Środowa Audiencja Generalna z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry,

W tej trzeciej katechezie o sakramentach zatrzymamy się przy Bierzmowaniu – inaczej mówiąc przy sakramencie Krzyżma – które należy rozumieć jako sakrament następujący po chrzcie, z którym jest nierozerwalnie związane. Te dwa sakramenty, wraz z Eucharystią, tworzą wyjątkowe wydarzenie zbawcze, które nazywane jest „wtajemniczeniem chrześcijańskim”. Poprzez nie jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, i stajemy się nowymi stworzeniami i członkami Kościoła. Właśnie dlatego pierwotnie te trzy sakramenty były sprawowane razem, na koniec drogi przygotowania katechumenatu, zazwyczaj podczas Wigilii Paschalnej. W ten sposób przypieczętowywano drogę formacji i stopniowego wprowadzania do wspólnoty chrześcijańskiej, co mogło trwać nawet kilka lat. Krok po kroku dochodziło się do Chrztu, potem do Bierzmowania i Eucharystii.

Powszechnie mówi się o sakramencie „Krzyżma” – słowo to oznacza „namaszczenie”. I rzeczywiście, przez olej nazywany „krzyżmem świętym” zostajemy upodobnieni, w mocy Ducha Świętego, do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym „Namaszczonym”, „Mesjaszem”, „Świętym Boga”. Określenie „konfirmacja”, tzn. „umocnienie”, przypomina nam, że sakrament ten przynosi wzrost łaski chrzcielnej: ściślej jednoczy nas z Chrystusem; udoskonala naszą więź z Kościołem; udziela nam specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary, do wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1303).

Dlatego ważna jest troska o to, aby nasze dzieci otrzymywały ten sakrament. Wszystkim nam zależy, aby były one ochrzczone, i to jest coś bardzo dobrego, ale być może nie troszczymy się zbytnio o to, aby otrzymały Bierzmowanie. W ten sposób zostaną w pół drogi i nie otrzymają Ducha Świętego, który jest tak ważny w życiu chrześcijańskim, ponieważ daje nam siłę do kroczenia do przodu. Pomyślmy trochę, czy każdy z nas naprawdę jest zatroskany, aby nasze dzieci, nasza młodzież otrzymała sakrament Krzyżma. To jest bardzo ważne, bardzo! Jeśli w waszym domu macie dzieci, młodzież, która go nie otrzymała, a ma ku temu odpowiedni wiek, to uczyńcie wszystko, co możliwe, aby one dokończyły drogę wtajemniczenia chrześcijańskiego i otrzymały moc Ducha Świętego. To jest bardzo ważne!

Oczywiście ważne jest zapewnienie kandydatom do Bierzmowania dobrego przygotowania, które powinno zmierzać, by ich doprowadzić do osobistego przylgnięcia do wiary w Chrystusa i obudzić w nich poczucie przynależności do Kościoła.

Bierzmowanie, tak jak każdy sakrament, nie jest dziełem ludzi, ale Boga, który troszczy się o nasze życie, aby nas kształtować na obraz Jego Syna, aby nas uczynić zdolnymi do miłowania tak, jak On. Bóg czyni to wylewając swego Ducha Świętego, którego działanie przenika całą osobę i całe życie. Ukazuje się to w siedmiu darach, na które zawsze wskazywała Tradycja, w świetle Pisma Świętego. Tych siedem darów. Nie chcę was pytać, czy je pamiętacie. Może wszyscy je znacie… To ja w waszym imieniu je wymienię. Jakie to są dary? Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. I te właśnie dary zostały nam dane przez Ducha Świętego w sakramencie Bierzmowania. Tym darom zamierzam poświęcić katechezy, które nastąpią po tych obecnych o sakramentach.

Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy Mu działać, to sam Chrystus staje się w nas obecny i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój. Pomyślcie, jakie to ważne; przez Ducha Świętego sam Chrystus przychodzi, aby wszystkiego tego dokonać pośród nas i dla nas. Stąd jest czymś ważnym, aby dzieci otrzymały sakrament Krzyżma.

Drodzy Bracia i Siostry, pamiętajmy, że otrzymaliśmy Bierzmowanie! Pamiętajmy o tym przede wszystkim, aby dziękować Panu za ten dar, a także by Go prosić, żeby nam pomógł żyć jako prawdziwi chrześcijanie, zawsze kroczyć z radością Ducha Świętego, który został nam dany.

Po polsku:

Spiker:

Ojciec Święty, mówiąc w dzisiejszej katechezie o Bierzmowaniu, przypomniał, że wraz z Chrztem i Eucharystią należy ono do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Określenie „konfirmacja” – „umocnienie”, wskazuje, że Bierzmowanie udoskonala w nas łaskę Chrztu, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem, udziela mocy do świadczenia o Bogu i do obrony wiary. Bóg, udzielając bierzmowanym Ducha Świętego, pragnie ukształtować ich na obraz swego Syna, by uzdolnić do miłowania tak, jak On. Dlatego przenika duszę i życie każdego, udzielając siedmiu darów, o których przypomina Tradycja Kościoła: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Tym darom Ojciec Święty zamierza poświęcić w przyszłości odrębne katechezy. Dziękujmy Bogu za sakrament Bierzmowania i prośmy, by owocował on w naszych sercach głębią chrześcijańskiej wiary i radością Ducha Świętego.

Ojciec Święty:

Pozdrawiam serdecznie polskich pielgrzymów uczestniczących w tej audiencji. Bracia i Siostry, pamiętając o otrzymanej łasce sakramentu Bierzmowania, pozwólmy, by Duch Święty kierował naszym życiem. Niech On udoskonala naszą modlitwę, umiejętność przebaczania, służenia braciom, wprowadzania w życie Bożego ładu i pokoju. Wam i waszym bliskim z serca błogosławię.

Po francusku:

Bracia i Siostry, sakrament Bierzmowania związany jest z sakramentem Chrztu. Wraz z Eucharystią tworzą one jedno wydarzenie zbawcze: „wtajemniczenie chrześcijańskie”, które czyni nas nowymi stworzeniami i członkami Kościoła. Poprzez olej namaszczenia, w mocy Ducha św., jesteśmy upodobnieni do Chrystusa. Sakrament ten sprawia, że wzrasta w nas łaska chrzcielna: łączy nas silnie z Chrystusem, dopełnia nasz związek z Kościołem i daje nam siłę Ducha do tego, by krzewić i bronić wiary, wyznawać Imię Chrystusa i nigdy nie wstydzić się Jego Krzyża. Bierzmowanie jest dziełem Boga, który kształtuje nas na obraz Syna, by uczynić nas zdolnymi o tego, by kochać jak On. Przyjmijmy Ducha Świętego i pozwólmy Mu działać, ażeby przez nas sam Chrystus się modlił, przebaczał, dawał nadzieję i pocieszenie, tworzył komunię i szerzył pokój.

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego oraz młodych przybyłych z Belgii i Francji, szczególnie łacinników z Kolegium św. Teresy z Avila w Lille. Zachęcam was, byście często wzywali Ducha Świętego, ażeby Jego łaska przemieniała całe wasze życie. Udanej pielgrzymki i pobytu!

Po angielsku:

Drodzy Bracia i Siostry! W naszej nieustannej katechezie o siedmiu sakramentach możemy teraz zastanowić się nad Bierzmowaniem, które wraz z Chrztem i Eucharystią jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakramenty te sprawiają, że stajemy się uczestnikami śmierci i Zmartwychwstania Jezusa i żywymi członkami Jego ciała, którym jest Kościół. W Bierzmowaniu przez sakramentalny znak namaszczenia krzyżmem świętym otrzymujemy dar Ducha Świętego, aby bardziej upodobnić się do Chrystusa, który jest namaszczonym Mesjaszem. Jesteśmy również umocnieni – „utwierdzeni” – w łasce naszego Chrztu i w naszej misji dawania codziennego świadectwa o Chrystusie i Jego miłości. Działanie Ducha Świętego w naszym życiu znajduje odzwierciedlenie w siedmiu darach Ducha: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Dziś dziękujmy Bogu za łaskę naszego Bierzmowania i prośmy, abyśmy napełnieni radością Ducha Świętego mogli być zawsze odbiciem obecności Chrystusa w naszych relacjach z innymi, być otwartymi na potrzebujących i dawać żywe świadectwo ewangelicznego orędzia radości i pokoju.

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, zwłaszcza ze Szkocji, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Szczególne pozdrowienie kieruję do grupy pielgrzymów z diecezji Rapid City, którym towarzyszy biskup Robert Gruss Dla was i waszych rodzin modlę się o Boże błogosławieństwo radości i pokoju!

