Dobiega końca Kongres sekcji uniwersyteckiej Rady Konferencji Biskupów Europy

Dziś ostatni dzień Kongresu sekcji uniwersyteckiej Rady Konferencji Biskupów Europy. Spotkaniu, które odbywa się w  Łodzi, towarzyszy hasło „Być i stawać się od­po­wie­dzial­ny­mi za życie”.

Obradom z udziałem przed­sta­wi­cie­li z 30 kra­jów przewodniczy me­tro­po­li­ta łódz­ki ks. abp Marek Ję­dra­szew­ski.

Swój wykład poświęcony wierze, która przenika życie wygłosił m.in. prof. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

– Zająłem się takim niezrozumiałym przez wielu stwierdzeniem, że człowiek „ma prawo do czegoś” – np. prawo do dzieci. W kontekście tego, co jest naszym obowiązkiem wobec Boga, wobec Jezusa, to On ma prawo, a my mamy po prostu możliwość. To nie znaczy, że ta chęć posiadania dziecka jest czymkolwiek złym. Ale nie za wszelką cenę. Staramy się w tej technice zastąpić Boga, co jest po prostu grzeszne. Zakończyłem takim stwierdzeniem: jeżeli Boga nie ma, wszystko wolno; pozwalam sobie wygłosić opinię, że jeżeli wszystko wolno, to znaczy – Boga nie ma – powiedział prof. Paweł Górski.

Przed południem Mszy Św. w łódz­kiej ar­chi­ka­te­drze na zakończenie kongresu prze­wod­ni­czyć bę­dzie ks. kard. Zenon Gro­cho­lew­ski.

Sek­cja uni­wer­sy­tec­ka Rady Kon­fe­ren­cji Bi­sku­pów Eu­ro­py spo­ty­ka się raz na pięć lat. Ostat­nie spo­tka­nie od­by­ło się w Mo­na­chium.

Rada CCEE jest or­ga­nem spa­ja­ją­cym Kon­fe­ren­cje Epi­sko­pa­tów Eu­ro­py, który za cel ma pro­mo­cję i ochro­nę dobra Ko­ścio­ła. Liczy ogó­łem 39 człon­ków i obej­mu­je te­ry­to­rium 45 państw.

RIRM

drukuj