Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Ta niedziela po Objawieniu Pańskim kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia: czas światła, światła Chrystusa, który jak nowe słońce pojawił się na horyzoncie ludzkości i rozprasza mroki zła i ignorancji. Dziś celebrujemy święto Chrztu Jezusa: to Dziecko – Syna Dziewicy, którego kontemplowaliśmy w misterium Jego narodzin – dzisiaj widzimy jako dorosłego zanurzającego się w wodach rzeki Jordan i uświęcającego w ten sposób wszystkie wody i cały kosmos – jak to wyraźnie podkreśla wschodnia tradycja.

Ale dlaczego Jezus, w którym nie było cienia grzechu, chce być ochrzczony przez Jana? Czyżby chciał uczynić gest pokuty i nawrócenia wraz z wieloma ludźmi, którzy w ten sposób przygotowywali się na przyjście Mesjasza? Ten gest, który naznaczył początek publicznego życia Chrystusa, wpisuje się w perspektywę Wcielenia, zejścia Boga z wysokości nieba do otchłani piekieł. Znaczenie tego ruchu Boskiego uniżenia wyraża się jednym słowem: miłość, która jest imieniem samego Boga. Apostoł Jan pisze: „W tym objawiła się miłość Boga ku nam,  że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,  abyśmy życie mieli dzięki Niemu” i posłał Go „jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4,9-10). Oto dlaczego pierwszym aktem publicznym Jezusa było przyjęcie chrztu Jana, który widząc przychodzącego Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).

Ewangelista Łukasz opowiada, że Jezus otrzymał chrzest, gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 21-22). Ten Jezus jest Synem Bożym, który jest całkowicie zanurzony w pełnej miłości woli Ojca. Jest to Jezus, który umrze na krzyżu i zmartwychwstanie mocą tego samego Ducha, który teraz zstępuje na Niego i uświęca Go. Ten Jezus jest nowym człowiekiem, który chce żyć jako Syn Boży, to znaczy w miłości, człowiekiem, który w obliczu zła na świecie obiera drogę pokory i odpowiedzialności, decyduje się nie ratować samego siebie, ale oddać życie za prawdę i sprawiedliwość. Bycie chrześcijaninem oznacza życie w ten sposób, z tym że ten rodzaj życia wiąże się z odrodzeniem: odrodzenie pochodzi z nieba, od Boga, przez łaskę. To odrodzenie jest chrztem, który Chrystus darował Kościołowi, aby odrodzić ludzi do nowego życia. Starożytny tekst przypisywany św. Hipolitowi mówi: „Bo kto z wiarą zstępuje do wód odrodzenia, wyrzeka się diabła, a oddaje się Chrystusowi; odrzuca wroga, a wyznaje ​​Chrystusa Boga; porzuca stan niewolniczy i przyjmuje usynowienie” (Rozprawa o Epifanii, 10: PG 10,862). Zgodnie z tradycją dziś rano miałem radość ochrzczenia dużej grupy dzieci, które urodziły się w ciągu ostatnich trzech lub czterech miesięcy. W tym momencie chciałbym objąć moją modlitwą i błogosławieństwem wszystkie te niemowlęta, a przede wszystkim zaprosić wszystkich do tego, aby wspominali swój chrzest, to duchowe odrodzenie, które otworzyło nam drogę do życia wiecznego. Niech każdy chrześcijanin w tym Roku Wiary na nowo odkryje piękno ponownych narodzin z nieba, z miłości Boga i żyje jak dziecko Boże.

Po włosku:

Drodzy bracia i siostry! Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tegorocznym przesłaniu mówiłem o migracjach jako „pielgrzymowaniu wiary i nadziei”. Kto pozostawia własną ziemię, pozostawia ją, ponieważ ma nadzieję na lepszą przyszłość, ale czyni to także, ponieważ pokłada ufność w Bogu, który prowadzi człowieka tak jak Abrahama. Podobnie też migranci są posłańcami wiary i nadziei w świecie. Do każdego z nich kieruję dziś moje pozdrowienie ze szczególną modlitwą i błogosławieństwem. W szczególności pozdrawiam wspólnoty katolickie migrantów obecnych w Rzymie, zawierzam ich opiece św. Franciszki Cabrini i bł. Giovanniego Battisty Scalabriniego.

Po francusku:

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o naszym chrzcie. Tego dnia staliśmy się dziećmi Bożymi, zostaliśmy wezwani, by być w świecie świadkami Bożej miłości do każdego człowieka. Misja ta jest ważna, gdy obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Niech wszędzie osoby te będą przyjmowane i wspierane, aby zarówno one, jak i ich rodziny miały zapewniony godny byt. Jak Jezus bądźmy blisko tych, którzy cierpią i nie mają głosu, by zostać usłyszane. Pan pobłogosławi każdy gest miłości. Dobrej niedzieli wszystkim!

Po angielsku:

Pozdrawiam wszystkich gości języka angielskiego biorących udział w tej modlitwie „Anioł Pański”. Dziś, w dniu Chrztu Pańskiego, rozważamy nasz udział w życiu Bożym poprzez dar Ducha Świętego w wodach chrztu. Odnówmy się w naszym chrzcie i umocnijmy się w dawaniu świadectwa o Ewangelii i jej obietnicach! Dla was i waszych rodzin proszę Pana o błogosławieństwa radości i pokoju.

Po niemiecku:

Serdeczne „Szczęść Boże” kieruję do wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów oraz gości. Dziś rano przeżywałem radość ochrzczenia w Kaplicy Sykstyńskiej małej grupy dzieci. Chrzest oznacza nowe stworzenie: Chrystus sprawia, że stajemy się nowym człowiekiem, włączając nas w swoją więź z Ojcem Niebieskim. W ten sposób rzeczywiście stajemy się w Chrystusie dziećmi Bożymi, a równocześnie braćmi i siostrami we wspólnocie Kościoła. Czyńmy wszystko, aby łaska chrztu działała w nas na co dzień oraz abyśmy dawali świadectwo wobec naszych bliźnich, iż Bóg miłuje nas jako swoje dzieci. Niech Duch Święty umocni was w wierze i miłości.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, którzy uczestniczą w tej maryjnej modlitwie, szczególnie tych przybyłych z Badajoz. W dzisiejszą niedzielę Chrztu Pańskiego, kiedy to kończy się okres Bożego Narodzenia, wzywam was wszystkich do kontemplacji Jezusa Chrystusa, ukochanego Syna Bożego, uprzywilejowanego. Naśladując Jego przykład, z Jego pomocą i łaską bądźmy dla innych źródłem pocieszenia i nadziei, nie mając innego pragnienia jak tylko ofiarowanie prostego i wymownego świadectwa hojnej służby bez dążenia, by nam usługiwano. W ten sposób będziemy jaśniejącym blaskiem dobroci i miłosierdzia. Bardzo dziękuję!

Po polsku:

Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. Chrzest Jezusa w Jordanie objawił, że misja Syna Bożego rozpoczyna się i dokonuje w miłości Ojca i w mocy Ducha Świętego. Niech ta miłość i moc towarzyszy nam wszystkim, którzy przez sakrament chrztu mamy udział w Chrystusowym dziele zbawienia. Niech będzie światłem i wsparciem na drodze życia w sprawiedliwości i świętości. Z serca wam błogosławię.

Na zakończenie kieruję moje serdeczne pozdrowienia do pielgrzymów języka włoskiego, a w szczególności do rodzin i wspólnot parafialnych. Wszystkim życzę dobrej niedzieli!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj