fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Sprawozdanie komisji finansów ws. budżetu państwa za rok 2016

Sejm obradował dziś nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych ws. wykonania budżetu państwa za 2016 r. Komisja zarekomendowała przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Radzie Ministrów.

Poseł Jacek Sasin, sprawozdawca komisji, zwrócił uwagę, że ubiegłoroczny budżet realizowany był w stosunkowo korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych.

Nie spełniły się groźne scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej, dodatkowo – jak wskazał Jacek Sasin – zaczęły się pojawiać pozytywne efekty prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej. Polityk poinformował, że wzrost PKB w 2016 r. – liczony w cenach stałych – wyniósł 2,7 proc.

W 2016 r. wzrost PKB w cenach stałych wyniósł 2,7 proc. i był niższy od zakładanego o 1,1 proc., ale zarazem był o 0,8 proc. wyższy niż w Unii Europejskiej, gdzie wynosił 1,9 proc. Utrzymywała się równowaga zewnętrzna, miała miejsce nadwyżka eksportu nad importem. Osłabienie kursu złotego w stosunku do poprzednich lat sprzyjało wzrostowi eksportu, ale z drugiej strony nie służyło obniżaniu kosztów obsługi długu Skarbu Państwa – podkreślił Jacek Sasin.

Deficyt sektora finansów publicznych wzrósł z 2,4 proc. PKB w 2015 r. do 2,5 proc. PKB w 2016 r. Dochody wyniosły blisko 314 mld 700 mln zł. To oznacza, że były wyższe o 776 mln zł w stosunku do pierwotnych założeń. Licząc r/r dochody wzrosły o 25,5 mld zł.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej za 2016 rok.

RIRM

drukuj