Po niemiecku:

Umiłowani Bracia i Siostry, tematem naszej dzisiejszej katechezy jest sakrament Bierzmowania. Bierzmowanie wraz z Chrztem i Eucharystią tworzy chrześcijańską inicjację, poprzez którą zostajemy włączeni w Chrystusa oraz Jego Kościół. Pierwotnie udzielano tych trzech sakramentów równocześnie, tak jak się to dzieje po dziś dzień w wypadku dorosłych katechumenów. Bierzmowanie jest namaszczeniem. Namaszczenie olejem świętym czyni nas – mocą Ducha św. – równymi samemu Chrystusowi. Bierzmowanie jest, zgodnie z treścią słowa, umocnieniem. Pogłębia ono i dopełnia łaskę Chrztu św.; zacieśnia naszą więź z Chrystusem, doskonalej łączy nas z Kościołem oraz obdarza nas szczególną łaską Ducha św., abyśmy słowem i czynem głosili wiarę oraz jej bronili. Bierzmowanie pogłębia naszą osobistą więź z Chrystusem oraz odświeża naszą świadomość przynależności do Kościoła. Pan Bóg zlewa na nas Ducha św., który przenika nas i nasze życie swoimi darami. Jeśli pozwalamy działać Duchowi św., Chrystus staje się w nas obecny, a przemieniając nas sobą, działa w nas i poprzez nas.

Serdecznie pozdrawiam niemieckojęzycznych pielgrzymów. Dziękujmy Panu za sakrament Bierzmowania. Jest on dopełnieniem Chrztu Świętego. W sakramencie Bierzmowania Chrystus obdarza nas swoim Pocieszycielem – Duchem Świętym. W ten właśnie sposób Chrystus chce działać w świecie: poprzez nas przebaczać, poprzez nas modlić się, poprzez nas nieść nadzieję oraz być blisko wszystkich potrzebujących. Niech Duch św. napełnia was swoją światłością i was umacnia.

Po portugalsku:

Sakrament Bierzmowania albo konfirmacji tworzy razem z Chrztem i Eucharystią (nazywanymi „wtajemniczeniem chrześcijańskim”) wyjątkowe wydarzenie zbawcze. Przez nie jesteśmy wszczepieni w Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, stając się nowymi stworzeniami i członkami Kościoła. Zwykle sakrament ten nazywamy sakramentem „Krzyżma”, tj. namaszczenia, do którego używa się oleju Krzyżma Świętego. Jesteśmy nim namaszczeni mocą Ducha Św. który wyciska w nas obraz Chrystusa. Z kolej termin „konfirmacja” przypomina nam, że ten sakrament powoduje w nas wzrost łaski Chrztu św. i daje nam specjalną siłę do głoszenia i obrony wiary, dzięki siedmiu darom Ducha Świętego. Kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, sam Chrystus staje się obecny i przybiera realne kształty w naszym życiu; to On będzie się poprzez nas modlił, wlewał pociechę, stawał się bliski potrzebującym, tworzył komunię i rozsiewał pokój.

Po włosku:

Kieruję serdeczne pozdrowienie do wiernych języka włoskiego. W szczególności pozdrawiam uczestników Forum Papieskiego Wydziału Teologicznego, Cichych Pracowników Krzyża oraz przedstawicieli teatru objazdowego z Bergantino, życząc im, aby byli radosnymi świadkami chrześcijańskich wartości solidarności i gościnności. Nadto pozdrawiam grupę kucharzy z Florencji i Toskanii, a także Stowarzyszenia „Carta di Roma” i „Casa Alessia”, zachęcając każdego, aby kontynuował swoje zaangażowanie na rzecz potrzebujących i uchodźców. Pozdrawiam rodziny pracowników firmy Shelbox z Castelfiorentino przybyłe z arcybiskupem Florencji – kard. Giuseppe Betorim. Wyrażając moją bliskość z wami, pragnę, aby uczyniono wszystko, co możliwe ze strony kompetentnych instancji, aby praca, która jest źródłem godności, była podstawową troską wszystkich ludzi. Niech nie brakuje pracy! Praca jest źródłem godności. Pozdrawiam fundacje związane z Krajową Radą ds. Walki z Lichwą z ks. abp. Francesco Cacuccim i życzę, aby poszczególne instytucje jeszcze bardziej zintensyfikowały swoją pomoc na rzecz ofiar lichwy, dramatycznej plagi społecznej. A gdy jakaś rodzina nie ma nic do jedzenia, ponieważ musi spłacić lichwiarzom długi, to nie jest chrześcijańskie! To nieludzkie! Ta dramatyczna plaga społeczna rani nienaruszalną godność osoby ludzkiej. Szczególne pozdrowienie kieruję do młodych, chorych i nowożeńców. W najbliższy piątek będziemy wspominać św. Jana Bosko. Droga młodzieży, niech jego postać ojca i nauczyciela towarzyszy wam w czasie studiów i formacji. Drodzy chorzy, nie traćcie nadziei nawet w najcięższych chwilach cierpienia. A wy, drodzy nowożeńcy, czerpcie z salezjańskiego wzorca miłości prewencyjnej w integralnym wychowaniu waszych dzieci.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj