fot. R.Sobkowicz/Nasz Dziennik

Raport: na terenie zakładu głównego PKN Orlen wiele gatunków zwierząt, w tym chronionych

Przyrodnicy, którzy przebadali ponad 1300 ha na terenie i w sąsiedztwie głównego zakładu PKN Orlen w Płocku, stwierdzili tam obecność wielu gatunków zwierząt, w tym np. 25 gatunków ssaków, z czego 13 pod ścisłą lub częściową ochroną – wynika z raportu, którego wyniki przedstawiła spółka.

Jak się okazało, na terenie i wokół płockiego kompleksu PKN Orlen, największego zakładu rafineryjno-petrochemicznego w Polsce, bytują także płazy: rzekotki, traszki i kumaki, a także gady: jaszczurki i zaskrońce oraz ryby: okonie, szczupaki, sandacze, słonecznice, płocie, karpie, karasie oraz piskorze i ślizy, które są gatunkami cennymi i znajdującymi się pod ochroną.

Badania potwierdziły też 80 gatunków ptaków, które przelatują nad płockim zakładem PKN Orlen, to m.in. łabędzie, gęsi, cyraneczki, żurawie, mewy, rybołowy, bieliki, sójki, jastrzębie, skowronki, czeczotki, szczygły i czyże, a także błotniak stawowy, który znajduje się pod ścisłą ochroną.

Spis przyrodniczy prowadzono przez niemal rok na zlecenie biura ochrony środowiska PKN Orlen, z uwzględnieniem terenów przemysłowych spółki oraz obszaru przyległego, objętego planem zagospodarowania przestrzennego Płocka i sąsiedniej gminy Stara Biała.

Projekt inwentaryzacji przyrodniczej zakładu głównego płockiego koncernu i jego otoczenia zrealizowali specjaliści Biura Badań i Ekspertyz Środowiskowych Avesnature z Grudziądza: ornitolog (ptaki), herpetolog (płazy i gady), teriolog (ssaki), chiropterolog (nietoperze), ichtiolog (ryby), entomolog (bezkręgowce), a także botanik (rośliny), lichenolog (porosty) i dendrolog (drzewostan) – poinformowała spółka.

PKN Orlen podkreślił, że raport końcowy, dotyczący spisu przyrodniczego, został przedstawiony spółce tuż przed Światowym Dniem Dzikiej Przyrody, który obchodzony był 3 marca, a ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2014 r. „aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory”.

„Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Zakończone prace pozwoliły ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru oraz będą stanowić podstawę zrównoważonego rozwoju przestrzennego, dobrze wykonanego planu zagospodarowania na poziomie lokalnym, gminy czy powiatu” – zaznaczył płocki koncern.

Odnosząc się do wyników spisu przyrodniczego na terenie i wokół PKN Orlen, spółka podała m.in., że eksperci, oprócz obecności 25 gatunków ssaków, w tym 13 objętych ścisłą i częściową ochroną, zlokalizowali tam także przeszło 100 gatunków ptaków, z czego ponad 80 z nich uznano za lęgowe. Według płockiego koncernu przyrodnicy naliczyli też 13 gatunków ryb oraz 10 gatunków płazów i gadów, a także zidentyfikowali prawie 90 gatunków zwierząt bezkręgowych, w tym chronione i cenne przyrodniczo – naukowcy ustalili obecność m.in. ślimaków, trzmieli, ważek, a także motyli i pszczół miodnych.

„Specjaliści po zakończonej inwentaryzacji ocenili, że najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary położone są na terenie graniczącym z zakładem” – wyjaśnił PKN Orlen. Zwrócił przy tym uwagę, że według badaczy, szczególnie wyróżniającym się elementem na tle całego inwentaryzowanego obszaru jest Dolina rzeki Brzeźnicy, która zachowała swój naturalny charakter, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie rosną lasy oraz znajduje się szereg niewielkich, sztucznych zbiorników wodnych, co tworzy tzw. „wyspę bioróżnorodności”.

„W obrębię sąsiadującej z zakładem Doliny Brzeźnicy stwierdzono najcenniejsze zinwentaryzowane komponenty środowiska przyrodniczego, m.in. liczne populacje ważek, ptaków, w tym gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE, np. zimorodka, gąsiorka, bobra i wydrę czy chronione siedliska z Dyrektywy Siedliskowej w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej” – podkreślił PKN Orlen.

Już pierwsze badania w ramach inwentaryzacji przyrodniczej, jak informował w czerwcu 2017 r. płocki koncern, wykazały, iż na obszarze zajmowanym przez zakład produkcyjny spółki i w jego otoczeniu występują m.in. chronione gatunki roślin, jak lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny czy skrzyp olbrzymi, który w Polsce odnajdywany jest rzadko, głównie na pogórzu i w północnej części kraju.

PKN Orlen od 1999 r. uczestniczy w ogólnopolskim programie odbudowy populacji sokoła wędrownego, który gniazduje w specjalnej budce lęgowej zamontowanej na jednym z kominów płockiego koncernu. Pierwszy lęg tych ptaków odnotowano tam w 2002 r. Dotąd na terenie zakładu produkcyjnego spółki na świat przyszło ponad 40 piskląt sokołów wędrownych.

PAP/RIRM

drukuj