fot. PAP

PE: Jest rezolucja w sprawie swobodnego przepływu pracowników w UE

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął wspólny projekt rezolucji w sprawie respektowania podstawowego prawa do swobodnego przepływu pracowników w UE. W związku z tym tematem bardzo wiele mówi się w tym tygodniu w Strasburgu o brytyjskim premierze Davidzie Cameronie.   

W dokumencie Parlament stanowczo przeciwstawia się stanowisku prezentowanemu przez niektórych europejskich przywódców nawołujących do zmian i ograniczenia swobodnego przepływu obywateli; wzywa państwa członkowskie do powstrzymania się od wszelkich działań mogących naruszać prawo do swobodnego przepływu, które jest oparte na podstawowym prawodawstwie UE (§ 2); jak równieżwzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia dokładnego egzekwowania prawa Unii, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich pracowników UE i niedyskryminowanie ich w dostępie do pracy, zatrudnienia i warunków pracy, wynagrodzenia, odprawy ani świadczeń socjalnych i podatkowych, dzięki czemu zagwarantuje się uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami (§4). Mówi poseł do Europarlamentu, prof. Mirosław Piotrowski.

– Parlament nasz wyraźnie stwierdził, że w związku ze zbliżającymi się wyborami właśnie do PE swobodny przepływ obywateli UE stał się przedmiotem kampanii niektórych partii politycznych. Jednocześnie w przegłosowanej rezolucji zdecydowanie odrzuciliśmy wszelkie możliwości majstrowania przy podstawowym filarze Unii Europejskiej, czyli swobodnym przepływie osób. Przekaz jest prosty i czytelny. Regulacje dotyczące pracowników, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii nie zmienią się. â€“ powiedział prof. Mirosław Piotrowski.

PE nakłania też władze krajowe do zwalczania wszelkich nieuzasadnionych ograniczeń lub przeszkód w swobodzie przepływu pracowników, a także wszelkiego rodzaju wyzysku tych pracowników. Niebawem przewodniczący Parlamentu Europejskiego przekaże przyjętą rezolucję Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dawid Nahajowski, Strasburg

drukuj