Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka

Drodzy Bracia i Siostry,

w poprzednich katechezach mieliśmy możliwość ukazać duchową naturę Kościoła: jest on Ciałem Chrystusa, opartym na Duchu Świętym. Kiedy mówimy o Kościele, to jednak nasza myśl najpierw biegnie ku naszym wspólnotom, naszym parafiom, diecezjom, strukturom, w których jesteśmy zjednoczeni i oczywiście bardziej ku osobom, które je prowadzą i nimi zarządzają. To jest widzialna rzeczywistość Kościoła. Musimy jednak postawić sobie pytanie: Czy chodzi o dwie różne rzeczy czy o jeden Kościół? I jeśli jest to zawsze jeden Kościół, to w jaki sposób możemy zrozumieć związek między jego rzeczywistości widzialnymi i tą  duchową?

1.Przede wszystkim kiedy mówimy o widzialnej rzeczywistości Kościoła, nie możemy myśleć jedynie o papieżu, biskupach, kapłanach i osobach konsekrowanych. Widzialna rzeczywistość Kościoła składa się z tak wielu braci i sióstr na świecie, ochrzczonych, którzy wierzą, mają nadzieję i kochają. Ten Kościół składa się z wszystkich, którzy idą za Panem Jezusem, i którzy w Jego imię są blisko ubogich i cierpiących, chcą zaofiarować im wsparcie, ulgę i pokój.  Możemy więc zrozumieć, że widzialnej rzeczywistości Kościoła nie można zmierzyć, nie można poznać w całej jej pełni: w jaki sposób można by poznać całe dobro, które jest czynione? W jaki sposób można by  poznać te wszystkie cudowne rzeczy, które, poprzez nas, Chrystus dokonuje  w sercach i życiu każdego człowieka? Zobaczcie proszę: także rzeczywistość widzialna Kościoła znajduje się poza naszą kontrolą,  jest ponad naszymi siłami, i jest to rzeczywistość tajemnicza, ponieważ pochodzi od Boga.

Aby zrozumieć relacje w Kościele, pomiędzy rzeczywistością widzialną i duchową , nie istnieje inna droga jak przez Chrystusa, spoglądanie na Chrystusa, którego zbudowane jest ciało Kościoła, i z którego Kościół powstał w akcie nieskończonej miłości. Także w Chrystusie, w tajemnicy Wcielenia, rozpoznajemy naturę ludzką i naturę boską, zjednoczone w tej samej osobie, w sposób cudowny i nierozerwalny. Odnosi się to w podobny sposób do Kościoła. I tak jak w Chrystusie natura ludzka jest blisko boskiej, służy jej w wypełnieniu misji zbawienia, tak jest i w Kościele, w relacji rzeczywistości widzialnej do tej duchowej.  Kościół jest więc tajemnicą, w której to czego nie widać jest ważniejsze, niż to, co widzialne, a to co niewidzialne może być odczytane tylko oczyma wiary (por Konst. Konstytucja dogmatyczna. O Kościele Lumen gentium, 8)

W przypadku Kościoła, jednak musimy postawić sobie pytanie, jak rzeczywistości widzialna może służyć rzeczywistości duchowej? Raz jeszcze możemy zrozumieć ją, wpatrując się  w Chrystusa. W Ewangelii, św. Łukasz, opowiada, jak Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, wszedł do synagogi i zaczął czytać, odnosząc go do siebie fragment z proroka Izajasza, gdzie jest napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie; ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by głosić, więźniom wolność, a niewidomym przejrzenie; głosić wolności tym, którzy są uciskani, aby obwieszczać rok łaski od Pana „(4,18-19). Oto jak Chrystus ze swoim człowieczeństwie służy głosząc i wypełniając Boży plan odkupienia i zbawienia. W ten sposób musi działac także więc Kościoł. Poprzez swoja widzialną rzeczywistość, sakramenty i świadectwa. Każdego dnia Kościół jest powołany by zbliżyć się do każdego człowieka, począwszy od biednych, cierpiących, zepchniętych na margines, aby tak jak pozwolić wszystkim odczuć miłosierne i współczujące Jezusa.

Drodzy bracia i siostry, często jako Kościół doświadczamy naszej kruchości i naszych granic. I to jest powodem głębokiego żalu w nas, przede wszystkim kiedy dajemy zły przykład i widzimy, że jesteśmy źródłem skandalu. Prosimy wówczas o dar wiary, byśmy mogli zrozumieć, że pomimo naszej małości i naszego ubóstwa, Pan uczynił nas instrumentami łaski  widzialnym znakiem Jego miłości do wszystkich ludzi.

streszczenie

Kościół ma naturę duchową – jest Ciałem Chrystusa, budowanym w Duchu Świętym. Jednakże nasze wspólnoty, parafie, diecezje i inne struktury stanowią widzialną rzeczywistość Kościoła. Pytamy dziś: jak możemy rozumieć relację między jego rzeczywistością widzialną a duchową?
Gdy mówimy o widzialnej rzeczywistości Kościoła, nie możemy myśleć tylko o papieżu, biskupach, księżach i osobach konsekrowanych, gdyż tworzą ją wszyscy wierzący, którzy idą za Panem Jezusem i którzy w Jego imię niosą dobro wszystkim potrzebującym. Zatem nie można jej poznać w całej jej pełni, tak jak nie można poznać całego tego dobra. Widzialna rzeczywistość Kościoła wykracza poza to, co możemy kontrolować, poza nasze siły i jest rzeczywistością tajemniczą, gdyż pochodzi od Boga.
Jedyną drogą, aby zrozumieć relację między rzeczywistością widzialną a duchową Kościoła jest spoglądanie na Chrystusa. Jak w Chrystusie natura ludzka jest w pełni zespolona z boską i służy jej, aby dokonało się zbawienie, podobnie zachodzi w Kościele w odniesieniu jego rzeczywistości widzialnej do duchowej. Tak jak Chrystus posłużył się swoim człowieczeństwem, by głosić i wypełniać Boży plan odkupienia i zbawienia, tak też powinno być w przypadku Kościoła. Jest on wezwany, by każdego dnia, poprzez swą rzeczywistość widzialną – sakramenty i świadectwo – nieść wszystkim współczujące i miłosierne spojrzenie Jezusa.

Ojciec Święty

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Zbliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych. Dziękujemy Panu za wszystkich mężczyzn i kobiety, którzy w różnych okolicznościach historycznych umieli współpracować z Bożą łaską i mieli odwagę dawać świadectwo wiary, nadziei i miłości w codziennym życiu. Uczmy się od nich jak stawać się świętymi w naszych czasach! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj