Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest ono związane z biblijnym opisem przybycia Mędrców ze Wschodu do Betlejem, by oddać pokłon Królowi żydowskiemu. Wydarzenie to wspaniale skomentował Papież Benedykt w swojej książce o dzieciństwie Jezusa. To było właśnie to pierwsze „objawienie się” Chrystusa poganom. Dlatego Objawienie Pańskie uwypukla powszechne przeznaczenie do zbawienia przyniesionego przez Jezusa. Liturgia tego dnia wyśpiewuje: „Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi!”, gdyż Jezus przyszedł do wszystkich, wszystkich narodów, do wszystkich!

W rzeczywistości święto to ukazuje nam podwójny ruch. Z jednej strony mamy do czynienia z ruchem wyjścia Boga ku światu, ku ludzkości – to cała historia zbawienia ze swoją kulminacją w Jezusie. Z drugiej zaś strony ruch wychodzenia ludzkości ku Bogu – mamy na myśli religie, poszukiwanie prawdy, drogę narodów ku pokojowi, wewnętrznemu pokojowi, sprawiedliwości, wolności. Ten podwójny ruch pochodzi z wzajemnego pociągania się. Ze strony Boga – czym jest to, co Go pociąga? To Jego miłość ku nam; jesteśmy Jego dziećmi, On nas kocha, pragnie nas uwolnić od zła, chorób, od śmierci i chce nas przyprowadzić do swojego domu w Jego Królestwie. „Bóg jedynie z łaski pociąga nas ku sobie, by nas ze sobą zjednoczyć” (Evangelii gaudium, 112). Również i z naszej strony jest miłość, pragnienie. Pociąga nas dobro, prawda, życie, szczęście, piękno… Jezus jest tym, w którym spotyka się to wzajemne „pociąganie” i ten podwójny ruch. Jest On Bogiem i człowiekiem. Ale od kogo pochodzi inicjatywa? Ta inicjatywa zawsze pochodzi od Boga. Miłość Boga uprzedza naszą! On nas zaprasza, inicjatywa zawsze pochodzi od Niego. Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem, wcielił się, narodził się dla nas. Nowa gwiazda, która ukazał się Mędrcom, była znakiem narodzin Chrystusa. Gdyby nie zobaczyli tej gwiazdy, nie wyruszyliby w drogę. Uprzedza nas światło, uprzedza nas prawda i piękno. Bóg nas uprzedza. Prorok Izajasz mówi, że Bóg jest jak kwiat drzewa migdałowego. Dlaczego? Ponieważ na tamtej ziemi drzewo migdałowe najszybciej rozkwitało. Bóg zawsze uprzedza, zawsze jako pierwszy, który szuka. On czyni pierwszy krok. Bóg nas zawsze uprzedza. Jego łaska nas uprzedza. Ta łaska ukazała się w osobie Jezusa. On jest Epifanią. On, Jezus Chrystus, jest objawieniem się miłości Boga. Jest z nami.

Kościół znajduje się wewnątrz tego ruchu wyjścia Boga ku światu. Jego radością jest Ewangelia, jest on odbiciem światła Chrystusa. Kościół jest ludem tych, którzy doświadczyli tego pociągania i mają je w swoim wnętrzu, w sercu, w życiu. „Chciałbym powiedzieć tym, którzy czują się daleko od Boga i od Kościoła, którzy się lękają i są obojętni: Pan wzywa również ciebie, byś stanowił część Jego ludu, i czyni to z wielkim szacunkiem i miłością! (tamże, 113). Pan cię wzywa. Bóg szuka ciebie. Bóg ciebie oczekuje. Bóg nie czyni prozelityzmu, On daje miłość i ta miłość ciebie szuka, oczekuje; ciebie, który w tym momencie nie wierzysz lub jesteś daleki od Niego. I to jest Boża miłość.

Módlmy się do Boga za cały Kościół o radość ewangelizacji, ponieważ „Kościół posłany jest przez Chrystusa, aby ukazywać miłość Bożą i zaszczepiać ją wszystkim ludziom i narodom” (Ad gentes, 10).
Niech Maryja Dziewica pomoże nam wszystkim być uczniami-misjonarzami, małymi gwiazdami, które odbijają Jego światło. I módlmy się, aby serca otwarły się i przyjęły Boże Objawienie, a wszyscy ludzie stali się „współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię” (Ef 3,6).

po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry!
Składam moje serdeczne życzenia braciom i siostrom Kościołów Wschodnich, którzy jutro obchodzić będą Boże Narodzenie. Niech pokój, który Bóg podarował ludzkości przez narodziny Jezusa, Słowa Wcielonego, wzmocni u wszystkich wiarę, nadzieję i miłość oraz udzieli umocnienia wspólnotom chrześcijańskim, które poddane są próbom.
Objawienie Pańskie jest Misyjnym Dniem Dzieci ustanowionym z inicjatywy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Wiele dzieci w parafiach jest promotorami gestów solidarności ze swoimi rówieśnikami i w ten sposób poszerzają horyzonty swego braterstwa. Kochane dzieci i młodzieży, waszą modlitwą i waszym zaangażowaniem współpracujecie w misji Kościoła. Dziękuję wam i błogosławię.
Pozdrawiam wszystkich tutaj obecnych…

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj