Rząd o świadczeniach dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. propozycją zwiększenia o 200 zł zasiłku pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy sprawują nad nimi całodobową opiekę.

O planowanej podwyżce świadczeń pielęgnacyjnych mówił w połowie marca premier Donald Tusk. Jak wówczas podkreślał szef rządu, rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy zmuszeni są zrezygnować z jakiejkolwiek pracy zawodowej, by się nimi opiekować, „powinni otrzymywać taką pomoc finansową od państwa, która będzie przynajmniej w jakiejś części ekwiwalentem wynagrodzenia w pracy zawodowej”.

Projektowane zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego o 200 zł ma obowiązywać od kwietnia do końca 2013 r., a od początku 2014 r. świadczenie to ma się zwiększać tak, aby w ciągu pięciu lat osiągnąć pułap płacy minimalnej. Po podwyżce omawiane świadczenie wynosić będzie 820 zł, a po osiągnięciu pułapu płacy minimalnej – 1600 zł brutto.

Teraz rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymują 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego; jest ono niezależne od dochodu całej rodziny. W myśl rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z zapowiadanej podwyżki o 200 zł ma skorzystać – według resortu pracy – ok. 95 tys. osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Są to rodzice dzieci niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mają wskazania i którzy poświęcają swój czas, rezygnują z pracy lub jej nie podejmują i opiekują się swoimi dziećmi.

Rząd ma również zająć stanowisko wobec projektu posłów PO dotyczącego zmian w przepisach karnych odnoszących się do przestępstwa zgwałcenia. Poselski projekt przewiduje, że ściganie zgwałcenia następować będzie z urzędu, jeżeli sama pełnoletnia osoba pokrzywdzona złoży zawiadomienie o przestępstwie.

„W takim wypadku należy bowiem uznać, że pokrzywdzony w wystarczający sposób przejawił wolę ścigania i ukarania sprawcy” – uzasadniono w projekcie. W innych wypadkach, na przykład gdy zawiadomienie o przestępstwie będzie pochodzić od osoby trzeciej, wniosek pokrzywdzonego o ściganie byłby jednak wymagany.

W piątek sejmowa podkomisja zarekomendowała całkowite zniesienie wnioskowego trybu ścigania przestępstw zgwałcenia. Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza centralny rejestr kart parkingowych uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Projekt noweli został przygotowany w sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych.

Jego celem jest ukrócenie nadużyć związanych z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych, które obecnie wydawane są bezterminowo. Autorzy projektu proponują, by karta była wydawana na pięć lat – ograniczyć ma to przypadki posługiwania się kartą osoby już nieżyjącej. Przewidują także wprowadzenie technicznych zabezpieczeń utrudniających podrobienie karty oraz centralnej ewidencji kart.

Ułatwi to sprawdzenie, czy karta jest oryginalna. W rejestrze miałyby być umieszczane numer PESEL oraz adres posiadacza (nie będzie on umieszczany na karcie). Może być to pomocne w ustaleniu, czy osoba niepełnosprawna rzeczywiście podróżowała samochodem. Projekt przewiduje też zwiększenie kar za nieuprawnione korzystanie z karty – grozić ma za to grzywna do 5 tys. zł. Rząd debatować będzie ponadto nad projektem założeń do projektu ustawy o rzeczach znalezionych.

Opracowane w resorcie sprawiedliwości przepisy wyznaczają starostę, jako organ, któremu oddawane będą odnalezione rzeczy. Nowa ustawa ma też określić na poziomie 50 zł minimalną wartość rzeczy znalezionej, pieniędzy lub papierów wartościowych, która powodowałaby obowiązek oddania rzeczy i zobowiązywałaby starostę do dokonania publicznego ogłoszenia o znalezieniu. Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rzecz zostałaby znaleziona w budynku publicznym lub np. autobusie lub pociągu. W takim przypadku znalazca powinien oddać zgubę zarządcy budynku lub przewoźnikowi.

Dopiero, gdy w ciągu trzech dni nie zgłosi się właściciel zguby, rzecz powinna zostać przekazana do starosty. Innym ważnym proponowanym rozwiązaniem jest utworzenie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury prowadzonego przez ministra kultury. Funkcjonowałby on obok istniejącego obecnie krajowego wykazu zabytków skradzionych, który ma jedynie charakter ewidencyjny i nie pociąga skutków prawnych.

W funkcjonującym obecnie wykazie znajduje się około 10 tys. zabytków; nowy rejestr ma być znacznie mniejszy. Ministrowie debatować będą także nad projektem uchwały ws. przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Program autorstwa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa określa m.in. narodowe priorytety oraz standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej państwa, a także szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w jej skład, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli.

Rada Ministrów zajmie się także projektem uchwały ws. przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”, której koordynatorem jest minister kultury Bogdan Zdrojewski. Działania wskazane w SRKS mają wspierać zaangażowanie obywatelskie, zachęcać do współpracy oraz wzmacniać kreatywność Polaków. Z perspektywy MKiDN, ale również ustaleń raportu „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe”, „wzmacnianie kapitału społecznego jest projektem cywilizacyjnym, od którego powodzenia zależy jakość życia Polaków i rozwój gospodarczy kraju”. Ponadto rząd ma zapoznać się z raportem krajowym z ćwiczenia zarządzania kryzysowego NATO-CMX 2012 (Crisis Management Exercise) oraz krajowego ćwiczenia uzupełniającego.

PAP

drukuj