fot. twitter.com

Sejm na bieżącym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem ws. Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów

Sejm, który dzisiaj rozpoczyna trzydniowe posiedzenie, zajmie się m.in. prezydenckim projektem o ustanowieniu Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów. Posłowie rozpatrzą również poprawki Senatu do Konstytucji Biznesu. W czwartek posłowie wysłuchają wystąpienia przewodniczącego Sejmu Litwy.

Ze wstępnego harmonogramu obrad wynika, że posłowie we wtorek zajmą się prezydenckim projektem o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Według projektu dzień ten miałby być obchodzony 17 marca. Posłowie sejmowej komisji Kultury i Środków Przekazu uznali, że właściwsza będzie data 24 marca – dzień mordu dokonanego na rodzinie Ulmów i żydowskich obywatelach chowanych przez nich.

Według projektu Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów będzie świętem państwowym.

Zgodnie z uzasadnieniem do prezydenckiego projektu ustanowienie tego dnia jest „wyrazem hołdu dla wszystkich, także nieznanych z imienia i nazwiska, obywateli RP, którzy przeciwstawili się terrorowi niemieckich nazistów, z narażeniem życia własnego i swoich bliskich udzielając pomocy prześladowanym bliźnim”.

„Dzisiaj suwerenna Polska, chcąc uczcić pamięć milionów ofiar Zagłady i rodaków, którzy spieszyli im na ratunek, czuje się zobowiązana do strzeżenia prawdy o tym, co zdarzyło się podczas okupacji naszego kraju przez hitlerowską III Rzeszę” – czytamy.

„Zagłada zgotowana Żydom przez nazistowskie Niemcy i heroizm naszych rodaków ratujących żydowskich współobywateli stanowią bardzo ważny element historii narodu polskiego. Te tragiczne, wspólne doświadczenia łączą Polaków i Żydów. Dlatego dla naszej wspólnej polsko-żydowskiej przyszłości, opartej na braterstwie i solidarności, zasadniczą wagę ma prawda i pamięć o nich. Na dzisiejszym pokoleniu spoczywa niezwykle odpowiedzialne zadanie upowszechniania rzetelnej wiedzy o tamtych wydarzeniach i ukazywania światu zapomnianych bohaterów II wojny światowej, którzy w godzinie ostatecznej próby nie zawahali się podjąć największego ryzyka dla ocalenia bliźnich” – podkreślono w uzasadnienie do projektu.

W czwartek zaplanowano wystąpienie przewodniczącego Sejmu Litwy Viktorasa Pranckietisa.

W czwartek Sejm najprawdopodobniej zajmie się też poprawkami Senatu do Konstytucji Biznesu, czyli pakietu pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców.

Kluczowe założenia Konstytucji to: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrowa; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; powołanie Rzecznika MŚP; osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych.

Jedna z zaproponowanych przez Senat poprawek przewiduje, że przy określaniu siedziby biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców minister będzie kierował się potrzebą decentralizacji.

Izba ma kontynuować prace nad projektami ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. Nowe przepisy upraszczają katalog opłat egzekucyjnych. Ponadto zgodnie z projektem wszystkie czynności egzekucyjne prowadzone w terenie mają być obowiązkowo nagrywane, zaś zarejestrowany obraz i dźwięk stanie się częścią dokumentacji sprawy.

Wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego regulację przewidującą „obiektywny udział policji w czynnościach egzekucyjnych” z możliwością żądania przez policjanta wstrzymania czynności egzekucyjnych w przypadku stwierdzenia „oczywistego naruszenia przez komornika przepisów prawa uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa” – napisano w uzasadnieniu. Według projektu dłużnik ma otrzymywać przy egzekucji specjalny formularz skargi na czynności komornika, „jasny i prosty do wypełnienia nawet dla laika”.

Jak podkreśliło Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z projektem w sposób istotny zwiększone mają zostać uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości nad komornikami. Minister na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego będzie mógł także zawiesić komornika w czynnościach.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, który przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, wynosiłby on jednak, tak jak dotychczas, trzy lata.

Według uzasadnienia do projektu, istotny argument przemawiający za taką zmianą stanowią „trudności dowodowe, gdyż po upływie zbyt długiego okresu trudno jest nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszystkim – jego ewentualne wygaśnięcie”.

„Projektowane rozwiązanie będzie mieć zatem charakter dyscyplinujący strony” – dodano. W ocenie resortu sprawiedliwości równie istotną zmianę stanowi wzmocnienie praw konsumentów poprzez zobowiązanie sądu do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione.

Posłowie rozpatrzą także poprawki Senatu do nowelizacji ustaw: o ochronie zwierząt i Kodeksu karnego. Zgodnie z jedną z nich, sąd będzie mógł, ale nie będzie musiał, orzec zakaz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami, w przypadku szczególnie okrutnego znęcania się nad nimi.

Nowela zaostrza sankcje za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem – z trzech do pięciu lat. Zobowiązuje też m.in. sąd do orzekania nawiązki na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt – w wysokości od 1 tys. do 100 tys. – za przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Dotychczas sąd mógł, ale nie musiał, orzec nawiązkę w granicach od 500 zł do 100 tys. zł.

W porządku obrad może się znaleźć rządowy projekt nowelizacji o ewidencji ludności oraz Prawa o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami możliwe będzie m.in. zgłoszenie urodzenia dziecka także w formie dokumentu elektronicznego.

Porządek posiedzenia może zostać poszerzony m.in. o informację premiera nt. aktualnych relacji polsko-ukraińskich.

PAP/RIRM

drukuj