają na celu przeciwstawianie się złu
i przyczynianie się do budowania dobra. Przed chwilą miałem okazję pobłogosławić
Centrum Dialogu i Modlitwy. W niedalekim sąsiedztwie prowadzą życie ukryte
siostry karmelitanki, które czują się w sposób szczególny zjednoczone z tajemnicą
Krzyża i przypominają nam wiarę chrześcijan, która głosi, że sam Bóg zstąpił
do piekła ludzkiego cierpienia i cierpi razem z nami. W Oświęcimiu istnieje
franciszkańskie Centrum św. Maksymiliana i Międzynarodowe Centrum Nauczania
o Auschwitz i Holokauście. Znajduje się tu też Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży.
Przy jednym z dawnych Domów Modlitwy mieści się Centrum Żydowskie. Tworzy się
Oświęcimska Akademia Praw Człowieka. Możemy więc mieć nadzieję, że z miejsca
kaźni będzie wyrastać i dojrzewać konstruktywna refleksja, i że pamięć przeszłości
pomoże przeciwstawiać się złu i sprawiać, że zatryumfuje miłość.

W obozie Auschwitz-Birkenau ludzkość przeszła przez "ciemną dolinę". Dlatego
na zakończenie pragnę właśnie w tym miejscu modlić się w ufności słowami Psalmu,
modlitwy Izraela, która jest jednocześnie modlitwą chrześcijan: "Pan jest moim
pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją dusze. Wiedzie mnie
po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym przechodził
przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i twoja
łaska są tym, co mnie pociesza… Zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy."
(Ps 23, 1-4. 6).

//ter
//www.b16.pl//

drukuj