Ostatnie w tym roku posiedzenie rządu

Rząd na ostatnim posiedzeniu w tym roku zajmie się dziś przepisami dotyczącymi uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Głów­nym za­da­niem re­gu­la­cji jest za­pew­nie­nie pol­skim pod­mio­tom, ob­ję­tym unij­nym sys­te­mem, moż­li­wo­ści zgod­ne­go z naj­now­szy­mi prze­pi­sa­mi UE mo­ni­to­ro­wa­nia emi­sji.

Po­nad­to,  usta­wa ma wpro­wa­dzić do pol­skie­go prawa wszyst­kie prze­pi­sy zwią­za­ne z ob­ję­ciem sys­te­mem han­dlu emi­sja­mi ETS lot­nic­twa pa­sa­żer­skie­go.

Za­wie­ra też im­ple­men­ta­cję unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia ws. wa­run­ków, jakie mają speł­niać plat­for­my do au­kcji upraw­nień.

Prof. Jan Szyszko, były minister środowiska powiedział, że ustawa będzie miała wpływ na konkurencyjność Polskiej gospodarki.

– Chcę powiedzieć, że jest wynikiem zaostrzenia polityki klimatycznej, która została przyjęta do roku 2030. Rząd sprzedaje w tej chwili uprawnienia na giełdzie. Uprawnień będzie miał mniej i równocześnie będzie miał mniej tzw. darmowych uprawnień. W związku z tym ustawa będzie miała wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki, która nie jest w tej chwili najwyższa. Oznacza to, że konkurencyjność polskiej gospodarki będzie malała – powiedział prof. Jan Szyszko.

Pol­ska w ra­mach ETS do­sta­ła ok. 630 mln upraw­nień do emi­sji CO2 do sprzeda­ży na au­kcjach w la­tach 2013-2020. Rząd sprze­da­je je od ponad roku na gieł­dzie EEX (Eu­ro­pe­an Ener­gy Exchan­ge) i uzy­skał w 2013 r. ponad 1 mld zł.

W 2014 r. – w związ­ku z wy­co­fy­wa­niem czę­ści upraw­nień z rynku przez KE, wpły­wy z tego ty­tu­łu sza­cu­je się na 320 mln zł.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj