Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,

We Włoszech i w wielu innych krajach obchodzona jest w dzisiejszą niedzielę uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa. Często używa się nazwy łacińskiej: Corpus Domini lub Corpus Christi. Wspólnota kościelna gromadzi się wokół Eucharystii, aby oddać cześć najcenniejszemu skarbowi, jaki zostawił nam Jezus.

Ewangelia św. Jana przedstawia nam mowę o „chlebie życia”, którą Jezus wygłosił w synagodze w Kafarnaum. Stwierdził w niej: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”(J 6,51). Jezus podkreśla, że nie przyszedł na świat, aby dać coś, ale by dać samego siebie, swoje życie, jako pokarm dla tych, którzy w Niego wierzą. Ta komunia z Panem zobowiązuje nas, Jego uczniów do naśladowania Go, czyniąc z naszego życia chleb łamany dla innych, tak, jak Nauczyciel połamał chleb, który jest Jego ciałem.

Za każdym razem, kiedy bierzemy udział we Mszy św. i karmimy się Ciałem Chrystusa, działa w nas obecność Jezusa i Ducha Świętego, kształtuje ona nasze serce, przekazuje nam postawy wewnętrzne, które przekładają się na zachowania zgodne z Ewangelią. Nade wszystko posłuszeństwo Słowu Bożemu, następnie braterstwo między nami, męstwo chrześcijańskiego świadectwa, fantazja miłosierdzia, zdolność dawania nadziei przygnębionym, przyjęcia wykluczonych. W ten sposób Eucharystia sprawia dojrzewanie chrześcijańskiego stylu życia. Miłość Chrystusa, przyjęta z otwartym sercem zmienia nas, przekształca nas, czyni nas zdolnymi do miłości nie według ludzkiej miary, zawsze ograniczonej, ale według miary Bożej, to znaczy bez miary. Wtedy właśnie staniemy się zdolni do miłowania nawet tych, którzy nas nie kochają, zdolni, aby przeciwstawić się złu dobrem, do przebaczenia, do dzielenia się, do gościnności. Dzięki Jezusowi i Jego Duchowi Świętemu także nasze życie staje się „chlebem łamanym” dla naszych braci. Żyjąc w ten sposób odkrywamy prawdziwą radość! Radość czynienia siebie darem, aby odwzajemnić wielki dar, który otrzymaliśmy jako pierwsi, bez naszej zasługi.

Jezus, Chleb życia wiecznego zstąpił z nieba i stał się człowiekiem dzięki wierze Najświętszej Maryi Panny. Najpierw niosła Go w sobie z niezawodną miłością, następnie szła za Nim wiernie aż po krzyż i zmartwychwstanie. Prośmy Matkę Bożą, aby pomogła nam odkryć na nowo piękno Eucharystii i uczynić ją centrum naszego życia, szczególnie w niedzielnej Mszy Świętej i w adoracji.

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry, 26 czerwca będzie obchodzony proklamowane przez ONZ Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Przy tej okazji ponawiam zdecydowane potępienie wszelkich form tortur i zachęcam chrześcijan, by włączyli się we współpracę na rzecz jej zniesienia oraz wsparcia ofiar i ich rodzin. Stosowanie tortur jest grzechem śmiertelnym.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj