Szukajmy relacji między Kościołem a państwem

Jako chrześcijanie mamy troszczyć się o pomnażanie miłości w życiu politycznym
– słowa te wypowiedział ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, podczas uroczystej Eucharystii rozpoczynającej III Międzynarodowy Kongres w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Temat tegorocznego spotkania to ” Katolicy i polityka – szanse i zagrożenia”.

 

 

 

Powinniśmy dążyć do ideałów


Ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz – pasterz kościoła drohiczyńskiego w homilii mówił o ideałach życia publicznego, do których wszyscy powinniśmy dążyć. W nawiązaniu do słów Apokalipsy św. Jana, wyjaśniał obraz „nowej Jerozolimy”, nie tylko jako wizję eschatologiczną, ale także jako wezwanie do budowania nowej społeczności chrześcijan, którzy w życiu kierują się Ewangelią. Ks. bp powiedział, że symbole zawarte w Piśmie Świętym są wciąż aktualne wobec wyzwań nowych rzeczywistości. Natomiast kryzysy w życiu społeczeństw zaczynają się w człowieku, który odrzuca moralność.

Polityka dobrem wspólnym


Po rozpoczęciu konferencji przez dr Imeldę Chłodną, głos zabrał ojciec dr Krzysztof Bieliński CSsR – rektor WSKSiM w Toruniu. Polityka (…) posiada wymiar moralny. Ludzie polityki winni być ludźmi społecznego zaufania – zaznaczył o. rektor.

Jak być katolikiem w polityce?- takie pytanie postawił o. dr Krzysztof Bieliński. Polityce, która dla wielu osób kojarzy się z pomijaniem zasad moralnych. Jednocześnie powiedział, że spojrzenie na politykę zarysowane podczas Kongresu będzie miało charakter ogólnoświatowy. Dzisiaj w szczególny sposób mamy zająć się polityką, w odniesieniu do katolików – mówił rektor WSKSiM.

 

Zaproszeni goście przybyli z wielu krajów Europy, a także świata m.in. z Włoch, USA, Rumunii, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec, a także z Polski.

Normy etyczne podstawą polityki


„Kościół katolicki a polityka” – to temat referatu J.E. ks. kardynała Zenona Grocholewskiego. Referat ten został przekazany drogą multimedialną. Prefekt Kongreacji Wychowania Katolickiego ujął temat relacji pomiędzy Kościołem, a polityką opierając się na tekście Noty doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary z 2002 roku. Ks. kard. pokazał, że we współczesnych społeczeństwach istnieje zamieszanie w spojrzeniu na politykę. W związku z tym powstaje poważne zagrożenie dobra wspólnego oraz dobra osoby ludzkiej.
” Polityka nie może nigdy być oderwana od podstawowych norm etycznych” – zaznaczył ks. kard. Przywołując słowa św. Tomasza Morusa : „Człowiek nie może oderwać się od Boga ani polityka od moralności”.
Ks. kard. Zenon Grocholewski wezwał katolików do pełniejszego i świadomego udziału w życiu politycznym, aby „autentycznie budować kulturę inspirowaną Ewangelią”.

 

Szukajmy relacji między kościołem a państwem


Prof. Andrei Marga, rektor Uniwersytetu Babes-Bolayi w Cluj, w Transylwanii, w Rumunii w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Religia i państwo dziś” przedstawił historię wielowiekowego rozdziału Kościoła od państwa. Odniósł się do osiemnastowiecznych konstytucji: amerykańskiej i francuskiej, w których zostały zawarte zasady separacji Kościoła od państwa. Skrytykował zarówno klasycznie rozumiany rozdział Kościoła i państwa, jak i współczesne radykalne kierunki rozwoju tego poglądu. Stwierdził, że „religia nie jest apolityczna”. W związku z tym należy poszukiwać nowego rozwiązania problemu relacji pomiędzy Kościołem a państwem.

Problemy katolików w USA

„Dlaczego współcześni politycy katoliccy w Ameryce są tak słabi i mało skuteczni?” – głos w tej sprawie zabrał prof. Peter Redpath przedstawiciel Universities of Western Civilization oraz International Gilson Society, współorganizatora Kongresu. Katoliccy politycy są nieskuteczni ze względu na to, że są zsekularyzowanymi i zeświecczonymi protestantami – powiedział prof. Peter Redpath.

 

Trudności w moralnej ocenie tych międzynarodowych konfliktów sprawiły, że katolicy wycofywali się z publicznej dyskusji. Ponadto rewolucje kulturowe lat 60 oraz niewłaściwe w wielu miejscach odczytanie reform Soboru Watykańskiego II w dalszym ciągu wpływa na osłabienie głosu katolików.
W nauce skupiano się na empirycznych doświadczeniach, pozostawiając coraz mniej miejsca na filozoficzne i teologiczne badania. Taki kierunek rozwoju nauki wpłynął na obniżenie poziomu edukacji w szkołach katolickich, które powoli traciły swoją wyjątkową specyfikę. Ponadto w środowiskach katolickich dawało się odczuć coraz większy wpływ świeckiego protestantyzmu.

Amerykanie częściej w wyborach moralnych kierują się emocjami, odczuciami niż obiektywnymi normami etycznymi. Niestety również zwycięstwo Baracka Obamy pokazało jak słaby jest głos katolickich polityków wobec niepokojących procesów społecznych zachodzących w USA.

Negatywny wpływ polityki ekologicznej


Damien Tudenhope, prawnik i przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Australijskich wygłosił referat na temat: „Wpływ tzw. polityki ekologicznej na religię i politykę”. Na początku prelegent pokazał źródła tzw. „ruchu ekologicznego”, które sięgają do socjalizmu. Dodał, że ruch ten postrzega ludzi jako największe zagrożenie dla świata i dąży do ograniczenia ich liczby. Damien Tudenhope powiedział, że poglądy Zielonych stają się jakby nową religią. W wielu punktach są jednak wyjątkowo sprzeczne. Działacze ekologiczni deklarujący się jako chrześcijanie, jednocześnie opowiadają się za eutanazją, zabijaniem upośledzonych niemowląt i aborcją.

Dobro wspólne obowiązkiem w służbie społecznej


Scott Bloch – doradca byłego prezydenta USA Georga Busha zwrócił szczególną uwagę, na to, że sprawiedliwość, prawo i dobro wspólne są obowiązkiem w wykonywaniu służby społecznej.

 

Spory wypływające z ideologii przeciwko życiu


Jako ostatni z prelegentów podczas pierwszego dnia Kongresu głos zabrał John Smeaton – dyrektor fundacji dzieci nienarodzonych. Przestrzegał on przed konsekwencjami jakie niesie ze sobą pro – aborcyjne lobby. Wskazywał również na szereg niekonsekwencji i sporów jakie powstają na gruncie ideologii przeciwko życiu. Osoby, które hołdują prawdzie o przekazywaniu ludzkiego życia podczas aktu małżeńskiego, bronią niewinnych i bezbronnych oraz stoją na straży fundamentalnych zasad moralnych – mówił John Smeaton. Z kolei atak na ludzkie życie (antykoncepcja) jest wynikiem błędu antropologicznego.

Świadkowie prawdy


Na koniec spotkania głos zabrał Dyrektor Radia Maryja, założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Powiedział, że istnieje potrzeba dobrej informacji, która powinna trafić do serca.
Dyrektor Radia Maryja podziękował za obecność uczestnikom i prelegentom, których nazwał świadkami prawdy.

 Agnieszka Kiedrowska

Ks. Grzegorz Bartko

drukuj